Home>Kommunen>I strid med kommuneloven
Kommunen Nyhet

I strid med kommuneloven

Rådmann Inge Hedenstad Stangeland har også noen kommentarer til andre punkter i formannskapets innstilling til økonomiplan og budsjettramme.
  • Det foreslås at alle ledige stillinger, herunder vikariater over 3 måneder skal vurderes av en politisk gruppe før utlysning eller besettelse. Måltallet er innsparing på stillinger tilsvarende 2 millioner kroner.
  • Rådmannen mener at foreslått vedtak ikke er i tråd med føring i ny kommunelov § 13-1 andre ledd når folkevalgte nå skal inn å «lede» kommunens administrasjon ved vurdering av besettelse av vikariater m.m. Foreslått ordning med at ordfører og varaordfører skal foreta stillingsvurderinger er ikke i tråd med intensjonene i kommuneloven når det gjelder mulighetene for delegasjon til ordfører.
  • Rådmannen ber om presisering av om turistinformasjonen skal stenge 1. januar 2020 eller om denne skal være åpen i en overgangsperiode. Dette er svært viktig av hensyn til de ansatte som skal arbeide i turistinformasjonen allerede i nyttårshelga.
  • Rådmannen ber om tilbakemelding på hva som menes med intern løsning. Skal stillingen som brannsjef besettes etter en intern utlysning blant dagens brannmannskaper ? Eller skal stillingen være en kombinasjonsstilling med andre oppgaver i kommunen ?
  • Rådmannen forstår forslaget til budsjett og økonomiplan slik at det skal prioriteres å legge vann og avløpsledning fra Fintlandsmonan til Tjomlid i 2020 og at vann- og avløpsledninger skal legges i traseen for planlagt gang- og sykkelvei. Kommunen har nokså nylig avslått å legge vann og avløp til Tjomlid og Rekevik, TLM-sak 18/119, fordi abonnentene ikke ønsket kommunale løsninger og fordi dette var et kostbart prosjekt med få abonnenter.

Vi gjengir her brevet fra rådmannen til politikerne:

Rådmannen viser til formannskapets innstilling til kommunestyret i sak om økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020. Rådmannen ser det som nødvendig å kommer med merknader og spørsmål til noen av de foreslåtte punktene/tiltakene i formannskapets innstilling:

Stillingsvurdering av ledige stillinger, herunder vikariater over 3 måneder

Det foreslås at alle ledige stillinger, herunder vikariater over 3 måneder skal vurderes av en politisk gruppe før utlysning eller besettelse. Måltallet er innsparing på stillinger tilsvarende 2 millioner kroner.

Rådmannen er enig at ledige stillinger, herunder vikariater og engasjementer skal vurderes før de lyses ut eller det tas inn i vikar. Det gjøres slike vurderinger i dag og kommunestyret kan komme med føringer for hvilke sektorer som bør vurderes spesielt med tanke på reduksjoner i antall stillinger eller hvilke forhold som skal vektlegges i vurderingene.

Annonse

Vikarbruk knytter seg ofte til oppdekning ved sykefravær og lovpålagte permisjoner for ansatte. Det kan ofte være vanskelig å forutse lengden på et sykefravær eller justeringer av sykefraværsprosent underveis i fraværet. Normalt får kommunen dekket lengre sykefravær gjennom refusjoner av sykepenger fra NAV. Rådmannen mener at foreslått vedtak ikke er i tråd med føring i ny kommunelov § 13-1 andre ledd når folkevalgte nå skal inn å «lede» kommunens administrasjon ved vurdering av besettelse av vikariater m.m. Foreslått ordning med at ordfører og varaordfører skal foreta stillingsvurderinger er ikke tråd med intensjonene i kommuneloven når det gjelder mulighetene for delegasjon til ordfører.

Rådmannen anbefaler at kommunestyret kommer med måltall og føringer for reduksjoner i stillinger, men at det tillegges rådmannen å gjennomføre disse, i tråd med lovpålagte oppgaver til rådmannen (kommunedirektøren) uten økt byråkrati i saker som oppdekning ved sykefravær, svangerskapspermisjoner m.v.

Endring av bemanning på turistinformasjonen på Kvæven og Sirdal fjellmuseum

Det er foreslått å avslutte stillingshjemler i både turistinformasjonen og ved museumslederstilling. Per i dag er det to fast ansatte i 2×50-55 % stilling i turistinformasjonen og et engasjement som museumsleder i 45 % frem til 31.12.2019. I tillegg kommer vikarer i turistinformasjonen for å sørge for en forsvarlig turnus knyttet til helgearbeid m.m.

Rådmannen ber om presisering av om turistinformasjonen skal stenge 1. januar 2020 eller om denne skal være åpen i en overgangsperiode. Dette er svært viktig av hensyn til de ansatte som skal arbeide i turistinformasjonen allerede i nyttårshelga. Det er også viktig å få gitt nødvendig informasjon til brukere av turistinformasjonen og samarbeidspartnere. Rådmannen forstår føringene i forslaget til økonomiplan og budsjett at ingen fast ansatte skal sies opp. Det er per i dag ikke ledige stillinger til de to ansatte i turistinformasjonen. Alternativet er å varsle oppsigelse av ansatte i tråd med regler i arbeidsmiljøloven, tariffavtale og forvaltningslov. Det kan ta tid å endre ansettelsesforholdet for de ansatte i turistinformasjonen. Eventuelle oppsigelser krever tid til forsvarlig saksbehandling. Oppsagte ansatte vil ha fortrinnsrett til andre stillinger i kommunen.

Brannsjefstilling

Det er foreslått 50 % stilling som brannsjef. Det skal vurderes intern løsning.

En 50 % stilling som brannsjef vil være vesentlig bedre enn dagens situasjon selv om det er oppgaver og etterslep i oppgaver i brann- og redningsvesenet som tilsier en større stillingsprosent.

Rådmannen ber om tilbakemelding på hva som menes med intern løsning. Skal stillingen som brannsjef besettes etter en intern utlysning blant dagens brannmannskaper ? Eller skal stillingen være en kombinasjonsstilling med andre oppgaver i kommunen ?

Gang- og sykkelvei Fintlandsmonan til Tjomlid og løsning med vann- og avløpsledning

Rådmannen forstår forslaget til budsjett og økonomiplan at det skal prioriteres å legge vann og avløpsledning fra Fintlandsmonan til Tjomlid i 2020 og at vann- og avløpsledninger skal legges i traseen for planlagt gang- og sykkelvei.

Det kan være fornuftig og hensiktsmessig å kombinere bygging av gang- og sykkelvei med vann- og avløpsledninger, men kommunen må være forsiktig med å søke å belaste selvkostområdet for vann og avløp med andre investeringer som ikke er direkte knyttet til vann- og avløpsløsninger som skal tjene abonnentene. Etablering av vann- og avløpsledninger kan ikke belastes for større investeringskostnader enn det som naturlig hører med til en slik investering. Det ligger allerede i dag vann- og avløp til dagens næringsområde på Fintlandsmonan. Det er ikke gitt at det er nødvendig å legge en ny ledning på samme strekket fra Fintlandsmonan og nordover. Det er heller ikke gitt at det faglig og økonomisk sett er gunstig å legge vann- og avløpsledninger i gang- og sykkelveien på hele strekningen.

Kommunen har nokså nylig avslått å legge vann og avløp til Tjomlid og Rekevik, TLM-sak 18/119, fordi abonnentene ikke ønsket kommunale løsninger og fordi dette var et kostbart prosjekt med få abonnenter. Det er problematisk at det nå foreslås å legge vann og avløp til Tjomlid samtidig som det presiseres at det ikke skal være påkoblingsplikt for eiendommene i området. Dette vil ikke være i tråd med god forvaltning av vann- og avløpsabonnentenes midler i selvkostområdet.

Det vil være kapasitetsutfordringer knyttet til planlegging og gjennomføring av vann- og avløpsledninger på strekningen Fintlandsmonan – Tjomlid i 2020. Det er heller ikke gjort grunnerverv på den aktuelle strekningen.