Home>Nyhet>Fylkesmannen protesterer på ny
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-04-03 10.55.12.png
Nyhet

Fylkesmannen protesterer på ny

Fylkesmannen i Agder og Vest-Agder fylkeskommune har påklaget vedtaket til Sirdal kommune om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan for etablering av glamping-teltleir ved Hønetjødn i Hønedalen. Kommunen overså klagene fra både fylkesmannen og fylkeskommunen da Utvalg for teknikk- miljø og landbruk (TLM) behandlet saken 11. juni.

Klagene er oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fordi de føler seg inhabile i saken. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er oppnevnt som settefylkesmann til å avgjøre klagene.

Ifølge klagene som er oversendt KMD, er det gjeldende kommuneplan som blir brukt som hovedargument. Ved forrige klage var det mye vektlegging av at det søkes lokalisert innenfor villreinområde. Nå er ikke det nevnt i brevet til KMD.

Fylkeskommunen skrev i sin forrige klage;

Hei- og fjellområdene skal forvaltes på en måte som sikrer at hensynet til friluftsliv og naturopplevelse blir ivaretatt i et

Annonse

langsiktig perspektiv. Fylkeskommunen vil bemerke at vi ikke er negative til etablering av glampingtelt eller annen utmarksnæring som sådan, men at dette må lokaliseres slik at det ikke kommer i konflikt med viktige nasjonale og regionale interesser.

Julie Olsen må fortsatt vente på offentlig behandling før saken eventuelt kan iverksettes, eller i verste fall skrinlegges.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-10 10.59.35-1.jpg

Julie Olsen venter på offentlig behandling om glampingteltleir.