Home>Energi>To stasjoner satt i drift
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-03 14.28.39.png
Energi Nyhet

To stasjoner satt i drift

I Rogaland og Vest-Agder har Statnett nå satt i drift to nye transformatorstasjoner, Lyse og Tjørhom, og den nye ledningen Lyse – Duge. Samtidig er ledningen mellom Saurdal og Ertsmyra blitt delt opp i tre delstrekninger.

2019 har vært et år hvor mange nye anlegg i Statnetts prosjekt Vestre korridor er satt i drift, og mange brikker i et komplisert puslespill faller på plass.

– Med de nye stasjonene Lyse og Tjørhom i drift, samt ny ledning Lyse-Duge, har vi nådd nok en stor og viktig milepæl for prosjektet. Vestre korridor er nå 90% ferdigbygget, sier Nils H. Sirnes, prosjektleder i Statnett.

To nye 420 kV stasjoner i drift

Lyse transformatorstasjon i Lysebotn i Forsand kommune, er en viktig stasjon i sentralnettet, både fordi den gir kraften mulighet til å flyte mellom nord og sør i regionen og for forsyningssikkerheten i Rogaland. Tirsdag 24. september ble transformatorstasjonen satt i drift. Tjørhom stasjon er en helt ny 420 kV stasjon som er koblet til Sira Kvinas kraftverk.

Annonse

Ny ledning Lyse-Duge

Den 26. september ble den nye ledningen Lyse-Duge satt i drift. Den er bygget for 420 kV, men driftes på 300 kV. Ledningen styrker dermed den såkalte Dugeringen, ledningsnettet mellom stasjonene Lyse-Duge-Roskrepp-Kvinen-Fjotland-Ertsmyra-Lyse.

Ledningen mellom Saurdal i Suldal og Ertsmyra ble til tre

Den 2. og 3. oktober ble ledningen på strekningen mellom Saurdal og Ertsmyra satt i drift som tre nye ledninger, henholdsvis Saurdal-Lyse, Lyse-Tjørhom og Tjørhom-Ertsmyra. Da Saurdal – Ertsmyra ble satt i drift i april i år, gikk ledningen fra Saurdal over taket på Lyse transformatorstasjon (som ikke var ferdigbygget den gang) og direkte til Ertsmyra. Nå er ledningen fra Saurdal koblet til den nye 420kV stasjonen i Lyse, går videre derfra til nye Tjørhom stasjon og ender opp i Ertsmyra transformatorstasjon ved Tonstad.

Viktig for gjennomføringsstrategien

En viktig del av gjennomføringsstrategien i Vestre korridor har vært å få på plass en sammenhengende 420kV forbindelse fra Saurdal til Ertsmyra så raskt som mulig, og med det fjerne begrensningene på overføring av kraft på eksisterende mellomlandsforbindelser. Da Saurdal-Ertsmyra ble satt i drift 9. april i år, bidro det med en økning av kapasiteten i nettet som også ga prosjektet et nødvendig handlingsrom til å jobbe videre med å bygge og sette i drift nye anlegg. Med idriftsettelsene av Lyse stasjon og Tjørhom stasjon, samt at ledningen Saurdal-Ertsmyra ble bygget om til tre nye ledninger, er denne 420 kV forbindelsen fullført som planlagt. Idriftsettelsen av nye Lyse-Duge bidrar med økt overføringskapasitet i Dugeringen og gir også et viktig bidrag til den nødvendige kapasitetsøkningen i Vestre korridor.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-14 13.21.19.png

Anlegget på Ertsmyra er nesten ferdig for full produksjon.


Vestre korridor er i rute

270 km eksisterende 300 kV dupleksledning er oppgradert til 420 kV, det bygges 250 km ny 420 kV ledning og det bygges til sammen åtte nye stasjonsanlegg. Siden våren i år er det satt i drift ca. 90 km ny ledning og fire nye 420kV stasjoner. Nå gjenstår det å fullføre den nye ledningen mellom Lyse og Sauda, ferdigstille nytt 420 kV anlegg i Sauda og en ny 420 kV stasjon i Hylen, samt rive gamle simplex-ledninger. Arbeidene er i rute og idriftsettelse av de siste anleggene er planlagt i 2021.

Vestre korridor:

  • Fellesbetegnelse på sentralnettet mellom Sauda og Kristiansand
  • Oppgraderes fra 300 kV til 420 kV
  • Legger til rette for full utnyttelse av mellomlandsforbindelser
  • Legger til rette for å knytte fornybar kraft til nettet
  • Styrker forsyningssikkerheten
  • Kostnadsramme: 6,6 – 6,8 milliarder kroner
  • Forventet ferdig: høst 2021