Home>Energi>Fornøyd at nasjonal ramme skrinlegges
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-07 10.23.48.jpg
Energi Front

Fornøyd at nasjonal ramme skrinlegges

Jeg er meget tilfreds med at vi nå ikke får en plan hvor store deler av Sirdal vil være ”blinket” ut som gunstige områder for vindkraftutbygging, sier ordfører Jonny Liland (ap) i Sirdal kommune til regjeringens forslag til å skrinlegge nasjonal ramme for vindkraft.
  • For oss som mener at ulempene med vindkraftutbygging er større enn fordelene, er det viktig at denne planen, ikke får en betydning i en eventuell vurdering av søknader om etablering av nye vindkraftanlegg. Dette var viktig, men vi må fortsatt arbeide for å verne sirdalsnatur mot vindkraftutbygging, sier Liland.

Regjeringen har kommet frem til at den ikke vil gjennomføre forslaget til nasjonal ramme for vindkraft med de 13 områdene som er vurdert som særlig egnet for etablering av vindkraftproduksjon.

  • Tanken bak både prosessen og utformingen av en nasjonal ramme for vindkraft var at det skulle være konfliktdempende. Det kan vi etter 5000 høringsinnspill, der de fleste er kritiske, oppsummere at ikke er oppnådd. Derfor kommer vi ikke til å gå videre med forslaget til nasjonal ramme med de 13 utpekte områdene, sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg.

Regjeringen ønsker å legge til rette for lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge, som også styrker verdiskapingen i distriktene. Samtidig ser vi at det er et stort engasjement i spørsmålet om utbygging av vindkraft. Det har regjeringen respekt for. Mange steder er det stor motstand.

  • Da vi sendte forslaget om nasjonal ramme for vindkraft på høring, ba vi både om innspill til forslaget, og om det bør fastsettes en nasjonal ramme. Arbeidet som er gjort og innspillene vi har fått har gitt oss et bedre kunnskapsgrunnlag i vurderingene av vindkraft, blant annet knyttet til konsesjonsprosessen, sier Freiberg.

Foto: Ordfører Jonny Liland er fornøyd med at rammeplanen for vindkraftutbygging er skrinlagt.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-08-27 16.59.29.png

Vil se på konsesjonsprosessen

Regjeringen vil gå gjennom konsesjonsprosessen for vindkraft med sikte på å forbedre og stramme inn dagens praksis, og vil avvente avklaringer på endringer i konsesjonssystemet før konsesjonsbehandlingen av vindkraftsaker gjenopptas:

Annonse

  • Kravene til detaljplaner etter konsesjon er gitt vil bli skjerpet.
  • Det vil bli ført en strengere praksis for forlengelse av byggefrister.
  • Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget vil sikre en best mulig håndtering av natur- og miljøhensyn.
  • Det skal innføres en ordning der fylkeskommunene blir konsultert i vindkraftsaker, og det skal vurderes hvordan regionale planer kan tillegges større betydning.

Bakgrunn:

Nasjonal ramme for vindkraft er en oppfølging av energimeldingen. NVEs forslag er en kunnskapsoppdatering (21 rapporter). 13 områder ble utpekt som mest egnet til vindkraft. I tillegg til miljø- og andre samfunnsinteresser har også analyser av vindressurser og nettilgang inngått.  Miljødirektoratet og andre etater var sterkt involvert i arbeidet.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-08-13 17.27.26.png

Regjeringen skrinlegger nå nasjonal ramme for vindkraftutbygging.