Home>Nyhet>Utfylling i GP-krysset og Ortevatnet
Nyhet Samferdsel

Utfylling i GP-krysset og Ortevatnet

  • Vi håper å komme i gang med prosjektene for både GP-krysset og Kviturvika ved Ortevatnet i løpet av dette året, sier Steinar Jacobsen, prosjektleder i Statens Veivesen i Kristiansand.

Planen er å komme i gang med utfylling av Svartevatnet for det nye GP-krysset. Dette arbeidet kan pågå utover vinteren. Da kan del 1, med veikrysset og 200 meter gang- og sykkelvei langs fylkesvei 45 mot Tjørhomfjellet, bli ferdig i løpet av sommeren 2020.

Del 2 er å fullføre gang- og sykkelveien helt fram til Tjørhomfjellet.

  • Vi har noen utfordringer igjen før vi kan sende anbudet ut til konkurranse, sier Jacobsen.

Reguleringsplanen for GP-området er nå godkjent. 56 millioner kroner er budsjettet for del 1. Bompengeselskapet skal finansiere utbyggingen.

GP-området skal bli det nye sentrumsområdet i Øvre Sirdal i henhold til målsetninger i kommuneplanens samfunnsdel. Formålet med planen er å legge til rette for næringsutvikling i GP-området, som er et viktig knutepunkt i Øvre Sirdal. Sikre eksisterende og fremtidig næringsareal til ulike behov, samt videreføre drift av bensinstasjonen. Det legges også til rette for et nytt område for renovasjon, infrastruktur samt forbedring av trafikkforholdene.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-01 11.56.50.png

Renovasjonsområdet skal i henhold til planen flyttes til andre side av fylkesveien. Fjellknausen skal fjernes og benyttes til utfylling av det nye veikrysset i Svartevatnet. IRS ønsker å bruke nedgravde avfallskontainere på det nye området.

Annonse

Siden dette skal bli framtidens sentrumsområde, er det gjennom kommunedelplan og kommuneplanens samfunnsdel tatt hensyn til at man tillater en høy utnyttelse av byggeområdene.

Infrastrukturen i veivesenets plan med rundkjøring vil gi sikre forhold både for kjørende og myke trafikanter. Det vil bli mer ryddige forhold for gående og kjørende ved eksisterende butikk, med regulerte parkeringsområder og mer atskilte arealer. Det skal etableres tilrettelagte krysningspunkt uten gangfelt for myke trafikanter i nærheten av busstoppene og ved eksisterende butikk

Ortevatnet

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-18 15.25.01.png

  • Vi er nå ferdig med prosjektering av veiprosjektet i Kviturvika, der det skal komme steinfylling i Ortevatnet og bygges en rasvoll etterpå, sier Jacobsen.

Planen er å rassikre 400 meter av Kviturvika ved å fylle ut 40.000 kubikkmeter med masse i Ortevatnet. I tillegg skal det lages en rasvoll på deler av strekningen (se tegning).

Kviturvika vil bli et robust tiltak. Det vil komme utfylling i vannet og på innsiden skal det bygges en rasvoll mot eventuell snø- og steinras.

Raseksperter har vurdert dette prosjektet og har sett på eventuelle rasløp som kan komme i dette området. Grovkalkylen for prosjektet er omkring 18 millioner kroner totalt.

Jacobsen håper å komme i gang med arbeidet før årsskiftet, hvis ikke vil det komme til våren.

Bjørnestad

På Bjørnestad langs fylkesvei 42 vil det komme i gang anleggsarbeid med det første. Torsdag ble det skrevet kontrakt på to millioner kroner til å sette opp et ras- og snøgjerde langs veien.