Home>Front>Flerbrukshall utsettes
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-11 08.59.58.png
Front Kommunen

Flerbrukshall utsettes

Kommunestyret skal torsdag behandle status for flerbrukshall på Tonstad. Kommunen mangler fem-sju millioner kroner før fullfinansiering er på plass. Total kostnad er på 44,7 millioner kroner, uten inventar og utstyr. Flomsikring av kulturhusområdet må også finansieres. Dermed blir saken utsatt til 2020.

Kommunestyret har vedtatt at det skal bygges en flerbrukshall/fotballhall på Tonstad.
Saken er en tilbakemelding på status for utredningsarbeidet med tegninger og kostnadsoverslag for hallen.

En nedsatt prosjektgruppe har fått bistand fra Norges Fotballforbund (NFF) til å få utarbeidet tegning av hall og kostnadsoverslag. Kostnadsoverslaget for flerbrukshall/fotballhall med 9`erbane og treningssenter uten inventar/utstyr ligger på ca. 44,7 millioner kroner. Det er avsatt 27,5 millioner kroner i budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 til hallen. I tillegg er det mulig å få spillemidler på 6-6,5 millioner kroner til hall og treningssenter. Litt avhengig av om merverdiavgift er innlagt i budsjett og økonomiplan så mangler det 5-7 millioner kroner for å fullfinansiere hall og treningssenter.

Planlagt byggeområde på dagens gressbane ved kulturhuset er flomutsatt. Det kreves omfattende sikring mot flom av kulturhusområdet. Kommunen har sendt søknad til NVE om midler til flomsikring. Svar på søknaden forventes først i januar/februar 2020. Kommunen som plan- og byggesaksmyndighet kan sannsynligvis ikke godkjenne nye byggetiltak som en flerbrukshall før området er flomsikret eller er arbeid med flomsikring er fysisk igangsatt. Det er derfor ikke realistisk at flerbrukshall/fotballhall og treningssenter står ferdig i løpet av 2020.

Foto: Den nye flerbrukshallen er foreslått å ligge på indre del av fotballbanen.

Annonse