Home>Front>Avtale ikke oppfylt med kommunen
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-07-02 11.13.02.png
Front Kommunen

Avtale ikke oppfylt med kommunen

Tonstad Vindpark AS (TV) har ikke oppfylt alle punkter i avtalen med Sirdal kommune. Siden boligrigg på Feed Skiarena ikke ble bygget, skal TV tilføre 6 millioner kroner til Skiarenaen. 15 millioner kroner til et informasjonssenter for fornybar industri, er heller ikke betalt. Faktura ble sendt til TV 20. januar i år. Disse beløpene skal i tillegg indeksreguleres.

I den politiske debatten under Energifestivalen i Sirdal nylig kom det igjen frem at det er stor frustrasjon over at aktørene bak Tonstad Vindpark ikke har holdt det de har lovet.

  • Jeg tror ikke det blir mer vindkraftbygging i Sirdal. Det er utenlandsk kapital som kommer og mesker seg i norsk natur og lager sår. De vil stort sett bare ha betydning for prektigheten i Europa slik at de kan si at de investerer i fornybar energi. Grunnen til at vi sa ja til Tonstad Vindpark var at det var en avtale med forutsetninger som vi trodde holdt. Vi fikk en klarering fra Engie som overtok prosjektet og som skulle følge opp avtalene. Det har de ikke gjort. Det gjør meg fryktelig skeptisk til om det er en eneste stemme i Sirdal for mer vindkraftutbygging. Av skade blir man klok, sa ordfører Thor Jørgen Tjørhom (Sp) i debatten som ble direkte overført på nett i Agder.

Når et nytt selskap får konsesjon for utbygging av vindkraft, er som regel ikke de tekniske data planlagt i detaljer i starten. Sånn var det med Tonstad Vindpark også. Beboere i Øksendal klaget over visualiseringen av vindmøller (150 meter høye) og ba om at noen ble flyttet. Norges Vassdrag og Elektrisitetsverk (NVE) godtok det.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BSM 2019:2019-06-21 11.07.39.jpg

Ordfører Thor Jørgen Tjørhom.

I den videre prosessen økte høyden til spissen av rotoren på vindturbinene til 200 meter. Da ble de synlige igjen, bilde ble annerledes, men fra en annen vinkel.

Annonse

  • NVE har myndighetsbestemmelser over all energiproduksjon. Kommunen får bare uttale seg om blant annet høyde og plassering. Kommunen burde hatt vetorett og plan- og bygningsloven burde vært brukt. I dag er det ingen hjemmel til innsigelser, sier ordfører Tjørhom.

Vannkraft krever konsesjon, selv om det i 1985-86 ble fri flyt av strøm for å utnytte de 5-10 TWh bedre. Vindkraft er markedsbasert med kommersiell bakgrunn og siden sentrale myndigheter bestemmer retningslinjene og hvem som får konsesjon er lokalpolitikerne utspilt. Dette har de ikke direkte styring på.

Foto: Vingene til Tonstad Vindpark er under transport fra Øye i Kvinesdal til Sirdal. Foto: Tonstad Vindpark.

Planområdet for Tonstad Vindpark er på hele 29 kvadratkilometer.

Sirdal kommunestyre hadde saken til behandling 22. november 2018, der ble det redegjort for status og hva som har skjedd siden 2013. Vedtaket var at en representant fra hvert parti skulle utgjøre et «forhandlingsutvalg». Denne prosessen er enda ikke landet. Utdrag fra statusgjennomgangen:

 

I kommunestyre 22/3 2018 ble saken «Uttale til høyring av detaljplan og miljø-, og anleggsplan for Tonstad Vindkraftverk» behandlet. I vedtaket fra denne saken heter det innledningsvis: «Sirdal kommune forutset at erklæringar frå utbyggjar vert haldne. Vi syner særskilt til erklæring av 11.06.2013 og 12.06.2012»


Dagen etter (den 23/3) ble det avholdt møte med representant fra Tonstad Vindpark AS. Det ble der tydelig at viljen fra selskapet til å etterleve avgitte erklæringer ikke var i tråd med Sirdal kommunes forventninger.

Etter denne dato har det vært stor aktivitet rundt denne saken. Det har vært avholdt møter med Tonstad Vindpark AS, det har vært avtalt møter som så har blitt avlyst , det har vært skrevet brev, og det har gjentatte ganger fra Sirdal kommune blitt gitt uttrykk for at Tonstad Vindpark AS løper fra sine forpliktelser og at Sirdal kommune forventer at erklæringer etterleves.

Til dette har Sirdal kommune blitt møtt med forståelse i ord, mindre forståelse i handling. Forklaring fra Tonstad Vindpark AS har vært travelhet knyttet til investeringsbeslutning og anleggsstart samt skifte blant nøkkelpersonell. Samtidig har Tonstad Vindpark AS «vrengt og vridd» på utkast til referat fra noen av disse møtene.

Vedlegger de to erklæringene som ble forelagt kommunestyret til behandling i 2013. Dersom noen ønsker å lese dem, er det mulig her.

Kopi av erklæringene: