Home>Front>Ikke stopp på innsparinger
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-17 18.36.05.png
Front Kommunen

Ikke stopp på innsparinger

Glenn Oliver Josdal, utvalgsleder i oppvekst og levekår, og Arbeiderpartiet nådde ikke fram i Sirdal kommunestyre torsdag med å stoppe innsparinger ved Sirdalsheimen, til strategien for fremtidig pleie og omsorgstilbud er fastsatt. Flertallet (10 – 9) sa nei til dette punktet.

Dermed anbefales videre arbeid for arbeidsgruppen. I tillegg skal innsparinger stilles litt i bero, til gjennomførte tiltak er evaluert. Foreløpige innsparinger er på 4,3 millioner kroner. Strategirapporten for fremtidens pleie og omsorgstilbud skal være klar til april.

Flertallet bestod av 4 sp + 3 h + 2 krf + 1 v = 10. Mindretallet var 8 ap + 1 frp/s.

Mindretallets punkt to hadde følgende tekst: Alle tiltak som er iverksatt og tenkt iverksatt (omfatter også reduksjon i antall ansatte og turnusendringer) på grunn av innsparing på 7 millioner kroner på Sirdalsheimen stoppes, frem til strategien for det fremtidige pleie og omsorgstilbudet er fastsatt, Det forutsettes at økonomiutvalget stopper innsparing på 7 millioner kroner på Sirdalsheimen. Alle avklaringer rundt omfanget av dette vedtaket avklares med leder av oppvekst og levekår.

Foreløpig er det innspart 4,3 millioner kroner. Rådmann Inge Hedenstad Stangeland sa at det var stort engasjement rundt denne saken. Både blant brukere og ansatte. Han ville ikke sette saken på vent, for det skaper bare usikkerhet.

  • De ansatte ønsker en rask avklaring. Derfor er det viktig med framdrift for at avtaler og frister overholdes. Ny turnus er planlagt fra 6. januar neste år. Jeg regner ikke med at innsparingen på 6,8 millioner kroner vil bli nådd, men 50-75 prosent av dette beløpet kan vi nå, sa rådmannen, som ikke likte formuleringene i punkt to. Det er ikke i henhold til kommuneloven.

Foto: Glenn Oliver Josdal (ap) nådde ikke fram med sitt punkt to om stopping av innsparinger.

Annonse

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-26 08.06.41.png

Ordfører Jonny Liland (ap) var opptatt av at dette ikke bare dreier seg om tall, men også om tjenestetilbudet til innbyggerne. – Det skal ikke bli dårligere, sa Liland og mente det var klokt å ta en pust i bakken.

Thor Jørgen Tjørhom (sp) minnet om at det var en enstemmig prosessplan som ble igangsatt i september. Han ville gjerne beholde den gode driven som var i prosessen nå. En kort timeout kunne han være med på. Han var godt fornøyd med de innsparinger som var oppnådd hittil.

Varaordfører Isak Liland (h) berømmet administrasjonen for god jobb så langt. Han hadde merket seg at det var uro på Sirdalsheimen. Det må tas på alvor. Vi har ansvar for de ansatte. Han mente at det ikke var stor avstand mellom partiene. Han var imponert over at det var spart inn 4,3 millioner kroner så langt.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-17 18.22.34.png

Varaordfører Isak A Liland (h).

  • Kvaliteten på tjenesten, er det viktigste målet for strategien som vi skal utarbeide for pleie og omsorgstjenesten, sa Siri Fidjeland (sp).

Glenn Oliver Josdal (ap) ville gjerne stoppe og ta en pust i bakken. Se på det som er gjort og gjennomført og det som er tenkt gjennomført.

Rådmannen minnet kommunestyret på at det er gjort mange vedtak, med sammenslåing av avdelinger, kutting av vikarbruk og styring av personell der det er behov.