Home>Energi>Utradering av de kommunale ordningene
Energi Front

Utradering av de kommunale ordningene

Over 300 representanter fra 175 vannkraftkommuner var torsdag samlet til ”krigsmøte” i Oslo etter ekspertutvalget mandag la fram en rapport om framtidig beskatning av vannkraftverk.. NOU-rapporten ble overrakt til finansminister Siv Jensen av utvalgets leder, Per Sanderud.

LVKs syn på ekspertutvalgets forslag – I

(LVK = Landssamanslutningar av Vasskraftkommunar)

Forslaget om å oppheve konsesjonsavgiften og konsesjonskraft og i realiteten også eiendomsskatt på vannkraftverk innebærer en utradering av de kommunale ordningene – som har vært avgjørende for den konsensus som har vært om norsk vannkraftutbygging.

Omfordeling på 3,7 milliarder

Annonse

Forslaget vil føre til en omfordeling på 3,7 milliarder kroner fra kommunene til staten (4,4 milliarder kroner med fylkeskommunene og økning av grunnrenteskatt med 2%). Omfordelingen vil ikke bidra til at å fjerne hindrene mot samfunnsmessige fornuftige utbygginger, tvert i mot!

Tapet kan ikke kompenseres ved overføringer eller økt naturressursskatt

Omfordelingen kan ikke kompenseres gjennom overføringer eller økt naturressursskatt som inngår i overføringssystemet.

LVKs syn på ekspertutvalgets forslag – II

Brudd på samfunnskontrakten

Forslaget er historieløst, dramatisk og et brudd på en 100-årig samfunnskontrakt. Kommunes rett til en andel av verdiskapingen fra vannkraftproduksjon i form av konsesjonsavgifter og konsesjon fremgår både av konsesjonslovene og av vilkårene i den gitte konsesjon. Begrepet «samfunnskontrakt» har særlig tyngde når det gjelder konsesjonsvilkår.

Kommunene har krav på en varig verdiandel

En hver vannkraftutbygging innebærer naturinngrep. Konsesjonsvilkårene som gir kommunene en rett til en andel av verdiskapingen, må ha samme varighet som konsesjonen. Det er umoralsk mot de lokalsamfunn som har sagt ja til vannkraftutbygging å fjerne rettighetene etter at utbyggingen er gjennomført.

LVKs syn på ekspertutvalgets forslag – III

Feil medisin

Utvalgets hovedoppgave var å fremme forslag hindre for å få frem samfunnsøkonomiske vannkraftutbygginger og rehabiliteringer.

Kraftbransjen har pekt på den statlige grunnrenteskatten, og uttaler at de kommunale ordningene ikke hindrer investeringer.

Utvalget foreslår likevel å øke grunnrenteskatten og å oppheve de kommunale ordningene. Medisinen er feil.

Massiv motstand mot vannkraftutbygginger

Å fjerne de kommunale ordningene vil kunne føre til massiv motstand mot vannkraftutbygginger, slik vi ser for vindkraft.

LVKs syn på ekspertutvalgets forslag – IV

Det meste er bygget ut

Vi produserer i dag 145 TWh vannkraft. Potensiale for mer vannkraft er av utvalget oppgitt til om lag 6 TWh. Det alt vesentlige av vannkraft er mao allerede bygget ut, på vilkår om en varig verdiandel til kommunene.

Man kan ikke da fjerne konsesjonskraftordningen, som er et vilkår for konsesjon, fordi selskapet vil ha behov for å foreta fremtidige reinvesteringer og moderniseringer. Reinvesteringene utløser ikke ny konsesjonskraft.

Forslaget om å endre eiendomsskatten bygger på en uriktig forståelse av gjeldende rett?

Utvalgets forslag om endringer i eiendomsskatten vil redusere kommunenes inntekter med 1,55 milliarder kr. Begrunnelse for endringene i eiendomsskatten synes å bygge på en uriktig forståelse av gjeldende rett. Å ta verdien av vannfallet ut av skattegrunnlaget, er i strid med eiendomsskattelovens grunnprinsipp om at grunnlaget skal være anleggets reelle markedsverdi.

LVKs syn på ekspertutvalgets forslag – V

Forslaget mangler rettslig og politisk relevans

  • Forslaget reiser spørsmål om tilbakevirkning i strid Grunnloven
  • Forslaget er på tvers av prinsippet om den lokale beskatningsrett, som er nedfelt i Europa Charter fra1985 art 9, som Norge har ratifisert.
  • Forslag er i strid med de fleste partiers partiprogram
  • Forslaget er i strid å med Granavollen-erklæringen.
  • Utvalget fjerner grunnlaget for en av de mest vellykkede ordninger for en varig kommunal andel av den verdiskapingen som skjer i kommunene.

LVKs syn på ekspertutvalgets forslag – VI

  • Vannkraftkommunene kan ikke akseptere forslagene, og heller ikke å bli kompensert gjennom overføringer eller «som et ytterpunkt» økt naturressursskatt
  • Utredningen er så unyansert om de kommunale ordningene at den bør makuleres. (Hvis ikke risikerer vi at feil gjentas (copy-paste-syndromet).
  • Utvalgsinnstillingens omtale av de kommunale ordningene er på vesentlige punkter feil, både faktisk og rettslig.
  • Foto: Sira-Kvina Kraftselskap.