Home>Nyhet>NEI til Julies teltplaner
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-07 13.39.42.jpg
Nyhet

NEI til Julies teltplaner

Settefylkesmann i Vestfold og Telemark sammen med Kommunaldepartementet sier nei til dispensasjon for Julie Olsens oppføring av glampingtelt ved Hødnetjødn. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

  • Jeg er veldig skuffet over byråkratiets behandling i denne saken, kommunalt som fylkeskommunalt. Det er svært beklagelig at det ikke kan legges til rette for den slags aktivitet, som Sirdal sårt trenger, sier Julie Olsen etter avslaget. Hun er ikke sjokkert over vedtaket, hun har hatt det i bakhodet hele tiden at det kunne gå den veien.

Telemark, Hove ved Arendal og Valdres, bare for å nevne noen glampingteltleirer, har fått et godt helårstilbud. Julie misunner dem. – Synd at ikke kommunen kan være med å legge til rette for den slags fritidstilbud.

  • Jeg har ingen plan B. Nå går jeg i tenkeboksen og ser om det skulle finnes andre interessante steder, sier en skuffet Julie Olsen.

Vurdering

Settefylkesmannen bruker arealplan nord, heiplanen og villreinen som argumenter for avslaget. Fylkesmannens vurdering gjengis her i noen av argumentene:

Etter vårt syn fremstår utvalgets begrunnelse for å gi dispensasjon som kort og lite tilfredsstillende. Vi viser imidlertid til at rådmannen har gjort en grundig vurdering. Rådmannen skriver bl.a. iinnstillingen til vedtaket av 09.04.2019 at «plasseringavomsøkte tiltak, sammen med tilhørende aktiviteter, ha negativ påvirkning for biologisk mangfold og landskapet rund vassdraget. Det vil også kunne

Annonse

oppleves privatiserende for området, og dermed redusere verdien for friluftslivet.».

Fylkesmannen finner å kunne slutte seg til rådmannens vurdering. I LNF-områder og i SOmetersbeltet langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Fylkesmannen legger til at grunn at hensynet til villreinen skal tillegges stor vekt i dette området. Selv om glampingleiren søkes oppført i randsonen/ytterkanten av nasjonalt villreinområde, mener vi hensynet til villreinen gjelder like fullt her. Vi er enige med rådmannen i at det bør være like høy terskel for å dispensere i randsonen av nasjonalt villreinområde, da dette kan hindre at

hensynssonen innskrenkes/innsnevres på sikt.

Videre mener vi glampingteltene vil påvirke landskapet negativt. Ut ifra vedlagte bilder av glampingleir i Telemark, mener vi en glampingleir vil virke privatiserende og vi er enig med klagerne i at en teltleir som omsøkt vil begrense allmenhetens mulighet for ferdsel og opphold i området.

Etter Fylkesmannens vurdering vil økt menneskelig aktivitet som følge av teltleiren kunne være problematisk for villreininteressene. Da glampingteltene skal være et helårsprosjekt med tolv sengeplasser og skal plasseres på plattinger, mener vi teltene kan sammenlignes med fritidsboliger til utleie. Dette fører til økt bruk, aktivitet og utnytting i et område hvor villreinen skal ha fortrinn.

En dispensasjon for å tillate oppføring av seks glampingtelt i et område hvor hensynet til villreinen, naturmangfold, landskap og allmennhetens friluftsinteresser skal vektlegges, og som er ment å være fri for ny bebyggelse, mener vi vil sette hensynene bak kommunedelplanen§ 4 og LNF-formålet, vesentlig til side.

Da begge vilkårene i pbl § 19-2 må være oppfylt for at dispensasjon kan gis, er det ikke rettslig grunnlag for å gi dispensasjon som omsøkt.