Home>Front>Høyt hytte-tempo i Sirdal
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BSM 2019:2019-07-23 10.00.55.jpg
Front Hytter Nyhet

Høyt hytte-tempo i Sirdal

  • Hittil i år er det gitt tillatelse for bygging av ca 100 fritidsboligenheter, hytter og leiligheter. I 2018 og 2017 endte vi opp med henholdsvis 70 og 120 byggetillatelser, sier May Britt Ousdal, plankoordinator i Sirdal kommune.

Gjennomsnittlig har det de siste årene vært 70 – 80 fritidsboliger som er blitt bygget. – Nå opplever vi en kraftig vekst, sier Ousdal og legger til at det nærmer seg 4.500 fritidsboligenheter i kommunen.

  • 11 reguleringsplaner er foreløpig innmeldt til kommunen i år for oppstart, sier Ousdal og legger til at det nå er kommet en endring i plan og bygningsloven som sier at fortetting av mindre format og innenfor hovedrammene i gjeldende reguleringsplan ikke trenger sette i gang ny planprosess. Dette er ressursbesparende for alle parter.

Aktivitetsnivået er høyt overfor Dorgefoss. Det graves, skytes, støpes, spikres, monteres og males som aldri før. Imponerende utvikling for nye hytter og i tillegg er det også høyt tempo på tilbygg, påbygg, vedlikehold og forbedringer.

Foto: May Britt Ousdal har 11 reguleringsplaner til oppstart.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BSM 2019:2019-07-23 11.15.18.jpg

Byggeaktivitet ved Tjørhomfjellet.

Framtidsutsiktene for de som driver innenfor denne sektoren er svært lyse i Øvre Sirdal. Det er omkring 200 ferdige godkjente reguleringsplaner.

Annonse

Antall nye enheter som er godkjent i disse reguleringsplanene utgjør over 1600 fritidsboligenheter.  En del av disse er bygget med det er fremdeles utbygging i områdene: Tjørhomfjell, Sinneslia, Soleiknuten, Rubetødnan, Haugen, Hoppmannsknuten, Brendeheia, Øyna, Furuåsen, Donsen, Fidjeland og Ådneram.

Selv om mesteparten av tiden til Ousdal går med til å behandle reguleringsplaner og tillatelser til fritidsboliger er det også andre reguleringsplaner og tiltak under arbeid. Mellom annet er det igangsatt arbeid med utvidelse av masseuttak på Handeland.  Statens vegvesen jobber med flere rassikringsprosjekter – Bjørnestad og Fidjeland.  Sirdal kommune har også igangsatt regulering av Ertsmyrane næringsområde og masseuttak Lisemyr på Tonstad. På Tonstad arbeides det også for å få godkjennelse av reguleringsplanen for Ertsmyra næringsområde.

Kombinerte leiligheter

I kommunedelplan Sirdal nord er det for noen områder åpnet for kombinert formål bolig og fritidsboligbebyggelse.  Dette gjeler områder Sinnes.  Det er gitt bruksendring for bruk som bolig for noen leiligheter her. Noen leiligheter blir nå brukt av fastboende her.

For håndteringen av den storstilte utbyggingen i Øvre Sirdal har kommunen tatt i bruk digitale hjelpemidler. Kartene og reguleringsplanene er digitalisert.

  • Har du matrikkelnummer eller adresse på din eiendom, er det lett å finne din eiendom i reguleringsplanen sier May Britt Ousdal, som prøver å holder fristen på åtte dager for utlegging av godkjente reguleringsplaner etter kommunestyrevedtak.
  • Elektronisk byggesak gir besparelser og rasjonaliserer driften. Det gjør byggesaksbehandlingen enklere og du slipper å lete etter papirer. I en E-bygge-sak følger kart, reguleringsplan, nødvendig bakgrunnsmateriale og dokumentasjon. Kommunen har i den senere tid skannet hele byggesaksarkivet. Dette vil gjøres tilgjengelig for publikum.

Det tar i gjennomsnitt cirka ett år fra oppstartmøte til ny reguleringsplan er ferdig behandlet. Utbyggerne er blitt flinkere til å ta hensyn til landskap og terreng. Naturfarer er et annet stikkord. Det er viktig å ta hensyn til naturfarer som skred og flom. Ekstremvær har bare økt de siste årene. Aktsomhetskart for jord- og flomskred ble utarbeidet i 2014 og for flom to år senere.

  • Dette er utbyggerne forpliktet til å følge. Krav til sikkerhet skal være i henhold til teknisk forskrift (TEK 17) og skal innarbeides i reguleringsplan.

GP-næringsområde godkjent

Hovedformålet med detaljreguleringen er å utvikle næringsområdet med tilhørende infrastruktur. I tillegg legges det opp til at eksisterende virksomheter kan bestå.

Overordnet plan legger opp til næringsutvikling i GP-området. Planforslaget gir bedre forutsetninger for videreutvikling og vekst av det lokale senterområdet på

Sinnes.

Planforslaget gir mulighet til omforming av halvøya øst for fylkesvei . 975 med striperegulert formål forretning/kontor/tjenesteyting/bolig/fritidsbolig, og nytt

striperegulert formålforretning/kontor/tjenesteyting/bolig/fritidsbolig i nord, vest for fv. 975. Det reguleres byggegrense mot fv. 975 og til Svartevatn.

Formålet «BFKTBF1» kan benyttes til eventuelt til massetak i forbindelse med detaljreguleringsplanen til Statens vegvesen (GP-krysset). Områdene rundt butikken gis bedre rammer og sikrer bedre trafikksikkerhet for alle

trafikanter. Biltrafikken ledes mot sør. Pumpene til bensinstasjonen reguleres i sør hvor det er bedre manøvreringsareal.

I tillegg er det regulert en parkeringsplass for allmennheten og butikkområdet.

Atkomst til de forskjellige formålene i planområdet og bakenforliggende eiendommer og rettighetshavere er sikret med regulert felles privat veg.

Potensiale i ny reguleringsplan for GP-området – næring: parkering, kombinert bebyggelse og anleggsformål i BFKTBF 1 og 2, bolig, fritids- og turistformål i BBFT1, bensinstasjon/vegserviceanlegg i BV1,  næringsbebyggelse i BN1 og BN2, bolig og forretning i BBF1.