Home>Kommunen>Jegerforbund mot vindkraftutbygging
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-07-21 17.21.30.png
Kommunen

Jegerforbund mot vindkraftutbygging

Av Tore Gilje, Norges Jeger- og fiskeforbund, Rogaland

Rogaland og spesielt kommunene Sirdal, Suldal, Bjerkreim, Gjesdal, Eigersund, har allerede nedbygget enorme landarealer med vannkraft. Nå kommer vindkraftutbygging for fullt i tillegg. Ved Tonstad i Sirdal er storstilt nedbygging av uberørt natur i gang allerede! NJFF Rogaland er veldig tydelige, og krever at det ikke skal åpnes for flere vindkraftverk i fylket, i Agder og ellers i Norge.

​​- For de landbaserte vindkraftverkene som allerede har fått konsesjon må det gjennomføres nye konsekvensutredninger for å sikre at hensynet til naturgrunnlaget og friluftslivet, herunder jakt og fiske ivaretas.

– I Rogaland representerer NJFF over 7500 medlemmer! Veldig mange av disse medlemmene har sterk tilknytning til Sirdal, både privat og gjennom sine Njff-lokalforeninger. Nå står Sirdal i fare for å få utbygget store områder til vindkraftindustri tett på der mye folk bor, har hytter, utøver friluftsaktiviteter. https://www.sirdalmedia.no/2019/06/storre-motstand-mot-vindturbiner/

NJFF Rogaland vil at:

Annonse

  • Sirdal kommune må si et klart nei til nye konsesjonssøknader om vindkraft i fylket! ​Kommunepolitikerne må stå opp og ta ansvar for fremtidige generasjoner.

Fylkesstyret i NJFF Rogaland har lenge hatt en klar holdning til utbygging av vindindustri i Rogaland og i Norge:

NJFF Rogaland vedtok følgende resolusjon i styremøte 4. februar 2019:

  • «Nei til videre utbygging av vindkraft i Norge nå!»

NJFF Årsmøte sendte videre ut resolusjonen 31. mars 2019:

  • NJFF Rogaland sender inn resolusjon til forbundsstyret i NJFF for formell behandling med forslag om å gå imot ALL utbygging av vindkraft på land i Norge. «Dette må være et standpunkt uten unntak, det finnes ingen mulighet til å bygge dette på en måte som ikke ødelegger store naturområder. Det er urealistisk å tro at de blir bygget i tilknytning til bebygde områder pga støy, i stor grad ser vi nå at aktuelle områder er svært verdifulle biotoper og jakt- og fiskeområder.​

https://www.njff.no/fylkeslag/rogaland

NJFF organisasjonen sentralt, som representerer ca 115 000 medlemmer, har våren 2019 fattet et tydelig vedtak om en skjerpet innsats for å ivareta norsk natur og mulighetene for jakt, fiske og friluftsliv.

  • Dette innebærer blant annet et tydelig nei til landbaserte vindturbiner i norsk natur.

Forbundsstyret i Norges Jeger- og Fiskerforbund har vedtatt en energipolitisk plattform som grunnlag for NJFF-organisasjonens engasjement. Bakgrunnen er et ønske om å ivareta norsk natur og det biologiske mangfoldet som et grunnlag for friluftsliv, jakt og fiske. Utfordringen ligger i skjæringspunktet mellom behovet for et grønt skifte for å møte klimautfordringene, samtidig som man ivaretar norsk natur og våre rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. ​

Folkemotstanden vokser:

  • Det er et sterkt og økende engasjement mot de storstilte utbyggingsplanene for vindkraftverk som nå ruller over landet. Gjennom forbundsstyrets meget tydelige vedtak melder NJFF seg nå på i kampen mot landbasert vindkraftindustri for fullt.
  • NJFF Forbundsstyrets vedtak om vindturbiner lyder slik:
  • Det skal ikke åpnes for flere landbaserte vindkraftverk i norsk natur.
  • For de landbaserte vindkraftverkene som har fått konsesjon må det gjennomføres nye konsekvensutredninger for å sikre at hensynet til naturgrunnlaget og friluftslivet, herunder jakt og fiske ivaretas.
  • Myndighetene bør stimulere til oppgradering av eksisterende vannkraft, og utvikling av havvindprosjekter som alternativ for landbasert vindkraftutbygging.

En plattform for økt engasjement

Energipolitikk er et vanskelig politisk område å bevege seg ut i. Utbygging av ny fornybar energi er et satsingsområde for myndighetene, og NJFF har et engasjement for å sikre at hensynet til jakt- og fiskeinteressene blir ivaretatt. Klimautfordringene må tas på alvor, og satsing på fornybar energi er viktig. Utvikling av ny fornybar energi må kombinere klimahensyn med ivaretakelse av naturmiljøet, naturmangfoldet og friluftslivshensyn.

Ved all utbygging av ny fornybar kraft skal det foreligge et oppdatert kunnskapsgrunnlag som sikrer at hensynet til naturgrunnlaget og jakt, fiske og friluftslivet blir ivaretatt. Ny satsing på fornybar kraftutbygging skal ikke legges til større sammenhengende naturområder eller viktig frilufts-, jakt- og fiskeområder og ikke lokaliseres til villreinens leveområder.  Forringelse av naturgrunnlaget som leveområder for flora og fauna skal unngås. Ved utbygging av ny fornybar kraft med tilhørende kraftlinjer skal det legges vekt på å minimalisere naturinngrep og det skal legges vekt på gode og fungerende kompenserende tiltak.

NJFFs energipolitiske plattform.docx.

https://www.njff.no//Sider/Kamp-mot-vindmoller.aspx?fbclid=IwAR0ixJU7pgEymqtRRxV5LK8j6nn2lW8dopV7OkIJUi5xXclJLi06GxufOok