Home>Front>Kortere reisetid med ny E 39
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-12-03 14.42.27.png
Front Samferdsel

Kortere reisetid med ny E 39

Sirdal kommune støtter Statens vegvesen sitt forslag til trasealternativ A1 gjennom Agder og R1 gjennom Rogaland. Denne løsningen gir klart størst samfunnsnytte. Dette foreslår rådmannen overfor Sirdal kommunestyre som skal behandle saken 19.desember.

Det forutsettes også at det etableres tilførselsvei fra fylkesvei 42 til Årrestad sør, dersom en ikke velger å etablere kryss på Årrestad nord. Sirdal kommune forutsetter at dette sikres gjennom rekkefølgekrav.

Kommunen forutsetter at det etableres tilførselsvei fra fylkesvei 4162 til nytt kryss ved Birkeland, slik at trafikken fra Sirdal slipper å kjøre gjennom Feda. Sirdal kommune forutsetter at dette innarbeides i planforslaget, og sikres gjennom rekkefølgekrav.

Sirdal kommune mener Nye veiers forslag til trase gjennom Lister bør utredes videre. Nye veiers planforslag vil gi et prosjekt med en betydelig større samfunnsnytte enn det som følger av planforslaget til Statens vegvesen på denne strekning.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-12-03 14.41.41.png

Rådmannens vurdering

Ny firefelts motorvei vil bortimot halvere dagens reisetid på strekningen mellom Ålgård og Lyngdal vest, og gi store positive ringvirkninger for landsdelen. Veistrekningen blir kortet ned med omlag 25 kilometer. Ny reisetid mellom Lyngdal vest og Ålgård blir på 53 minutter, dersom en legger til grunn en fartsgrense på 110 km/t.

Annonse

Selv om motorveien ikke direkte berører Sirdal kommune, vil valg av kryssløsninger, avkjørsler og tilførselsveier i stor grad påvirke vår nytte av veien. Forslaget fra Statens vegvesen vil etter rådmannens vurdering bety en god løsning for innbyggerne i Sirdal kommune. Dette forutsetter at kryss og avkjørsler bygges som planlagt.

Valg av trasealternativ R1 gjennom Rogaland, med ny tilførselsvei til fylkesvei 42.

For innbyggerne i Sirdal vil trasealternativ R1, med kryssløsning på Årrestad, være den beste løsningen. Planforslaget som nå er på høring inneholder to alternative kryssområder for R1 ved Årrestad.

I planforslaget har disse fått benevnelsen Årrestad nord og Årrestad sør. Årrestad nord ligger nærmest fylkesvei 42, og vil være det aller raskeste tilknytningspunktet mot ny E39 i retning vestover. I kartskissen nedenfor, har vi farget Årrestad nord med blå farge, og Årrestad sør med gul farge.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-12-03 14.56.15.png

Det er Årrestad sør som har blitt prioritert av Statens vegvesen. Dersom det ikke blir laget en tilførselsvei fra fylkesvei 42 til dette krysset, vil det gi fem til ti minutter lengre reisetid for reisende via fylkesvei 42 og vestover mot Stavanger.

I første runde hadde ikke Statens vegvesen med tilførselsvei på denne strekningen. Etter tett dialog mellom Sirdal kommune og fagetaten, ble det utarbeidet en tilleggsutredning for denne tilførselsveien. Utredningen dokumenterte at en tilførselsvei ville gi en betydelig samfunnsnytte stipulert til mellom 70 og 130 millioner kroner. Tilførselsveien er vist med oransje strek på skissen nedenfor.

En kryssløsning på Årrestad sør, med ny tilførselsvei fra fylkesvei 42, vil gi en reisetid på rett over 20 minutter fra avkjøringen fra dagens fylkesvei 42 mot Årrestad, og frem til nytt kryss på Ålgård.

For Sirdal kan både krysset på Løland og Birkeland være aktuell for påkjøring til ny E39. Krysset på Løland er i planforslaget tilrettelagt for trafikken fra Sirdal, og inneholder også en ny tilførselsvei til Flikka, som vil bety en bedre, raskere og sikrere vei fra Løland og ned til eksisterende E39. Noe som også er en positiv tilleggseffekt for Sirdal.

Trasealternativene og kryssløsningene er vist på kartskissen nedenfor. I følge Statens vegvesen sin trafikkmodell vil trafikantene fra Sirdal velge påkjøringen på Løland, slik at det ikke er nødvendig med en egen tilførselsvei til krysset ved Birkeland.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-12-03 15.00.58.png

Vi er ikke overbeviste om at den beste løsningen for Sirdal vil være påkjøring på Løland. Dette gjelder både i forhold til reisetid, redusert veistrekning med bompenger, og fordi krysset på Birkeland skal være knutepunkt for kollektivtrafikk.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-12-03 15.04.00.png

Vi mener traseforslaget til Nye veier vil gi en klart bedre løsning for Sirdal, når det gjelder tilknytning til ny E39 østover. Videre vil den gi en bedre forbindelse mot Liknes og Kvinesdal, siden det forutsettes etablering av tunell ned til Øye. Siden det også etableres tilførselsvei til Birkeland, og dagens E39, vil Sirdal også få raskere tilgang til dagens E39 (OPS-strekningen), som nå er nedbetalt.

Vi vil på det sterkeste anbefale Nye veier å gå videre med denne løsningen, slik at prosjektet gjennom Lister får en større samfunnsnytte og kan bli prioritert for utbygging. Dette er en løsning som vil gi Sirdal en betydelig bedre tilknytning mot Ny E39 enn planforslaget fra Statens vegvesen.