Home>Nyhet>«Vindmøller ikke vakkert syn i naturen»
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-07-01 14.59.34.png
Nyhet

«Vindmøller ikke vakkert syn i naturen»

Av Loyd Evensen

Loyd Evensen fra Vaulen i Stavanger har hytte på Hadlandsheiå i Hægebostad kommune. Da han så artikkelen i Sirdalmedia om vindturbiner søndag, reagerte han spontant og skrev et innlegg.

Han har hytte for å se og følge med fuglelivet og det fantastiske fargespillet om kveldene. Nå vil familien få et nytt synsfelt som er preget av høye master (200 meter) og se ut som en juletrebelysning eller landingsstripe for fly.

Her følger Evensens innlegg:

Når en etablerer vindmøller i en kommune så får det også konsekvens for nabokommunene – selv to mil unna i luftlinje. (se kart ovenfor).

Annonse

Tonstad Vindpark AS er tildelt konsesjon for å bygge og drive et vindkraftverk på østsiden av Sirdalsvatnet i Sirdal og Flekkefjord kommuner. Vindkraftverket vil gi en midlere årsproduksjon på 622 GWh og er tenkt tilknyttet eksisterende kraftnett via en ny 132 kV kraftledning frem til Ertsmyra transformatorstasjon ved Tonstad.

Slik kan vi lese i offisielle dokumenter fra kommune og eierne av vindmøllene og entreprenørene som bygger anlegget.

Saken om byggingen av denne vindmølleparken har vært til behandling hos NVE og berørte kommuner, ingen kan påpeke feil i selve saksbehandlingen. Berørte grunneiere, interesseorganisasjoner og hyttefolket har fått anledning til uttale seg før endelig beslutning.

Jeg vil allikevel stille et spørsmål om alle berørte har fått uttale seg i denne saken. Når en setter opp en vindmøllepark i to kommuner, Sirdal og Flekkefjord som igjen grenser mot to andre kommuner, Kvinesdal og Hægebostad, hvordan er interessentene i de to siste kommunene ivaretatt?

Vindmøller settes naturlig på toppene i det området som bygges og ses på meget lang avstand. Vi som har hytter i Hægebostad og Kvinesdal kommuner i området Haddelandsheia/Blåberg begynner nå å se konsekvensen av Tonstad vindpark. Der hvor vi har solnedgangen i uberørt natur med fantastiske fargespill mot naken og uberørt natur får vi nå opp en vindmøllepark i synsfeltet. Dette oppdaget vi nå i helga da det var kommet på plass kraner og tross at de er meget smale og tynne i forhold til selve vindturbinene, så var de meget tydelige i landskapet.

Hvem har ansvar ?

Hva med dette inngrepet i vår felles natur som rammer oss utenfor Sirdal og Flekkefjord kommuner. Hvem er det som ivaretar våre interesser? Hvem har ansvar for at det som var ei fjellhytte hvor vi kunne nyte utsikten til nakne bare fjelltopper, nå blir endret til et landskap med vindmøller? I tillegg til ødelagt utsikt så vil en få et blinkende fjellplatå i mørketiden som mer minner om innflygingen til en flyplass enn norsk natur. En annen alvorlig sak er verdiforringelse av våre eiendommer. Hvem er interessert i å kjøpe ei fjellhytte med utsikt til vindmøller?

Utsikt er noe vi er vant med frarøves i bynære områder. Der må vi akseptere at det bygges i nabohagen som igjen kan føre til at vi mister en del av vår utsikt. Det er absolutt ikke akseptabelt at en kommune gir tilslutning til å bygge vindmølleparker som til de grader går ut over fri norsk natur i sine nabokommuner uten at dette blir konsekvensutredet.

Tonstad vindmøllepark bygges i ytterkanten av Sirdal og Flekkefjord kommune og har ikke fått særlig stor oppmerksomhet i media. Dette skyldes nok at i de berørte områdene er ikke der hvor hytte- og friluftsinteressene i kommunene er de sterkeste. Et helt annet scenario hadde det vært om slike utbygginger hadde blitt foretatt på Tjørhomfjellene, Ådneram i Sirdal eller rundt hytteområdene i Flekkefjord kommune.

Ved å bygge og ødelegge for andre, ødelegger en ikke imaget til nevnte kommuner og de vil fortsatt stå fram som positive og lydhøre for sine hytteeiere.

Protester

Hvordan hadde politikerne, næringsinteressene og hyttefolket reagert hvis Gjesdal kommune hadde tillatt vindmølleparker i grenseområdet mot Sirdal kommune. Gjesdal har jo «ingen» som ville bli berørt, men jeg regner med at hyttefolket i Sirdal hadde protestert høylytt.

Tonstad vindmøllepark lar seg ikke stoppe nå, men flere andre vindmølleparker er på tegnebrettet og under konsesjonsbehandling. I den videre behandling av disse sakene bør en se lengre en innenfor grensen til sin egen kommune. Tilfellet Tonstad vindpark er et eksempel at det ikke er en lokal sak, men en nasjonal og interkommunal sak.

Vedlagt følger en del bilder fra vår hytte mot det fantastiske fjellplatået som en nå bygger vindmøller i. Foreløpig ingen vindmølle, men 25 vindturbiner i dette synsfeltet i løpet 2019/2020

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-07-01 15.00.11.png

Bildene tatt fra Evensens hytte mot Tonstad Vindpark.