Home>Næringsliv>Utvidet skjenkeareal
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-04-06 10.24.53.jpg
Næringsliv Nyhet

Utvidet skjenkeareal

Sirdal Booking AS (Tjørhomfjellet) søker om ny skjenkebevilling for utvidet skjenkeareal ved Kjerag Lodge. Det skal bygges om både innendørs og utendørs. Skjenkestedets uteservering blir fysisk avskjermet. Rådmannen er positiv til søknaden som kommer opp i utvalg for oppvekst og levekår onsdag og kommunestyret 21. november.

Øystein Tjørhom forteller at utleie av ski skal flyttes bort til stolheisen, så skal de frigjorte arealer brukes til konferanserom kombinert med utvidet lunsjareal.

Det er søkt om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 med skjenketid innen- og utendørs fra kl. 08:00 til kl. 02:00. Totalt omsøkt skjenkeareal er 370 kvm, hvorav uteserveringen utgjør 150 kvm. Bygget ligger ca 50 meter fra skitrekket. Driftskonseptet er hotell, bar og restaurant. Skjenkingen skal i hovedsak foregå fra bardisken i pub-delen, men det kan også bestilles og drikkes i lokalets restaurant-del.

  1. Vurdering

Ved vurdering av om bevilling bør gis, kan en blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i alkohollovens § 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling.

Søknader om skjenkebevillinger blir rutinemessig, på bakgrunn av alkohollovens bestemmelser, oversendt politiet og NAV. Lensmannen har ingen politimessige betenkeligheter med arealutvidelsen som er omsøkt.

Annonse

Det er ikke satt noe tak for antall skjenkebevillinger i Sirdal kommune. Ved behandling av skjenkebevillinger for perioden 2016-2020 ble det i kommunestyresak 16/89 vedtatt maksimale skjenketider for alle skjenkestedene, uavhengig av åpningstider.
I samsvar med tidligere vedtak i tilsvarende saker vil rådmannen tilrå at søknaden om skjenkebevilling innvilges.

Forslag til vedtak

I henhold til alkoholloven § 1-7 gis det følgende bevillinger:
– alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3

08.00 – 02.00 (gjelder både for skjenking inne og ute) 13.00 – 02.00 (gjelder både for skjenking inne og ute)

Innendørs areal på 220 kvm Utendørs areal på 150 kvm

Serverings- og skjenkearealet godkjennes slik det fremkommer av innsendte tegninger og arealbeskrivelse. Det kreves at skjenkestedets uteservering er fysisk avskjermet, slik at inngang/utgang kan kontrolleres. Det settes som vilkår at stedet er godkjent av brannvernmyndighetene og at serveringsstedet er registrert hos Mattilsynet.

Arkivfoto: Utepils ved Kjerag Lodge i Tjørhomfjellet for brødrene Ole (til høyre) og Joar Sørbø.