Home>Kvæven>Produksjon av villreinutstilling
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-13 11.16.54.png
Kvæven Nyhet

Produksjon av villreinutstilling

400.000 kroner er avsatt til produksjon av ny utstilling på Kvæven med tema om villrein, lokal villreinhistorie (Heiberg med mer) og verneområdene. Vest-Agder fylkeskommune har sagt seg villige til å betale et forprosjekt.

Verneområdestyret for verneområdene i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) har fått midler til prosjektet kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell gjennom Miljødirektoratet sitt program villreinfjellet som verdiskaper. Prosjektet, som nå er godt inne i sitt andre år, varer ut 2020.

Rådmannen skulle gjerne ha fremmet en sak tidligere, for å orientere om prosjektet og stadfeste kommunen sin deltakelse, men dette er blitt uteglemt og delvis blitt nedprioritert til fordel for andre saker.

Formannskapet i Sirdal vedtok nylig å støtte deltakelse i forprosjektet kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell 2018-2020. Kommunen skal bidra med 25.000 kroner årlig over en tre års periode, slik de andre kommunene gjør.

Bakgrunn

Formålet med denne saken er å orientere utvalget om prosjektet og stadfeste kommunen sin deltakelse.

Annonse

Prosjektet
Prosjekt kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell har to hovedmålsettinger,

Auke kunnskap og medvit om villrein og villreinfjell slik at arten og leveområda vert ivareteken på kort og lang sikt.

 Bidra til positivitet og eigarskap til villrein og villreinfjell

og fire delprosjekt:

 Kunnskap om villrein og villreinfjell til barn og unge

 Møteplass villreinfjellet

 Villreinen og kulturarven

 Sti og løypeplan – adaptiv løypeforvaltning

Det er opprettet en arbeidsgruppe for hvert av de fire delprosjektene og en styringsgruppe.

Økonomi

Miljødirektoratet har innvilget 1 million kroner årlig i fire år (2017 – 2020). For å få full uttelling må de deltakende partene skaffe tilsvarende beløp selv i form av penger, egen innsats, eller materiell.

Dette er et svært positivt initiativ fra verneområdeforvaltningen, som utløser inntil 4 millioner kroner med statlige midler over prosjektperioden. Det foregår mye bra arbeid i de fire arbeidsgruppene.