Home>Front>Forsøplingen må stanses
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-14 13.51.01.png
Front Hytter Nyhet

Forsøplingen må stanses

Av Roald Larsen, Renovasjonsleder

IRS Miljø IKS                                                             

Forsøplingen som i dag skjer rundt hyttecontainerne må stanses og da må det vises respekt for ordningen både blant fastboende, næringsdrivende, campingvogneiere og hyttefolket. Man kan ikke akseptere forsøpling av nærområdene som skal benyttes til rekreasjon for noen og som andre skal ferdes i til daglig som fastboende.

Hyttecontainerne skal ikke brukes av næringsdrivende, håndverkere eller fastboende uten hytte-abonnement. Dette misbruket påfører hytteabonnentene store ulemper og ekstra kostnader.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-14 13.48.52.png

Å sette fra seg malingspann ved container er ikke lovlig.

Annonse

IRS Miljø er et interkommunalt selskap eid av kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal og

har ansvaret for innhenting og behandling av avfall og septikslam på vegne av de fire kommunene.

IRS Miljø har startet et omfattende arbeid med å skifte ut de tradisjonelle hyttecontainerne med nye nedgravde enheter i alle våre kommuner.

IRS Miljø har i løpet av de siste fire årene høstet svært gode erfaringer med en nedgravd tømmestasjon i Suleskar og erfaringer fra andre steder i landet viser også at dette er en løsning for fremtiden.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-07 14.51.35.jpg

Containerne i Suleskard fungerer bra.

Mange renovasjonsselskaper og kommuner landet rundt har nå installert slike nedgravde enheter og det er registrert få ulemper knyttet til disse.

For tiden holder IRS Miljø på med å anlegge nye nedgravde tømmepunkter ved Svartevann (brannstasjonen/vegstasjonen) og ved innkjørselen til Tjørhomfjellet Alpinanlegg. På begge disse stedene blir det montert 5 stk enheter som skal sikre kapasitet nok til å innfri myndighetenes fremtidige krav om sortering som sannsynligvis kommer i løpet av et år eller to. Disse to anleggene blir ferdige i løpet av uke 42 og vil erstatte de gamle containerne umiddelbart.

IRS Miljø ønsker tilsvarende nedgravde løsninger både i Ådneram, Fidjeland, Sinnes-området, GP-krysset, Solheimsdalen, Gravann og Tveråna. Noen av disse lokasjonene jobbes det allerede med og det utelukkes ikke at det vil komme andre i tillegg, men noen områder med færre fritidsboliger vil beholde kombi-containere som i dag.

Det er ingen tvil om at IRS Miljø vil satse på sortering av hytteavfallet i løpet av nærmeste fremtid og det må derfor legges til rette for at dette kan gjennomføres. Usortert avfall som vi ser i containerne i dag, med dertil forsøpling rundt disse, må det bli en slutt på. Overvåkingskameraer er et virkemiddel vi vil ta i bruk, men kun om det viser seg helt nødvendig.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-14 13.48.16.png

IRS Miljø presiserer at hele hytterenovasjonsordningen er ment å kun ta hånd om vanlig brennbart husholdningsavfall av samme kategori som man kaster i restavfallsbeholderen hjemme.

Verdifullt avfall som i dag utgjør en gjenvinningsressurs skal sorteres ut og leveres til godkjent gjenvinningsstasjon, f.eks til den mobile gjenvinningsstasjonen på Tonstad eller ved Svartevann.

Det kan godt være at det etter hvert viser seg at det blir et annet behov for besøk av den mobile enheten, men erfaringen er at hyttefolket i liten grad har benyttet seg av denne ordningen og tilbudet i den øvre delen av kommunen er derfor blitt redusert de siste to årene.

IRS Miljø oppfordrer de forskjellige hytteforeningene til å sette renovasjonsløsning på dagsorden i sine respektive foreninger og disse må gjerne ta kontakt med renovasjonsselskapet for å forsøke å finne gode løsninger for alle parter.

For å motvirke dette vil alle nedgravde containere i fremtiden bli utstyrt med låssystemer der en nøkkelordning vil gi rettmessige brukere adgang til tildelt tømmepunkt.

IRS Miljø håper på forståelse for at det strammes inn på bruken av containerne og at avfallet havner der det hører hjemme. Hvis problemet forflyttes til andre tømmepunkter vil det bli tatt i bruk over-våkingskameraer. Den som overtrer gjeldende forskrifter og Forurensingsloven vil få et krav om betaling for opprydding, transport og deponering av avfallet.