Home>Energi>Felles nordisk marked for reservekraft
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-14 13.21.19.png
Energi Nyhet

Felles nordisk marked for reservekraft

Det mest optimistiske anslaget for oppstart av et felles nordisk kapasitetsmarked for hurtige kraftreserver er nå neste høst, sannsynligvis senere. Dette har sammenheng med en omfattende godkjenningsprosess med regulatorene i de nordiske landene. I løpet av første kvartal neste år vil Statnett og de andre systemansvarlige selskapene i Norden komme med mer informasjon om når et slik marked kan være på plass.

Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden; Svenska kraftnät, Fingrid og Energinet, søkte i april regulatorene i de ulike landene om å etablere et nordisk kapasitetsmarked for hurtige reserver i kraftmarkedet, aFRR (automatic freqency restoration reserve).  Før et slik felles marked kan introduseres, må de nordiske regulatorene gi sin tillatelse. De nasjonale regulatorene, som i Norge er NVE, har nå gitt sin første tilbakemelding. Som et ledd i den videre godkjenningsprosessen, er de systemansvarlige nettselskapene er bedt om å gjøre endringer i forslaget.

  • Da vi sendte inn forslaget i vår, antydet vi at kapasitetsmarkedet optimistisk sett kunne starte

opp i løpet av de første månedene i 2020. Med den dialogen vi nå har med regulatorene, er det tydelig at de tidlige tidsestimatene, som vi også den gangen påpekte var optimistiske, ikke vil holde, sier direktør for System- og markedsutvikling i Statnett, Kristin Munthe.

– Regulatorene vil komme med sin neste beslutning i godkjenningsprosessen i første kvartal 2020, og da vil vi også kunne gi mer informasjon om en forventet tidsplan.

Hensikten med et kapasitetsmarked for hurtige reserver i kraftmarkedet, er å trygge driftssikkerheten i kraftforsyningen. Tilstrekkelig reservekapasitet i den nordiske regionen er nødvendig for en sikker overgang til en ny modell for å oppnå nødvendig balanse mellom produksjon og forbruk av strøm i Norden. Den nye balanseringsmodellen baserer seg på 15-minutters oppløsning i markedet.

Et felles nordisk marked for hurtige reserver i kraftsystemet skal gi en effektiv oppbygging av tilstrekkelig tilgang på reserver. Reservekapasitet skal gjennom det nye markedet gjøres tilgjengelig for oppkjøp på tvers av dagens markedsområder for å oppnå balanse i det nordiske synkronområdet, samtidig som det tas hensyn til begrensninger i nettet.

Annonse

– Å introdusere et felles kapasitetsmarked for reserver i det nordiske kraftsystemet er en hjørnestein i den nye balanseringsmodellen, sier Munthe. –Tilgangen til balanseressursene bli utvidet, og vi får en mer effektiv utnyttelse av overføringskapasiteten mellom budområdene i Norden. En effektiv løsning vil også bidra til å begrense kostnadene for sluttbrukerne.