Home>Front>Økende gjeld for kommunen
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-07 15.06.07.png
Front Kommunen

Økende gjeld for kommunen

 • Økende gjeld på kort og lang sikt. Økende finanskostnader.
 • Økte utgifter til barnevern og legevakt.
 • Kommunens strømutgifter øker.
 • Sirdals-tariffen øker. Gebyrene øker.
 • Flerbrukshallen er tatt ut av økonomiplanen sammen med 2. og 3. byggetrinn av gang- og sykkelveien fra Fintlandsmoen til Seland.

Rådmann Inge Hedenstad Stangeland har lagt fram et stramt 2020-budsjett for Sirdal kommune. – Gjeldsøkningen preger budsjettet, sa rådmannen under presentasjonen av budsjettet og økonomiplanen for 2020 – 2023.

Rådmannens forslag til økonomiplan legger opp til et brutto driftsresultat på 2,0 prosent og netto driftsresultat på 0,3 prosent i 2020. I dette driftsresultatet er det også lagt inn 10,4 millioner kroner til bygging av første trinn av gang- og sykkelveien fra Tonstad retning Seland. Siden kommunen ikke selv skal eie denne gang- og sykkelveien må kommunens bidrag føres på drift. Uten dette gang- og sykkelveiprosjektet ville netto driftsresultat i 2020 vært ca. 4 prosent. Det er derfor god grunn til at driftsresultatet er dårligere i 2020 enn måltallet i kommuneplanens samfunnsdel, som er henholdsvis 5 og 3 prosent for brutto og netto driftsresultat.

Investeringer

I forslaget til økonomiplan og budsjett ligger det inne et ambisiøst investeringsprogram både når det gjelder kapasitet til gjennomføring og ikke minst finansiering, med langsiktige konsekvenser av økt gjeld for kommunen. Samlet gjeld utgjør 287 millioner kroner pr 31. august og vil ved utgangen av 2023 øke til 420 millioner kroner.

Samlede investeringer i 2020 er 79 millioner kroner. Dette er:

Annonse

 • Utbygging av vann- og avløpssystemene.
 • Ombygging og påbygging av Sinnes skule.
 • Ombygging/påbygging av brannstasjoner etter pålegg fra Arbeidstilsynet.
 • Ny tomannsbolig på Myraleite.
 • Varmeveksler for spillvarme på Ertsmyra.
 • Rehabilitering av omsorgsboliger ved Sirdalsheimen.
 • Flomsikring av Tonstad.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-08 10.01.24.png

Bygging av flerbrukshall/fotballhall med treningssenter er satt på vent. Årsaken er utfordringer med flomsikring og finansiering.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-11 08.59.58.png

Flerbrukshallen blir utsatt.

Justeringer av gebyrer og egenandeler

Innen selvkostområdene endres de ulike gebyrene utfra oppgitte selvkostkalkyler. Spesielt saksbehandlingsgebyret for reguleringsplaner er blitt subsidiert de senere årene. Det har over tid blitt opparbeidet en underdekning på tilsammen 6 millioner kroner som så har blitt belastet ordinær drift. Rådmannen foreslår å øke saksbehandlingsgebyret for reguleringsplaner med 29 prosent i 2020.

 • Gebyret for feiing og tilsyn av boliger og fritidsboliger økes med 20 prosent.
 • Alle SFO- og barnehagesatser økes med 3,1 prosent fra 15. august 2020.
 • Husleie på elevheimen økes med 3,1 prosent fra skoleåret 2020/2021.
 • Satsene for brøyting av private veier økes med 5 prosent fra 1. januar 2020.
 • Årsavgift for vann 2020 reduseres med 10 prosent, selvkostregnskap.
 • Årsavgift for avløp for 2020 økes med 15 prosent, selvkostregnskap.
 • Saksbehandlingsgebyrer for bygg- og plansaker unntatt reguleringsplaner, økes med 3,1 prosent fra 1. januar.

Sirdalstariffen næring

_

Sirdal kommune har en egen støtteordning for lokalt næringsliv der næringslivet kan kjøpe elektrisk kraft for 23 øre/kWh. Det er ikke en øvre begrensning på forbruket. Samlet utgjør «Sirdalstariff – næring» ca. 13 Gwh. Dette betyr at hvert øre som strømprisen overstiger 23 øre/kwh utgjør om lag 130.000,- kr for kommunen. Kommunen har de senere år ikke inngått om pris på “Sirdalstariffen” for å redusere risikoen spesielt ved store økninger I strømprisen .

Slik ordningen med Sirdalstariff næring er utformet nå, så tar kommunen risikoen for endringer i markedsprisen på elektrisk kraft. Det vil være vanskelig å holde rammene for Sirdalsgoder om prisene på elektrisk kraft holder seg på dagens nivå. Rådmannen foreslår at Sirdalstariffen for næring endres fra en fast pris per kwh til fast rabatt på 7 øre/kWh basert på innleverte kopier av faktura med forbruk to ganger i året. Dette medfører forutsigbarhet for kommunen og næringsdrivende selv får incentiver til selv å finne gunstige strømavtaler i markedet og redusere eget strømforbruk slik at rabatten gir best uttelling for dem. En slik omlegging vil gi et «tak» på utgiftene til Sirdalstariffen næring til ca. 1 million kroner per år. Per nå i 2019 vil Sirdalstariffen koste kommunen ca. 3 millioner kroner i 2019. Endringen bør kunne iverksettes tidlig i 2020

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:BLOGG SM 2018:2018-08-02 13.07.38.jpg

Strømutgiftene øker.

Eiendomsskatt

Dette er den viktigste inntektskilden til Sirdal kommune. I utgangspunktet bør eiendomsskatten være en forutsigbar inntektskilde, men de siste årene har flere momenter påvirket størrelse og potensiale på skatten.

Eiendomsskatten beregnes ut fra investert beløp i året før budsjettåret og tallet for inneværende år blir først kjent i februar til neste år. Ulike hendelser påvirker skattenivået ulikt: det er et dynamisk bilde som også stiller krav til at

Kommunen må innta en aktiv rolle for å kreve inn rett skatteinntekt.

For 2020-budsjettet inneholder netto driftsresultat en betydelig økning i eiendomsskatt fra vannkraftverkene og nye Tonstad Vindpark. Økt eiendomsskatt bidrar til et positivt netto driftsresultat i rådmannen forslag til økonomiplan og budsjettrammer.

Justeringer pleie og omsorg

Kommunestyret vedtok i april reviderte budsjettrammer for enhetene. Det ble lagt opp til betydelige reduksjoner i flere enheter. Pleie og omsorg fikk en reduksjon på 6,8 millioner kroner. Det er foretatt et betydelig arbeid fra april og til dags dato med å finne løsninger på hvordan pleie og omsorg kan driftes i tråd med behov og en lavere økonomisk ramme.

Det viser seg vanskelig å redusere rammen for pleie og omsorg med 6,8 millioner kroner, men rådmannen regner med at rundt halvparten er oppnåelig over litt tid, selv om dette er krevende. Det legges opp til tilpasning av bemanningen uten oppsigelse av fast ansatte.