Home>Energi>Søkt flomstøtte hos NVE på 20 millioner
Energi Front

Søkt flomstøtte hos NVE på 20 millioner

Sirdal kommune har søkt Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) om 20 millioner kroner i flomstøtte for Tonstad-området. Dersom de får den støtten i 2020, må kommunen bidra med 5 millioner kroner.

Planarbeidet var igangsatt, men på formannskapsmøtet foreslo Rolf Guddal (ap) at områdereguleringsplanen stilles i bero frem til ny planstrategi er behandlet.

Dermed må oppstart av planarbeidet; endring av områdereguleringsplan Tonstad, settes på vent. Kommer støtten fra NVE i begynnelsen av året, blir det rask oppstart igjen.

 • Vi har søkt støtte for å kunne gjennomføre de omfattende tiltakene som er flomutsatt på Tonstad. Kartlegginger, flomberegninger og modeller har vi brukt lang tid på, sier Jørgen Tjørhom, prosjektleder fornybar energi, og legger til at de har innhentet et godt kunnskapsgrunnlag.

Områdene som rådmannen mener bør sikres med flomvoll eller mur vises på utsnittet nedenfor. Arealet innenfor rød/oransje strek blir i så fall beskyttet gjennom etablerte flomverk. Se samme motiv øverst i artikkelen.

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for gjennomføring av flomsikringstiltak for deler av planområdet. Andre aktuelle temaer er;

 • Nye bolig- og næringsområder
 • Utvidelse av skytebane
 • Fastsettelse av faresoner
 • Gang- og sykkelbro over Sira ved YX
 • Båtopptrekk Sirdalsvannet ved båthavna
 • Utvidelse av Norsk Ørret sitt brygge- og oppdrettsanlegg
 • Sanering av 22 kV luftledninger, og traseer for kabler
 • Trasevalg for fjernvarme
 • Areal til flerbrukshall og vitensenter
 • Generell oppdatering og forenkling

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-17 08.16.55.png

Flomsikringstiltakene innenfor rød strek skal utredes.

Annonse

Ny flomberegning viser at betydelige arealer på Tonstad blir vanndekt ved en fremtidig 200 årsflom. Det er ikke aktuelt å sikre hele arealet som vil bli skadelidende ved en slik flomhendelse. Midler til flomsikring har de siste årene ikke vært tilstrekkelige til å dekke alle aktuelle prosjekter. Det er kun de beste prosjektene som når opp. Det følger av gjeldende tildelingsregler at tilskudd til sikringstiltak skal prioriteres etter risiko og samfunnsmessig nytte i forhold til kostnadene.

Utenfor festsalen; høydeforskjell fra topp mur til dagens terrengnivå på 2 meter.

I vurderingen av hvilke arealer som bør sikres, og være en del av kommunens søknad til NVE, har rådmannen lagt vekt på å sikre områder med størst materielt skadepotensiale, og samfunnskritisk infrastruktur. Når det gjelder store økonomiske verdier, peker kulturhusområdet seg ut. Her rammes kulturhuset, idrettshall, videregående skole og viktig infrastruktur til Tonstad skole. Videre mener rådmannen en bør sikre brann- og redningsstasjonen, og omlag tjue bolig- og næringsbygg på østsiden av Sira.

Mur langs brann- og redningsstasjonen; høydeforskjell fra topp mur og dagens terrengnivå på 0,6 til 0,8 meter.

Muligheter

I forprosjektet Norconsult utførte for kommunen, undersøkte de mulighetene for å senke vannstanden ved å gjøre tiltak rundt Tonstad bro, og utvidelse av elvebunnen og tverrsnitt flere steder på elvestrekningen. De foreløpige tallene den gang viste muligheter for å redusere vannstanden ved kulturhusområdet med omlag 0,8 meter.

I etterkant av denne vurderingen, har vi fått nye tall for vannføring i Sira og vannstand i Sirdalsvannet. Høy vannstand i Sirdalsvannet gjør at vi ikke får samme effekten av tiltak i elva. Uansett mener rådmannen det bør være aktuelt med noen tiltak, særlig uttak av masser ved Tonstad bro. Sweco sine foreløpige vurderinger, viser at dette kan gi muligheter for å senke vannstanden med inntil 30 centimeter ved deler av kulturhusområdet.

På nedsiden av Tonstad bro, kan det også tas ut masser i elven. Her er effekten noe mindre, men kan muligens gi 10-20 centimeter lavere vannstand ved kulturhusområdet. Samlet kan det være muligheter å redusere vannstanden med kulturhusområdet på inntil 50 centimeter, men dette tallet er fortsatt usikkert.

Hvor mye som skal og bør gjøres i elva, må sees i forhold til effekt og andre interesser i området. En fordel med uttak av masser i elven, er at kommunen får tilgang på rimelige masser til flomvollene som skal etableres. Hvor mye dette vil bety er usikkert, og noe vi må komme tilbake til etter hvert som detaljprosjekteringen ferdigstilles, og vi har fått et bedre bilde av massebehov og kostnader på alternative masser.