Home>Kommunen>Røntgenapparat foreslås solgt
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-12 10.16.35.png
Kommunen Nyhet

Røntgenapparat foreslås solgt

Sirdal kommune foreslår å selge innkjøpt røntgenapparat, foreslår enhetsleder helse, Ruth Lillian Hompland og kommuneoverlege Dorthe N. Nielsen. Årsak er ressursbruk, kompetanse, faglig forsvarlighet og økonomi. Det er i vinterhalvåret det er mest aktuelt å bruke apparatet, men dette er en periode med behov for økt beredskap og svært travelt for de som har vakt. Foreløpig har ikke apparatet vært i bruk.

Denne saken kommer opp til behandling i utvalg for oppvekst og levekår førstkommende onsdag og endelig beslutning blir i kommunestyret 21. november.

Mobilt røntgenapparat ble kjøpt inn februar 2018. Det ble budsjettert med en million kroner på 2015-budsjettet. Det var en utfordring å få på plass en samarbeidsavtaler med aktuelle helseforetak og oppgradering av en helsenettlinje. Den siste avtalen med de nødvendige oppgraderinger ble inngått i desember 2018.

I rådmannens innstilling til politikerne skrives det:

Det har gått lang tid fra prosessen startet med vedtak om innkjøp av røntgenapparat, innkjøp, samarbeidsavtaler, IKT løsninger og de nødvendige sikkerhets- og HMS rutiner, til i dag. I løpet av denne perioden har det vært flere leger/kommuneoverleger ansatt og det har kommet opp nye momenter og vurderinger i saken.

Det har de siste årene vært økte oppgaver til kommunelegene/fastlegene og problemer med å rekruttere fastleger mange steder. Det er viktig å ta dette med i denne prosessen, samtidig kan faglige utfordringer og bra utstyr også være positivt i en rekrutteringsprosess.

Annonse

Det er viktig at kunnskap og erfaringer fra fagpersoner og retningslinjer fra sentrale myndigheter legges til grunn for videre avgjørelse angående bruk av røntgenapparat i Sirdal.

Det har videre vært kontakt med fylkeslegen som legger vekt på at dersom det skal være forsvarlig drift, må der legges til rette for sikker bruk jf. stråling, vedlikehold. Kommunen har ansvar for forsvarlige tjenester og det må settes av ressurser til opplæring, drift og vedlikehold.

Ta i bruk innkjøpt røntgenapparat

.

Ressursbruk
Det har vært kontakt med Bykle og Valle kommunre som har røntgenapparat. I helger i vinterhalvåret har de sykepleier på vakt i tillegg til en eller to leger.

De sier at det er tidkrevende å bruke apparatet på vakt og de bruker opptil 1 – 2 timer pr. pasient. Vakthavende lege på sykehuset er veldig travel, de gjerne må ringe flere ganger for å få tak i en som kan se på bildet samt at bilder ofte må tas på nytt.
I Valle/Bykle kan de behandle mange typer bruddskader som ikke trenger operasjon og pasientene har en reisetid til sykehus på tre timer hver vei.

Det betyr at dersom pasienter i Sirdal behandles i 1 – 2 timer med røntgen ville de omtrent kunne nå et sykehus innen den tiden. Det kan også medføre at andre pasienter får en ventetid og bli en utfordring ved eventuelle. akuttoppdrag. Ekstra personell med kompetanse vil være nødvendig i slike situasjoner og i travle perioder.

Kompetanse/opplæring
Dersom røntgenapparat skal tsa i bruk nå vil det være nødvendig med ny opplæring for alle legene og eventuelt sykepleiere. For å bli god vil mengdetrening være viktig og hospitering være nødvendig.
Det er ikke ført nøye statistikk for behovet de siste årene men tilbakemeldinger etter legevakter er at det ikke har vært svært mange situasjoner der det hadde vært aktuelt å ta røntgen.

Beredskap
Samtidighetskonflikter kan oppstå dersom det tar ekstra lang tid på enkelte pasienter og de kunne vært sendt til sykehus i stedet. Pasient må da vente alene på legekontor noe som ikke er en forsvarlig situasjon.

Prioriteringer/Økonomi
Det kan bli en utfordring å drifte fordi det vil kreve kontinuerlig vedlikehold av kvalifikasjonene, behov for hospitering for å vedlikeholde kompetansen og dermed fravær fra jobb.

Dersom det må være ekstra ressurser tilgjengelig i travle perioder/vinterhalvåret/helger er det en ekstra utgift og økt ressursbruk. Det er og knyttet kostnader til innsending av bilder til sykehus.

Annet
Bykle har og opplevd at det var positivt for rekruttering i noen tilfeller. Det må da være et godt opplegg, gode rutiner og nok ressurser til å gjennomføre forsvarlige tjenester.

Selge innkjøpt røntgenapparat

Dersom det velges å ikke iverksette bruk av innkjøpt røntgenapparat kan det være mulig å selge det. Det vil gi frikjøp av midler som kan brukes til annet utstyr, kompetanseheving eller innsparing/avsetning på fond.

Det vil ikke være behov for ekstra ressursbruk til denne tjenesten, men en satsing på å styrke nåværende tjenester og de utfordringer som vil komme. Beredskapen kan brukes der det er mest påkrevd og kjerneoppgavene ivaretatt på en best mulig måte.

Økonomisk kan det bli en gevinst dersom det er mulig å selge innkjøpt apparat til leverandør eller andre.

Konklusjon

Kommunen vil ikke kunne tilby denne tjenesten på bakgrunn av at faglige vurderinger, bruk av kompetanse og kost/nytte tilsier at det ikke er noe som bør prioriteres pr. nå. Det anbefales dermed å selge innkjøpt røntgenapparat.

Foto: Røntgen for vakthavende lege i helgene vil være ressurskrevende.