Home>Kommunen>Politikernes godtgjørelser
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-08-31 11.54.49.jpg
Kommunen Nyhet

Politikernes godtgjørelser

10. oktober starter en ny periode for de folkevalgte i Sirdal. Da skal kommunestyret konstitueres og valg til de forskjellige utvalg og nemnder gjennomføres. Politikerne mottar lønn eller godtgjørelser for sin innsats. Retningslinjene er følgende:

Ordførerens godtgjørelse tilsvarer 87 prosent av fast godtgjørelse for stortingsrepresentant. Stortingslønna pr 1. mai i år er 987.997 kroner. Det betyr at ordføreren får 859.557 kroner i årslønn. Ordfører mottar ikke øvrig godtgjørelse for deltakelse i kommunale organer eller andre gjøremål i tilknytning til vervet.

Godtgjørelse til varaordfører er 14 prosent av ordførerens godtgjørelse. Det betyr 120.338 kroner.

Fast godtgjørelse til formannskapets medlemmer (unntatt ordfører og varaordfører) er sju prosent av godtgjørelsen til ordføreren. Det blir 60.169 kroner. Leder av utvalg for teknikk, miljø og landbruk samt utvalg for oppvekst og levekår får samme godtgjørelse.

Godtgjørelse for andre lederverv i politiske nemnder er 480 kroner pr møte.

Annonse

Fravær fra mer enn en tredjedel av møtene fører til en reduksjon i de faste godtgjørelser på 25 prosent.

Generell møtegodtgjørelse

Møtebegrepet

Godtgjørelse er knyttet til møter. Som møter regnes foruten faste møter for utvalg, styrer og adhocutvalg også oppmøte etter innkalling og oppdrag fra utvalgsleder eller ordfører. Det samme gjelder utvalgslederes møte med administrasjonen som forberedelse til utvalgsmøte.

Godtgjørelse ytes også for andre møter hvor folkevalgte møter i regi av sitt verv, dersom man er innkalt eller invitert av Sirdal kommune, fylkeskommune eller fylkesmann. Det ytes godtgjørelse for deltakelse ved befaring som medlemmene er innkalt til, og som ikke er i tilknytning til honorerte møter.

Satser for godtgjørelse

Medlemmer i kommunestyre, formannskap og kommunale utvalg og nemnder godtgjøres med 720 kroner pr møte. Møtegodtgjørelse ytes til alle kommunalt oppnevne medlemmer. Møtegodtgjørelse ytes også til de som har fast godtgjørelse etter forrige punkt ovenfor (unntatt av ordfører).

Begrensning

Det ytes ikke møtegodtgjørelse for mer enn ett møte pr dag i samme utvalg.

Spesielt om ansatte

Kommunalt ansatte arbeidstakere mottar ikke møtegodtgjørelse for verv de er valgt til når vervet har direkte tilknytning til vedkommendes ordinære arbeidsområde/oppgaver.

Tapt arbeidsfortjeneste

Kommunale tillitsverv som medfører tap av inntekt gir rett på erstatning. Det er ulike satser for legitimert og ulegitimert tap. Vi gjengir ikke alle de regler som finnes innenfor dette området.

Skyssgodtgjørelse

Medlemmer i kommunestyre, formannskap og kommunale nemnder får dekket utgifter til skyss etter kommunale regulativ for møter, befaringer og kurs.

Barnepass og omsorg

Legitimerte ekstra utgifter til pass av egne barn eller tilsyn av familiemedlemmer i tilknytning til møter godtgjøres. Bruk av ektefelle/samboer, egne barn eller foreldre til pass/tilsyn godtgjøres ikke.

Jonny Liland får 859.557 kroner i årslønn som ordfører.