Home>Kommunen>Dagbøter er stoppet
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Sirdalmagasinet 2016:2016-02-09 14.13.01.jpg
Kommunen Nyhet

Dagbøter er stoppet

20.oktober ble dagbøtene på 4.000 kroner fra Arbeidstilsynet stoppet. Kommunen har lagt frem nye rutiner og lagt frem en forpliktende plan for utbedring av brannstasjonene på Tonstad og Sinnes. Brannstasjonene skal etter forpliktende plan være ferdig utbedret innen 1. juli 2020. Anbud for utbedringsarbeidene er nå lyst ut med anbudsfrist 1. desember 2019.

Politikerne i Sirdal vil gjerne samlokalisere alle ”blålysaktiviteter” i kommunen. Etter sentrale føringer og pålegg er det nødvendig med tilpasning/utbygging av lokaler til både brannvesen og ambulanse.

Formannskapets mandat er å samlokaliserer brann, redning og ambulanse med utgangspunkt i dagens brann og redningsstasjon på Tonstad.

Primært er det ønskelig at også politiet blir værende i bygget. Det skal imidlertid ikke være en forutsetning.

Forslaget må også inneholde forslag til tiltak/tilpasninger som imøtekommer kravene som skal ivareta forholdene for mannskapet knyttet til brannstasjonen på Sinnes/Svartevann.

En arbeidsgruppe bestående av Stein Ivar Sinnes (varabrannsjef) , Kenneth Åsemoen (leder ambulanse) og Isak Liland (varaordfører) skal se på saken. Forslaget legges fram så rask som mulig. Saken kommer opp i kommunestyret til endelig avgjørelse 21. november.

Annonse

Nye krav til ambulanse

Ambulansestasjonen på Tonstad ble bygget for flere år siden og det er nå kommet nye bygningsmessige krav. Det betyr behov for utbygging av stasjonen.

Kravene er i forhold til hva lokalene skal inneholde av rom for de ansatte, krav fra arbeidstilsynet, retningslinjer fra Sørlandet Sykehus prehospitale tjenester (PTSS) og dimensjoner på utrykningskjøretøy.

Det er krav fra Arbeidstilsynet om ren og uren sone. Det er lagt vekt på å legge til rette for en best mulig arbeidssituasjon for de ansatte i forhold til dusj og garderober, samt at det blir bedre muligheter for lagerplass til diverse utstyr.

Foto: Kenneth Åsemoen (øverst) er leder for ambulanse og blir med i arbeidsgruppen.

Dagbøter stoppet

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-09-21 12.36.54.jpg

Samlokalisering av brann og ambulanse er ønskelig i nåværende lokaler for brann og redning.

Sirdal kommune har fått pålegg fra Arbeidstilsynet om mangelfulle rutiner for å begrense helseskadelig eksponering av røyk og kjemikalier, samt manglende skille mellom ren og skitten sone på brannstasjonene (Tonstad og Sinnes). Dagbøtene som ble iverksatt 13. august, er nå stoppet.

Dagbøtene ble stoppet av Arbeidstilsynet den 20. oktober 2019 etter at kommunen hadde lagt frem nye rutiner og lagt frem en forpliktende plan for utbedring av brannstasjonene. Brannstasjonene skal etter forpliktende plan være ferdig utbedret innen 1. juli 2020. Anbud for utbedringsarbeidene er nå lyst ut med anbudsfrist 1. desember 2019.

Nå skal det ses på samlokalisering av brann og redning sammen med ambulansetjenesten. Her kreves nå to typer garderober, ren og skitten. At brannstasjonen ligger i et flomutsatt område, er en mer krevende utfordring.

I løpet av året er det 75-80 utrykninger, men bare 10-15 dreier seg om brann. Dusjanlegg må komme både på Tonstad og Sinnes.

I budsjettet til rådmannen er det lagt inn midler til ny brannsjefstilling. Brann og redning har jevnt over gode kjøretøyer, men en gammel mannskapsbil (22 år) på Sinnes foreslås skiftet ut til en ny ”lett” brannbil.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Sirdalmagasinet 2016:2016-02-09 14.04.58.jpg

Ambulansetjeneste må enten utvide eller samlokalisere.

.