Home>Kommunen>Røntgenapparat vurderes på ny
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-12 10.16.35.png
Kommunen Nyhet

Røntgenapparat vurderes på ny

Utvalg for oppvekst og levekår utsatte onsdag saken om å foreslå salg av mobilt røntgenapparat etter forslag fra Glenn Oliver Josdal (ap). Nå vil utvalget be administrasjonen vurdere på ny om røntgenapparatet kan brukes på Sirdalsheimen eller andre steder i kommunen.

I sakspapirene til denne saken fra Sirdal kommune foreslår enhetsleder helse, Ruth Lillian Hompland og kommuneoverlege Dorthe N. Nielsen å selge utstyret. Årsak er ressursbruk, kompetanse, faglig forsvarlighet og økonomi. Det er i vinterhalvåret det er mest aktuelt å bruke apparatet, men dette er en periode med behov for økt beredskap og svært travelt for de som har vakt. Foreløpig har ikke apparatet vært i bruk.

Mobilt røntgenapparat ble kjøpt inn februar 2018. Det ble budsjettert med en million kroner på 2015-budsjettet. Det var en utfordring å få på plass en samarbeidsavtale med aktuelle helseforetak og oppgradering av en helsenettlinje. Den siste avtalen med de nødvendige oppgraderinger ble inngått i desember 2018.

I rådmannens innstilling til politikerne skrives det blant annet:

Det har gått lang tid fra prosessen startet med vedtak om innkjøp av røntgenapparat, innkjøp, samarbeidsavtaler, IKT løsninger og de nødvendige sikkerhets- og HMS rutiner, til i dag. I løpet av denne perioden har det vært flere leger/kommuneoverleger ansatt og det har kommet opp nye momenter og vurderinger i saken.

Det har de siste årene vært økte oppgaver til kommunelegene/fastlegene og problemer med å rekruttere fastleger mange steder..

Annonse

Det er viktig at kunnskap og erfaringer fra fagpersoner og retningslinjer fra sentrale myndigheter legges til grunn for videre avgjørelse angående bruk av røntgenapparat i Sirdal.

Det har videre vært kontakt med fylkeslegen som legger vekt på at dersom det skal være forsvarlig drift, må der legges til rette for sikker bruk jf. stråling, vedlikehold. Kommunen har ansvar for forsvarlige tjenester og det må settes av ressurser til opplæring, drift og vedlikehold.

Ressursbruk
Det har vært kontakt med Bykle og Valle kommunre som har røntgenapparat. I helger i vinterhalvåret har de sykepleier på vakt i tillegg til en eller to leger.

De sier at det er tidkrevende å bruke apparatet på vakt og de bruker opptil 1 – 2 timer pr. pasient. Vakthavende lege på sykehuset er veldig travel, de gjerne må ringe flere ganger for å få tak i en som kan se på bildet samt at bilder ofte må tas på nytt.
I Valle/Bykle kan de behandle mange typer bruddskader som ikke trenger operasjon og pasientene har en reisetid til sykehus på tre timer hver vei.

Det betyr at dersom pasienter i Sirdal behandles i 1 – 2 timer med røntgen ville de omtrent kunne nå et sykehus innen den tiden. Det kan også medføre at andre pasienter får en ventetid og bli en utfordring ved eventuelle. akuttoppdrag. Ekstra personell med kompetanse vil være nødvendig i slike situasjoner og i travle perioder.

Kompetanse/opplæring
Dersom røntgenapparat skal tas i bruk nå vil det være nødvendig med ny opplæring for alle legene og eventuelt sykepleiere. For å bli god vil mengdetrening være viktig og hospitering være nødvendig.
Det er ikke ført nøye statistikk for behovet de siste årene men tilbakemeldinger etter legevakter er at det ikke har vært svært mange situasjoner der det hadde vært aktuelt å ta røntgen.

Beredskap
Samtidighetskonflikter kan oppstå dersom det tar ekstra lang tid på enkelte pasienter og de kunne vært sendt til sykehus i stedet. Pasient må da vente alene på legekontor noe som ikke er en forsvarlig situasjon.

Konklusjon

Kommunen vil ikke kunne tilby denne tjenesten på bakgrunn av at faglige vurderinger, bruk av kompetanse og kost/nytte tilsier at det ikke er noe som bør prioriteres pr. nå. Det anbefales dermed å selge innkjøpt røntgenapparat.

Foto: Røntgen for vakthavende lege i helgene vil være ressurskrevende.