Home>Front>Juridisk bindende skoleavtale – dyrt å gå ut
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-07 15.06.07.png
Front

Juridisk bindende skoleavtale – dyrt å gå ut

Rådmann Inge Hedenstad Stangeland i Sirdal kommune har innhentet vurdering fra to advokater angående gyldigheten av inngått avtale med Bilstad Bygg AS på Moi, for ombygging og påbygging av Sinnes skule.

Det er blitt signalisert politisk ønske å gå ut av kontrakten eller reforhandle den. Det kan medføre en kostnad for medgått arbeid og tapt fortjeneste på 6 millioner kroner for kommunen.

Rådmannen har vurdert handlingsalternativer og konsekvenser ved heving eller endring av inngått kontrakt for ombygging og påbygging av Sinnes skule. Vi gjengir her brevet fra rådmannen:

I tråd med kommunestyrets vedtak den 5. september 2019 sak 19/103 er det inngått kontrakt med Bilstad Bygg AS om en totalentreprise for ombygging og påbygging av Sinnes skule. Rammen for totalentreprisen er 26 millioner kroner + prisstigning i byggeperioden, totalt ca. 27 millioner kroner.

I forbindelse med politisk behandling av forslaget til økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 er det signalisert at det ikke er sikkert at kommunestyret vil bevilge nødvendige midler til å oppfylle kontrakten med Bilstad Bygg AS for ombygging og påbygging av Sinnes skule. Det blir signalisert ønske å gå ut av kontrakten eller reforhandle den.

Under gir rådmannen en kort vurdering av handlingsalternativer og økonomiske konsekvenser av disse. Rådmannen har innhentet vurdering fra advokat Holst-Sæther om gyldigheten av inngått avtale med Bilstad Bygg AS og vurdering av foreløpig erstatningskrav fra Bilstad Bygg AS ved eventuell kansellering av inngått avtale. Rådmannen har også fått en vurdering fra Innkjøpsassistanse Vest (IAV) sin advokat, Kjell Hauge, om kravet fra Bilstad Bygg AS. De juridiske vurderingene er unntatt offentlighet med hjemmel i offentlighetsloven § 23 andre ledd (av hensyn til kommunens forhandlingssituasjon). Rådmannen synliggjør derfor kun kort konklusjonene fra de juridiske rådene.

Annonse

Advokat Holst-Sæther vurderer inngått avtale mellom kommunen og Bilstad Bygg AS som juridisk bindende for kommunen. Kommunestyrets vedtak i september 2019 sett i sammenheng med tidsfrist for tilbudet medførte at rådmannen hadde kompetanse til å inngå avtalen. At et nytt kommunestyret må bevilge midler i 2020 og 2021 endrer ikke på dette. Både advokat Holst-Sæther og advokat Hauge mener at kommunen må påregne å betale erstatning til Bilstad Bygg AS, dersom inngått avtale kanselleres.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-26 10.10.33.png

Politisk strid om ombygging og påbygging av Sinnes skule.

Kommunestyret har flere handlingsalternativer når det gjelder oppfølging av prosjektet på Sinnes skule:

A) Gjennomføre inngått kontrakt om totalentreprise og avsette nødvendige midler til ombygging og påbygging av Sinnes skule i 2020 og 2021, jf. rådmannens forslag til økonomiplan 2020-2023 og budsjettrammer 2020.

  1. B)  Forskyve/utsette fremdriften i prosjektet. Prosjektering m.m. pågår nå. Byggestart er planlagt ved påsketider 2020. Dette krever forhandling med totalentrepenør å endre oppstartstidspunkt. Kontraktens samlede pris vil justeres for utvikling i byggeprisindeks og eventuelle merkostnader for entrepenør ved utsettelse. Entrepenøren har her en plikt til å søke å begrense sine tap/merkostnader.

Forskyvning/utsettelse av prosjektet kan medføre andre økte kostnader til midlertidige lokaler o.l. som det ikke er enkelt å sette en verdi på i dag.

  1. C)  Justere omfanget av totalentreprisen. Det vil være mulig å justere kontrakten inntil 15 % i omfang både når det gjelder merarbeid eller uttrekk av hva som skal inngå i prosjektet uten at dette krever avlysning av kontrakt og ny anbudsrunde for oppfyllelse av lov om offentlige anskaffelse. Dersom totalentreprisen reduseres med mer enn 15 % er dette å anse som avbestilling/kansellering av kontrakten.

Eventuell omarbeidelse av planer og bestilling kan medføre økte kostnader til arkitekt m.m.

  1. D)  Kansellere kontrakten med Bilstad Bygg AS. Kommunen må påregne å dekke medgått arbeid og tap av fortjeneste for Bilstad Bygg AS. Bilstad Bygg AS har antydet et krav om 20 % av kontraktssummen + medgått arbeid så langt, totalt ca. 6.000.000,- kroner.

Det er ikke gitt at kompensasjonen må bli så stor som antydet fra Bilstad Bygg AS fordi dette avhenger av hva Bilstad Bygg AS kan sannsynliggjøre som økonomisk tap/tapt fortjeneste for dem og fordi Bilstad Bygg AS også vil ha en forpliktelse om å redusere sine tap i størst mulig omfang. Det vil derfor være et nokså stort utfallsrom for hva det vil koste kommunen å trekke seg fra den inngåtte kontrakten. Rådmannen antyder en kostnad for kommunen i størrelsesorden 2.500.000,- til 6.500.000,- millioner kroner + eventuelle kostnader til juridisk bistand m.m. I tillegg kommer et omdømmetap for Sirdal kommune ved å trekke seg fra en inngått avtale. Hva et tap av omdømme vil innebære vil først synliggjøres i fremtidige anbud for kommunale innkjøp av byggeprosjekter eller andre varer og tjenester.