Home>Front>Personalkostnadene utgjør mer enn 2/3 av budsjettet
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-07 15.06.07.png
Front Kommunen

Personalkostnadene utgjør mer enn 2/3 av budsjettet

Den største kostnaden i 2020-budsjettet til Sirdal kommune er lønninger, inkludert pensjonsavsetninger. Dette utgjør 226 millioner kroner, eller 68 prosent av det samlede kostnadsbudsjettet på 331 millioner kroner, opplyser rådmann Inge Hedenstad Stangeland.

Kommunen har i dag 265 årsverk fordelt på 350 ansatte, i ulike stillingsstørrelser. Sommerjobber er holdt utenfor denne statistikken.

Kommunens driftsinntekter utgjør 337,8 millioner kroner. Halvparten av Sirdal kommunes inntekter er relaterte til produksjon og overføring av fornybar energi.

Kraftrelaterte inntekter utgjør for 2020:

  • Eiendomsskatt 100 millioner kroner
  • Konsesjonsavgift 19,5 millioner kroner
  • Konsesjonskraft 12 millioner kroner
  • Naturressursskatt 36,6 millioner kroner
  • Utbytte Agder Energi 12 millioner kroner
  • TOTALT 180,1 millioner kroner

Kraftinntektektene er viktige for kommunen. Foto: Sira-Kvina kraftselskap.

Avskrivninger og lån

Annonse

Avskrivningene legges ikke inn i budsjettet. Avskrivningene gir et uttrykk for verditapet på kommunens anleggsmidler og er ikke ubetydelig høyere enn kommunens avdrag. I praksis betyr dette at kommunen tærer på oppspart kapital. Sirdal Kommune legger opp til å avdra låneporteføljen med minimum det avdrag som kommuneloven legger til grunn. Anslaget som ligger i budsjett, må anses å være et nøkternt estimat.

  • Hva menes det med tærer på oppspart kapital ?
  • Sirdal kommune har ikke skattemotiverte avskrivninger i sitt regnskap. Når avskrivningene er høyere enn beregnede minimumsavdrag på kommunal gjeld så «tærer» kommunen på sin kapital, som minker med nedbetalingen av kommunal gjeld, til anskaffelse av samme kapital, sier Stangeland.

Sirdal kommune er godt rustet og hadde ved utgangen av august i år penger på ”bok”:

  • Bank/kasse/postgiro:                    142 millioner kroner
  • Langsiktig forvaltning:                   54 millioner kroner

De som vil lese mer om finansene, kan se vedlagte rapport fra 2. tertial 2019.

Finansrapport 2-2019