Home>Front>Spørreskjema om VA-anlegg til Donsen
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-08-11 13.51.17.jpg
Front Hytter Nyhet

Spørreskjema om VA-anlegg til Donsen

I samarbeid med velforeningene i Solheimsdalen og Ousdal grunneierlag, sender Sirdal kommune ut en spørreundersøkelse for å kartlegge interessen for tilkobling til felles vann- og avløpsanlegg dersom det blir bygget. I første omgang er dette for å lufte interessen.

Sirdal kommunestyre vedtok 24. januar hovedplanen for vann og avløp. Kostnadsfordeling i delfinansierte utbyggingsprosjekter oppheves for fritidsbebyggelse. Det betyr at tre prosjekter gis muligheter for igangsetting dette året for å få 50 prosent delfinansiering av kommunen, knyttet til opprydding av eksisterende avløpsforhold.

Det gjelder to anlegg i Ådneram og VA-anlegg fra Flesebekk til Raudevannet og eventuelt videre til Donsen. Arbeidet må være igangsatt innen 1.januar 2020 for å få støtte.

Alf Sevild, leder av Solheimdalens Velforening har tidligere uttalt at hytteeierne ikke kan være ”motoren” i dette svære prosjektet, verken økonomisk, organisatorisk eller juridisk.

Det er nå enighet om at det skal sendes ut en spørreundersøkelse. Der skal en kartlegge spørsmål om din eiendom har tilfredsstillende vannforsyning og avløpshåndtering. Videre om du er interessert å koble deg til kommunalt vann og avløp. Så skal man krysse av hvilken avløpsløsning du har på kloakk; utedo, biologisk toalett eller vannklosett.

Annonse

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-08 09.53.28.png

Frank Haughom, enhetsleder teknisk drift i kommunen.

Frank Haughom, enhetsleder for teknisk drift, sier det følger kostnader med denne utbyggingen:

  • Hovedledning fra Flesebekk til Donsen. Det politiske vedtaket om 50 prosent delfinansiering fra kommunen utgår dette året.
  • Stikkledninger fra hovedledning fram til hytta.
  • Tilkoblingsavgifter til kommunen, der vann er 34.183 kroner og avløp 47.131 kroner inklusive merverdiavgift.

Hytte-eierne står overfor en del store utfordringer på strekningen Flesebekk – Donsen.

  1. Vannprøver viser økende forurensning i området. Miljømessig ingen hyggelig utvikling.
  2. Skal det være tvang med VA-anlegg til alle hytter ? Noen eiere ønsker ikke VA-anlegg.
  3. Parkeringsproblemer både på Flesebekk og Donsen.
  4. Veien er ”fredet” for brøyting vinterstid.

I de uoffisielle planene har det vært snakk om å legge VA-ledningene i vassdraget fra Flesebekk til Raudavannet.

  • Ingen god løsning, for dette er en fredet plett og vassdraget inneholder mye Bekkeaure, sier Sevild.

Styret i velforeningen har drøftet saken mange ganger. Alle er svært positive til å få kommunalt vann og kloakk lagt inn i hyttene. Miljømessig vil det også være den beste løsningen.

  • Skal vi være med på en dugnad som kostnadsmessig krever mye, vil det sikkert utløse mer hyttebygging i området av grunneierne. Det kan igjen føre til helårsvei, sier Sevild.

Han håper imidlertid at alle parter vil bruke vett. Her er det utfordringer i kø og vi må jobbe for å løse dem sammen. Kommunen bør være sentral i denne rollen, ellers vil det ikke bli noen positive resultater.

Foto: Veien til Donsen og parkeringsplassene der kan fort bli aktuelle saker i forbindelse med et framtidig VA-anlegg.