Home>Front>Større motstand mot vindturbiner ?
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BSM 2019:2019-06-21 11.07.40-1.jpg
Front

Større motstand mot vindturbiner ?

  • Jeg vil heller effektivisere eksisterende vannkraftverk framfor å bygge flere vindturbiner i kommunen, sier Thor Jørgen Tjørhom, ordfører i Sirdal kommune. – Han vil heller vente på gode løsninger for vindkraftverk til havs framfor å ofre mer uberørt natur.

Saken aktualiseres i disse dager siden Tonstad Vindpark skal transportere 153 vinger fra Øye i Kvinesdal til søre del av Sirdal kommune. Lengden er 70 meter og høyden blir 200 meter på vindturbinene. Totalt 51 vindturbiner skal monteres i høst og settes i produksjon i 2020.

I høringsprosessen for konsesjonssøknaden til Tonstad Vindpark var det et knapt flertall i Sirdal kommunestyre med ja til planene. Ordfører Thor Jørgen Tjørhom var blant dem. Når nye planer kommer til høring, tror ordføreren det vil møte større motstand.

I NVEs forslag er det pekt ut 13 planområder som er de mest egnede for vindkraft på land i Norge. Også innenfor de utpekte områdene vil det være områder som ikke egner seg for vindkraft på grunn av konflikt med viktige naturinteresser, eller som følge av mindre gode vindressurser.

Foto: Ordfører Thor Jørgen Tjørhom vil avvente videre vindkraftutbygging

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-06-27 11.08.07.png

Kartet viser et av de 13 områdene som NVE har utpekt som aktuelt vindkraftområde. I Sirdal er det aktuelle områder fra Gravatnet over til Skreå. Videre fra Skreå over til Lunde og Liland. Det tredje området er i Virak, på vestsiden av Sirdalsvatnet.

Annonse

Da Sirdal kommune og Sira-Kvina kraftselskap hadde revidering av konsesjonsvilkårene det siste året, fikk de avslag fra NVE om å senke Skreåvatnet for å gi mer vannføring i elva. Begrunnelsen var for store inngrep i naturen.

.Når en vet hvilke anleggsmessige inngrep som er gjort i Tonstad Vindpark, med bygging av 44 kilometer vei mellom vindturbinene, var Skreåvatnet et minimum å regne i den sammenheng. I tillegg er det kabelgrøfter mellom turbinene og transformatorstasjonene. Det er også bygget en 15 kilometer kraftlinje med 130 kilovolts linje til Ertsmyra.

Samlet skal vindparken produsere bortimot 650 GWh med en samlet installasjon på 210 megawatt (1 MW er det samme som en million watt). Kraften skal samlet produsere strøm som tilsvarer 32.000 norske husholdninger.

NVE venter nå på høring fra de respektive kommuner, derfor er det satt en høringsfrist til 1. oktober. Sirdal kommune forventer da å få saken opp til uttalelse 3. september, på neste kommunestyremøte. Deretter skal NVE samle alle innspill og først i begynnelsen av 2020 vil det komme retningslinjer for videre behandling av eventuelle søknader.

I NVEs forslag er det pekt ut 13 planområder som er de mest egnede for vindkraft på land i Norge. Også innenfor de utpekte områdene vil det være områder som ikke egner seg for vindkraft på grunn av konflikt med viktige naturinteresser, eller som følge av mindre gode vindressurser. NVE har lagt vekt på å unngå konflikter med viktige naturområder, og tatt betydelige hensyn til aktuelle tema, for eksempel friluftsliv, støy, fugle- og dyreliv, kulturminner og reindrift.

NVEs forslag er rettet inn mot fremtidige utbygginger av vindkraft. Det er allerede gitt konsesjon til nesten 23 TWh vindkraft i Norge. Av dette er i dag rundt 10 TWh i drift eller under utbygging. NVE har avslått omlag 60 prosent av alle innsendte vindkraftplaner.

Høring 

Olje- og energidepartementet vil legge til rette for god lokal og regional medvirkning. Departementet ønsker innspill til NVEs forslag til nasjonal ramme og til om det bør fastsettes en nasjonal ramme for vindkraft i Norge.. Departementet vil gjennomgå NVEs forslag og høringsuttalelsene før det tas endelig stilling til politikken for vindkraft på land.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BSM 2019:2019-06-15 10.56.05.jpg

Demonstrantene heiste banner under Energifestivalen.