Home>Kommunen>Strategi for fremtidens pleie og omsorg
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-15 10.48.56.jpg
Kommunen Nyhet

Strategi for fremtidens pleie og omsorg

Politikerne i Sirdal har jobbet hardt og godt sammen den siste uken. På torsdagens kommunestyremøte kom de med et enstemmig vedtak om den videre utviklingen for pleie og omsorg i kommunen.

Vedtaket lyder: Antall institusjonsplasser justeres etter behov. Hjemmebasert omsorg og korttidsavdelingen samorganiseres.

Oppvekst og levekår oppfordres til å starte med utarbeidelse av en strategi for fremtidens pleie og omsorgstilbud i Sirdal. I dette arbeidet skal bruker, personale og hensynet til forsvarlig effektiv drift vektlegges.

Innstramminger og budsjettkutt var ord som tidligere ble brukt for å redusere institusjonsplasser med 9-10 plasser. En dreining av personellressurser fra institusjonstjeneste til hjemmebasert omsorg, inklusive dagsentrene. Reduksjonen av institusjonsplasser har sammenheng med å få et godkjent budsjett for 2019. Nå ble dette nesten ikke nevnt i debatten. Valgfrihet, trygghet og forutsigbarhet var ord som ble brukt denne gangen.

Foto: Sirdal kan forvente mer hjemmetjeneste.

Annonse