Home>Front>2 millioner settefisk av ørret
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-14 12.56.21.png
Front Tonstad

2 millioner settefisk av ørret

Norsk Ørret AS har søkt om tillatelse til å etablere klekkeri og settefiskproduksjon av ørret på Tonstadtippen/Ertstippen i Sirdal kommune. Det søkes om konsesjon for en produksjon av 2 millioner 30 grams settefisk av brunørret (salmo trutta). I første omgang vil en starte med en million settefisk. Saken er nå lagt ut til offentlig ettersyn fram til 14. oktober.

Anlegget planlegges som et gjennomstrømmingsanlegg med vanntilførsel fra en kraftverkstunnel med en kapasitet på 20 kubikkmeter pr minutt. Settefisken skal blant annet brukes i Norsk Ørret sitt matfiskanlegg i Sirdalsvatnet.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-15 10.28.48.png

Settefisken skal brukes ved matfiskanlegget i Sirdalsvannet, som er et merdbasert anlegg på lokalitet ved Rutlebekk.

Ferskvannskilden er tilførselstunnelen til

Tonstad kraftverk, Norges største kraftverk målt i produksjon. Etter bruk til fisk vil produksjonsvannet

Annonse

tilbakeføres fra settefiskanlegget til kraftverkstunnelen. Anlegget skal tilføres fjernvarme fra

likeretteranlegget til Statnetts NordLINK kabel for økt tilvekst på settefisken. Norsk Ørret har utarbeidet en rapport der en samler og oppsummerer foreliggende grunnlagsdokumentasjon for utslippstillatelsen og behandling etter Akvakulturloven.

Settefiskanlegget Tonstadtippen vil bestå av separate bygninger for klekkeri med klekkeskap

for øyerogn, en startforingsavdeling med 6 kar på til sammen 360 kubikkmeter og en påvekstavdeling med 6

kar på til sammen 1272 kubikkmeter. Anlegget bygges som et gjennomstrømmingsanlegg med vanntilførsel fra

kraftverkstunnel på 20 kubikkmeter/min. NVE har gitt uttale til vannuttaket etter vannressursloven.

Produksjonen vil bestå av 2 millioner 30 grams settefisk, til sammen 60 tonn levert fisk og den

samlede forbruket ved anlegget er estimert til 78 tonn inkludert frasortert fisk. Alt avløpsvann fra

anlegget planlegges renset med trommelfilter med lysåpning 100 μm.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-15 10.30.05.png

Matproduksjon av brunørret i Sirdalsvannet.

Etableringen av ørretproduksjon i Sirdal

sammenfaller i tid med utbyggingen av

NordLINK kabelen til Tyskland og med et

tilhørende likeretteranlegg på Ertsmyra i regi av

Statnett. Det har vært kjent i flere år i Sirdal at

dette likeretteranlegget vil produsere relativt

store mengder med spillvarme når det kommer

i drift. Sirdal kommune har derfor vært på

utkikk etter anvendelser og mulig ny

næringsvirksomhet som kan etableres for å

utnytte spillvarmeressursen som vil komme.

Sirdal kommune lyste derfor ut en offentlig

konkurranse for forslag til mulige anvendelser

av spillvarmeressursen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-14 13.21.19.png

Statnetts anlegg på Ertsmyra.