Home>Kommunen>Strategiplan for helse og omsorg
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BLOGG SM 2018:2018-11-15 14.44.58.jpg
Kommunen Nyhet

Strategiplan for helse og omsorg

En arbeidsgruppe skal utarbeide en strategiplan for framtidig helse- og omsorgstilbud i Sirdal. Planen skal gjelde til 2030 og arbeidsgruppen skal være ferdig til april 2020. Saken kommer opp i kommunestyret på torsdag og skal behandles i flere utvalg før det.

I kommunestyret i juni ble følgende vedtatt:

  1. Antall institusjonsplasser justeres etter behov.
  2. Hjemmebasert omsorg og korttidsavdelingen samorganiseres.
  3. Oppvekst og levekår oppfordres til å starte med utarbeidelse av en strategi for fremtidens pleie- og omsorgstilbud i Sirdal. I dette arbeidet skal bruker, personale og hensynet til forsvarlig effektiv drift vektlegges.

Forslag til mandat blir følgende:
Det skal utarbeides en strategi for fremtidige helse- og omsorgstilbud i Sirdal. I dette arbeidet skal bruker, personale og hensynet til forsvarlig effektiv drift vektlegges.
Strategiplanen skal gjelde frem til 2030, med rullering i hver kommunestyreperiode. Nasjonale og lokale føringer (kommuneplanens skriftlige del) skal legges til grunn.

Organisering av prosess:

Styringsgruppe:
I og med at oppvekst og levekår har fått oppdraget av kommunestyret, vil det være naturlig at utvalg for oppvekst og levekår utgjør styringsgruppe for arbeidet.

Annonse

Arbeidsgruppe:
Rådmannen vil foreslå en ren administrativ arbeidsgruppe. Dette har sammenheng med ny kommunelov, som trekker opp tydeligere skiller mellom politikk og administrasjon. Det vil ikke lenger være anledning til å ha arbeids-/utredningsgrupper sammensatt av både folkevalgte og administrative ledere.

Rådmannen vil tilrå at arbeidsgruppen har følgende sammensetning:
Ass. rådmann
Enhetsledere helse og omsorg
1 representant fra hver av samarbeidsblokkene (arbeidstakerorganisasjonene)

Det forutsettes at gruppen jevnlig forankrer sitt arbeid i møter med styringsgruppen.

Referansegruppe:
Viktige avklaringer/premisser legges underveis, og det er derfor viktig å ha referansegruppe med bredt «nedslagsfelt».

Rådmannen vil foreslå følgende referansegruppe: Kommuneoverlege
Leder av eldreråd
Leder av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Leder av pårørendeforening

Lister brukerutvalg

Det legges til grunn at arbeidsgruppen konfererer med/innhenter innspill fra referansegruppen underveis i arbeidet.

Fremdrift:

Arbeidet med strategiplanen skal være ferdig senest april 2020. I forkant av påfølgende politisk behandling gjennomføres bred høringsrunde.