Home>Nyhet>DNT: Vindkraft truer urørt natur
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-07-02 12.02.27.png
Nyhet

DNT: Vindkraft truer urørt natur

Store deler av Norge trues av massiv vindkraftutbygging. Det haster å stanse tapet av natur. Den Norske Turistforening ønsker en naturvennlig fornybarsatsing. DNT har opprettet egen side om vindkraft: https://www.dnt.no/vindkraft/

Den Norske Turistforening mener: 

  • DNT vil ta vare på naturen for generasjonene som kommer etter oss, slik at også de kan få naturopplevelser for livet.
  • DNT er ikke imot all vindkraft. Fornybar energi er viktig for å redusere klimautslippene, men det må skje på naturens premisser. Vi må ha to tanker i hodet på en gang, og klare å ta vare på både klima og natur. Myndighetene bør derfor satse på effektive klimatiltak med minst mulig tap av natur.
  • For hvert år blir det mindre natur i Norge. Vindkraftutbygging er den faktoren som nå kan gi det største tapet av naturarealer fremover. Vindkraft innebærer store naturinngrep, og DNT er bekymret for omfanget av videre utbygging.
  • Det finnes mange muligheter for å satse fornybart uten å ødelegge verdifull natur. Innsatsen for energieffektivisering og -sparing må trappes opp. Dessuten må det satses på andre fornybare energiformer, som opprustning av eksisterende vannkraftverk, solenergi og vindkraft til havs. Utbyggingen av vindkraft på land bør styres i retning av allerede utbygde og industrialiserte områder.
  • Nasjonal ramme for vindkraft er et skritt i riktig retning, fordi den gir mulighet for en mer helhetlig planlegging. DNT mener rammen må brukes til å skjerme de viktigste natur og friluftslivsområdene fra vindkraftutbygging. Skal vi få til det må kunnskapsgrunnlaget være godt, og befolkningen må involveres skikkelig før rammen skal konkluderes.
  • DNT krever at inngrepsfri natur og mye brukte friluftslivsområder ekskluderes som aktuelle vindkraftområder i nasjonal ramme for vindkraft.
  • DNT mener konsesjonssystemet må gjennomgås, med sikte på at det skal legges mer vekt på natur- og friluftslivshensyn når nye prosjekter skal godkjennes.
  • For å unngå å miste de mest verdifulle natur- og friluftslivsområdene i Norge, må vi vite hvor de ligger. Derfor bør innsatsen for å kartlegge norske natur- og friluftslivsområder økes kraftig.