Home>Kommunen>Ingen avklaring i formannskapet
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-26 08.06.41.png
Kommunen

Ingen avklaring i formannskapet

Formannskapet i Sirdal klarte ikke torsdag ettermiddag å enes om noe felles vedtak for videre strategi, for fremtidig pleie og omsorgstilbud. Det var enighet i formannskapet om å stille saken i bero inntil videre og Høyre ville gjerne ha en evaluering av gjennomførte tiltak til nå. Det jobbes nå med formuleringer til kommunestyret i kveld, for om mulig komme til enighet om en videre fremdrift.

Flertallet i formannskapet (3 ap + 1 frp/s) gikk inn for punkt to, der alle tiltak som er iverksatt og tenkt iverksatt (omfatter også reduksjon i antall ansatte og turnusendringer) på grunn av innsparing på 7 millioner kroner på Sirdalsheimen stoppes, frem til strategien for det fremtidige pleie og omsorgstilbudet er fastsatt, Det forutsettes at økonomiutvalget stopper innsparing på 7 millioner kroner på Sirdalsheimen. Alle avklaringer rundt omfanget av dette vedtaket avklares med leder av oppvekst og levekår. Mindretallet (1 sp + 1 h + 1 krf) stemte mot dette punktet.

Foreløpig er det innspart 4,3 millioner kroner. Rådmann Inge Hedenstad Stangeland sa at det var stort engasjement rundt denne saken. Både blant brukere og ansatte. Han ville ikke sette saken på vent, for det skaper bare usikkerhet.

  • De ansatte ønsker en rask avklaring. Derfor er det viktig med framdrift for at avtaler og frister overholdes. Ny turnus er planlagt fra 6. januar neste år. Jeg regner ikke med at innsparingen på 6,8 millioner kroner vil bli nådd, men 50-75 prosent av dette beløpet kan vi nå, sa rådmannen, som ikke likte formuleringene i punkt to.

Ordfører Jonny Liland (ap) var opptatt av at dette ikke bare dreier seg om tall, men også om tjenestetilbudet til innbyggerne. – Det skal ikke bli dårligere, sa Liland og mente det var klokt å ta en pust i bakken.

Thor Jørgen Tjørhom (sp) minnet at det var en enstemmig prosessplan som ble igangsatt. Han ville gjerne beholde den gode driven som var i prosessen nå. En kort timeout kunne han være med på, men ville gjerne jobbe med en ny formulering. Han var godt fornøyd med de innsparinger som var oppnådd hittil.

Varaordfører Isak Liland (h) berømmet administrasjonen for god jobb så langt. Han hadde merket seg at det var uro på Sirdalsheimen. Det må tas på alvor. Vi har ansvar for de ansatte. Han mente at det ikke var stor avstand mellom partiene, så derfor bør en se på nye formuleringer. Han var imponert over at det var spart inn 4,3 millioner kroner så langt.

Annonse

Siri Ovedal (ap) ville gjerne ha ro ut året. De ansatte uttrykker bekymring for denne prosessen.