Home>Kommunen>Økonomisjef slutter – Brannsjef søkes
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BLOGG SM 2018:2018-07-28 14.18.28.jpg
Kommunen Nyhet

Økonomisjef slutter – Brannsjef søkes

Økonomisjefen i Sirdal kommune har varslet at han vil slutte i sin stilling ved utgangen av 2019. En konsulent i økonomiavdelingen har også sagt opp sin stilling for å pensjonere seg fra april 2020.

Rådmannen vil enten ansette en person i stillingen som brannsjef eller leie inn brannsjefsressurs og forebyggende brannvern fra andre brannvesen.

Regnskap status

Rådmannen viser til kommunestyrets vedtak der rådmannen ble bedt om å orientere kommunestyret fortløpende om status for regnskap 2019.

Det har vært jobbet godt med bankavstemminger i regnskapet i sommer. En del ubenyttede/lite brukte bankkontoer fra tidligere hovedbank er avsluttet. Økonomiavdelingen er per 28.august a`jour med bankavstemminger for juli 2019.

Annonse

Det blir nå fortløpende sendt ut purringer på utestående kommunale krav. Det ble ikke sendt ut purringer i ferietiden siden administrasjonen forventet en del spørsmål knyttet til purringene.

Utover noe bistand fra revisjonen (uten at dette kommer i konflikt med revisjonens uavhengige rolle som kontrollør) ble det ikke leid inn ekstern bistand i sommer. Det er vanskelig å rekruttere ekstern konsulenthjelp på kort varsel om sommeren og dette vil å så fall krevd egne anbudsprosesser som krever tid og kapasitet i administrasjonen.

Rådmannen ønsker å lyse ut stillingen som økonomisjef snarest. Økonomiavdelingen er meget sårbar ved turnover og fravær. Det er nødvendig å sikre bemanningen både midlertidig og permanent slik at regnskapsavslutningen for 2019 kan skje uavhengig av ansettelse og tiltredelse av ny økonomisjef. Rådmannen ønsker primært å løse dette med interne ressurser, eventuelt i kombinasjon med innleie av arbeidskraft.

En konsulent i økonomiavdelingen har sagt opp sin stilling for å pensjonere seg fra april 2020. Dette vil medføre ytterligere sårbarhet i økonomiavdelingen i forbindelse med årsregnskap 2019. Vedkommende konsulent arbeider blant annet med eiendomsskatt som er en meget stor og viktig inntekt for både Sirdal og andre kommuner som Sirdal krever inn eiendomsskatt for. Det er viktig å få overført kompetanse fra dagens saksbehandler til nye medarbeidere som skal inneha arbeidsoppgaver knyttet til eiendomsskatt.

Brannsjef

Stillingen som brannsjef i Sirdal har siden høsten 2016 stått ubesatt i påvente av ny dimensjoneringsforskrift for brann- og redningsvesen. Antatt forslag innebærer krav om flere heltidsstillinger i brannvesenet. Dette kan føre til et krav om sammenslåing av små brannvesen til større interkommunale enheter eller vertskommunesamarbeid.

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt tilbakemelding om at forslaget til ny dimensjoneringsforskrift vil drøye og at Sirdal ikke kan ha stilling som brannsjef på vent frem til ny forskrift foreligger. Funksjonen må besettes eller løses på annen måte.

Per i dag er det rådmannen som formelt fungerer som brannsjef. Dette er ikke en god løsning for brannmannskapene, rådmannen selv eller innbyggere og næringsliv i Sirdal.

Kommunen oppfyller ikke viktige lovkrav innen brann, redning og forebyggende arbeid. I tillegg er det flere krav fra Arbeidstilsynet som det er vanskelig å følge opp uten brann- og redningsfaglig ekspertise og ledelseskapasitet i organisasjonen.

Begge disse sakene kommer opp i kommunestyret på torsdag. Regnskap er en orientering, mens rådmannen foreslår at det kommer en politisk sak opp i november angående løsningen av brannsjef-stillingen.

Foto: Rådmannen er innstilt på å få løst brannsjef-saken i høst. Dette bilde var fra lyng- og skogbrannen på Lunde i 2018.