Home>Front>Sirdal raseres
Front

Sirdal raseres

Av Sivilarkitekt, Bård Sverre Solem, Trondheim

Med utgangspunkt i Norges Vassdrags- og Energiverk og Miljødirektoratets retningslinjer har jeg forsøkt å illustrere konsekvensene av vindkraftverkene som bygges og planlegges rundt Sirdalsvatnet. Kraftverkene ligger i ett av de 13 områdene i landet som NVE betegnet som godt egnet til vindkraftutbygging.

Tonstad vindkraftverk er allerede påbegynt og Buheii har fått konsesjon. Nå planlegges det et nytt kraftverk på vestsida av Sirdalsvatnet – Bergheia vindkraftverk – men det er fortsatt ikke synlig på NVEs kartverk fordi det legges inn først når konsesjonssøknaden sendes inn!

Prosessen har dermed kommet svært langt og avtaler med grunneiere er inngått når prosjektene legges inn på et felles kartverk. Da har toget lukket dørene og er i ferd med å forlate perrongen…!

Energiloven gir Olje- og energidepartementet (OED) og Norges vassdrags- og energiverk (NVE) fullmakt til å overkjøre alle andre faglige råd med ”fordelene overskrider ulempene”.

Annonse

Ingen av konsesjonssøknadene gir informasjon om naboanleggene!

Hvorfor stiller ikke NVE krav til helhetsvurderinger for området?

NVE benytter begrepene ”total dominans”, ”ytre visuelle dominanssone” for å beskrive nærvirkningen av anleggene. Den visuelle fjernvirkningen skal vurderes i 10, 20 og 30 km avstand. Turbineen kan i henhold til NVE være synlige opptil 50 km avstand!

Hvorfor stiller ikke NVE krav til illustrasjoner som viser den visuelle dominansen?

All urørt natur øst og vest for Sirdalsvatnet blir ofret ved etablering av vindkraftverkene. Stortinget har vedtatt at Miljødirektoratet ikke kan benytte urørt natur (INON) som argument – de er vingeklippet!

Jeg har forsøkt å illustrere virkningen av anleggene rundt Sirdalsvatnet ved å benytte NVEs egne definisjoner. Har noen blitt presentert dette tidligere – annet enn i tekstformat?

Beklager – men jeg kommer neppe nedover til Sirdal fra Trøndelag for å gå tur i heiene rundt Sirdalsvatnet…

Det er skremmende beslutningsprosesser bak konsesjonene der OED og NVE har «fullmakt» til å vekte ulike hensyn opp mot hverandre. Utvikling av anleggene har kommet svært langt og avtaler inngått før det offentlige kan ta del i prosessen. Det kan bli noen dyrekjøpte TWh strøm der OED og NVE konkluderer med at «fordelene er større enn ulempene» !