Home>Front>Uenighet om budsjettet og skolekutt ?
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-12-05 12.14.49.png
Front Kommunen Nyhet

Uenighet om budsjettet og skolekutt ?

Administrasjonsutvalget og formannskapet i Sirdal behandlet torsdag budsjettet for 2020. Der kom det klart fram at Sinnes skules ombygging/påbygging henger i en tynn tråd. Investeringsrammen for 2020 utgjør 17 millioner kroner. Sinnes skole utgjør 14 millioner kroner for 2020 og like stort beløp for 2021. Derfor vil det ventelig komme kutt i den vedtatte byggekontrakten. Ingen ville, eller kunne, svare på hvordan man skal komme seg ut av den.

I formannskapet kom man ikke fram til enighet, og flertallet (3 ap, h og Frp/SB) på fem hadde laget en lang suppleringsliste til rådmannens budsjettforslag. Med mange strykninger og noen påplussinger, men et lavere budsjett totalt sett. Mindretallets to stemmer (sp og krf) støttet rådmannens forslag.

Dette betyr at suppleringslista legges ut for høring fram til endelig behandling 19. desember i kommunestyret.

Vi vil her gjengi forslaget til suppleringsliste:

Foto: Formannskapet fra venstre Rolf Hompland (krf), Thor Jørgen Tjørhom (sp), Isak Liland (h), ordfører Jonny Liland (ap), rådmann Inge Hedenstad Stangeland, Siri Ovedal (ap), Rolf Guddal (ap), Morten Ovedal (frp/bl) og utvalgssekretær Marit Auset.

Tillegg til rådmannens forslag. Forutsetninger

Annonse

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan viser et krevende bilde. Økonomien i Sirdal er endret. Høyt forbruk og store investeringer har ikke nødvendigvis ført til at målsettinger satt i planer er nådd. Dette har endret de økonomiske forutsetninger radikalt. Kommune hadde tidligere overskudd på driften og midler på bok. Nå er ligger driftsresultatet betydelig lavere og kommunens gjeld er sterkt økende.

Til tross for økende inntekter, er samlet forbruk likevel for høyt til å hindre ytterligere låneopptak for å gjennomføre politiske prioriteringer.

For 2019 er samlede utgifter større enn inntektene. I de påfølgende år i budsjettplanperioden viser den stipulerte differanse mellom inntekter og utgifter underskudd. Det gir ikke rom for politiske prioriteringer til glede for innbyggere, næringsliv, landbruk og tjenesteproduksjon i kjerneområdene for kommunal drift.

De samarbeidende parti er enig om at det ikke er bærekraftig å fortsette denne økonomiske styring av kommunen. Det er uakseptabelt å fortsette i en retning som innebærer at kommunen i 2024 stipuleres å ha en gjeld på opp mot 475 millioner kroner (ref. rådmannens presentasjon s. 16.). Dette vil i 2023 gi oss en årlig driftsutgift i form av renter og avdrag på om lag kr. 29 millioner (ref. rådmannens presentasjon side 17).

De samarbeidene partier en enig 3 hovedgrep:

 1. Fokus på styrket økonomistyring hele året.
 2. Forbedret driftsresultat.
 3. Tettere oppfølging av investeringer.

I det følgende er beskrevet tiltak for å oppnå dette. Det er også fortatt noen endringer i drift.

Det er tatt grep i forhold til investeringer, primært for å oppfylle den kontroll kommunestyre allerede gjennom vedtak har pålagt seg selv. Men også for å være sikre på at investeringer som igangsettes er hensiktsmessige.

Innledende retningslinjer/ bestemmelser:

 1. Formannskapet velger et utvalg som gis mandat til løpende vurdering av stillingshjemler som måtte bli ubesatt/ledige i perioden. Utvalget organiserer sitt arbeid selv, og kan velge å delegere videre til rådmannen å foreta vurderinger eller opprettholdelse av stillingshjemler innenfor deler av, eller hele enheter.

( Stipulert forbedring av resultatet: 2.000.000,-)

Vikariater på over 3. mnd. omfattes også dette punkt. Samt fornyelse eller forlengelse av alle vikariater.
Ordfører og varaordfører avgjør dette sammen inntil organiseringen er satt.

 1. Vann og avløp innenfor selvkostområdet skilles ut som eget budsjett og regnskapsområde innen neste forslag til driftsbudsjett og økonomiplan legges frem av rådmannen.
 2. Kommunestyrets vedtak om utarbeidelse av fremtidenes pleie og omsorgstilbud innen pleie og omsorg, lagt til oppvekst og levekår- utvalget, (O/L) samordnes med kommunestyrets bestilling om forbedring av driftsresultatet innen enheten. Forslag til endringer og omorganisering som påvirker/endrer tjenestetilbudet legges frem for O/ L.
 3. Det opprettes et eget investeringsutvalg for investeringer over 1. million. Formannskapet gis i mandat å opprette slikt utvalg, og organiseringen av arbeidet, jfr. pkt. investeringer.
 4. Rådmannen synliggjør fordelingen av antall årsverk pr. enhet innen fremlegg av senest innen neste års budsjettforslag.
 5. Formannskap og rådmann blir innen sommerferien enig om hvordan/når budsjettfremlegg og prosess skal være for budsjett 2021.

Endringer driftsbudsjett 2020 i forhold til rådmannens forslag.

Reduksjoner:

Generelt:

Ved reduksjoner/omorganisering i stillingshjemler legges det i denne sammenheng til grunn at ingen faste ansettelsesforhold avsluttes. Det legges til grunn at andre arbeidsoppgaver tillegges.

Kulturenheten:

1. Bibliotek: (1411) Stilling 24 % som bibliotekar inndras når den ansatte slutter ved årsskiftet.

Reduksjon: Kr. 150.000,-

2. Sirdal fjellmuseum (1420)/ turistinformasjonen knyttet til Kvæven: Museumslederstillingen reduseres/avvikles. Stillingshjemler til drift og ledelse av turistinformasjon på Kvæven avsluttes. Budsjettpost, kunst og kulturformidling reduseres. Oppgaver og stillingshjemler sees i sammenheng på Kvæven. Samt med øvrige stillingshjemler innenfor kulturetaten.
Mulighetsrommet fremlegges i egen sak.

Reduksjon: Kr. 1.000.000,-

Brann og beredskap:

1. Brannsjef ansettes i 50% stilling. Det vurderes en intern løsning

Reduksjon: Minst Kr. 250.000,-

Arealenheten:

 1. Redusert planarbeid, jfr. formannskapsvedtak. Vurdere arbeidsomfang utenfor selvkostområdet, herunder prosjekt fornybar energi, miljø og landbruk. Vurdere om ansettelse av ny arealplanlegger er nødvendig jf. Økning av ramme på 445 i forslaget fra rådmannen.

Mulighetsrommet fremlegges i egen sak.

Reduksjon: Kr. 1.000.000,-

 1. Ordning med tilskudd til bygging/drift av landbruksveier avvikles. Regelverket endres.

Reduksjon: kr. 150.000,-

Helseenheten:

1. Folkehelsekoordinator: Stillingsstørrelsen beholdes som i dag. (Forutsatt at finansieringen er kommunal)

Reduksjon: kr. 100.000,-

TILTAK:

 1. Skredkartlegging tas ut: Reduksjon 300.000,-
 2. Tilskudd kirkelig fellesråd Reduksjon: 200.000,-

Samlet reduksjon: kr. 3,150.000,-

Omdisponeringer- økning i forhold til rådmannens forslag:

Oppvekst og levekårsutvalget gis en ramme oppad begrenset til kr. 300.000,- til iverksettelse av tilpasninger i drift innenfor sitt ansvarsområde. Bla. Skal cafeprisene på Sirdalsheimen reduseres.

Økning : (Inntil) kr. 300.000

 1. Enhet Bygg/ Eiendom:

Det er ikke ønskelig med ny gjennomgang av renholdsplaner.

Økning: 100.000,-

 1. Kulturenheten:

50 prosent stilling som barne- og ungdomsarbeider. (Økning med 20 % stilling) Intern løsning vurderes.

Økning: 100.000,-

Tilskuddsordninger/ prosjekt:

 1. Finansiering av støtteordning til asfaltering av private veier Økning kr. 150.000,-
 2. Styrking av stipendordning ungdom Økning kr. 500.000,-
 3. Konsesjonskraft- Sirdalstariffen for bedriftskunder endres fra en fast pris på 25 øre/KWh Økning kr. 500.000,-

Samlet økning totalt 1.650.000,-

Kraftfondet

Endringer gjøres for budsjettåret 2020, de øvrige årene fra 2021 til 2023 vedtas som veiledende iht. rådmannens forslag.

Gang og sykkelsti Svartevatn-Tjørhom plan – budsjettert med kr. 1,0 mill. kr – tas ut fra budsjettet.

Næringsområde GP – budsjettert med kr. 2,0 mill. skyves ut i tid.

Næringsutvikling Kraftfond og Fornybar Energi – budsjettert med kr. 5,090 mill. kr – reduseres med kr. 0,5 mill. kr.
For denne reduksjonen på kr. 0,5 mill. kr fremlegges det en egen sak til formannskapet.

Reduksjon av kraftfondforbruket blir da 3,5 mill. kr. for 2020.

Prosjektet som gjelder anleggsbidrag Ertsmyra (varmeveksler) fremlegges som egen sak. Sentralt her er om det bør skilles ut som eget selskapet. Og videre hvilke avtaler som foreligger med potensielle kjøpere av varme (Norsk Ørret og andre).

Investeringer

Endringer gjøres for budsjettåret 2020, de øvrige årene fra 2021 til 2023 vedtas som veiledende iht. rådmannens forslag.

Følgende prosjekter tas ut fra prioriterte investeringer 2020 i rådmannen forslag.

Tiltak- beskrivelse av tiltaket/prosjektet Beløp 2020
Kyrkjesenter 2000
Brannbil 2000
Sanering av eksisterende linjer Tonstad 2000
Flomsikringstiltak kulturhusområdet mv. 2500
Friluftstiltak iht. avtale med SKK 300
Områdereguleringsplan Tonstad 625
Tiltak iht. vedtatt trafikksikringsplan 500
Geovekst 2020 – utvikling av kart.
(dersom tiltaket dekkes av selvkostmidler – gjennomføres det)
300
Etablering av personalbase 250
Kjøkken (U. etg.) – Nytt kjølerom 100
Oppgradering/utbedring medisinrom 100
Forprosjekt inngang bårerom/trimrom 300
Ålevik, tilpasning av tomt (sorteringsanlegg) 500
Lukke avvik brannfarlige løsninger 300
Ombygging av omsorgsboliger – Sirdalsheimen 4000
Brannstasjonene – lukking av avvik 3000
Ombygging, Sinnes skole 14000
Totaltsum 32775

Generelt for investeringer

 1. Formannskapet eller de formannskapet velger skal fungere som et investeringsutvalg. Prosjekter/tiltak med ramme over kr. 1,0 mill. kr. behandles for videre prosess.
 2. Investeringer skal følge rutiner foreskrevet av kommunerevisjonen i rapport ifb. Utbyggingen av Tonstad skole. Prosjektene skal underlegges god økonomisk kontroll, rutiner for endringsmelding innføres og rutiner for bedre informasjon og kommunikasjon innføres.

Formannskapet tildeles en investeringsramme for 2020 på kr. 17,0 mill. kr.

Formannskapet skal innfor rammen prioritere investeringer som anses nødvendige for å oppfylle lovkrav og pålegg. Sinnes skole og brannstasjonene er blant disse prioriterte investeringer. Det forutsettes snarlige avklaringer.

3. For mindre investeringer (under kr. 1,0 mill. kr.) vurderes og avgjøres disse av Oppvekst og Levekårsutvalget eller de som av dem bemyndiges.

Levekårsutvalget tildeles en investeringsramme for 2020 på kr. 2,0 mill. kr.

Investeringer som utløses av lovkrav skal prioriteres.

Investeringsbudsjett for «prioriterte investeringer» for 2020 blir på kr. 64,630 mill. kr.

Hvor Vann/Avløp (V/A) investeringer (selvkost) utgjør kr. 34,8 mill. kr.

Gang og/Sykkelsti – Tonstad-Seland.
Det fremlegges egen sak for dette prosjektet, her vurderes alternative løsninger for deler av strekningen.
Avsatte midler beholdes inntil videre i budsjettet.

V/A – investeringer
I tillegg til rådmannens forslag legges følgende inn for 2020:

V/A – anlegg legges fra Fintlandsmonane og opp til Tjomlid.
Prosjektet gis høy prioritet i planen for V/A investeringer.
Næringsområde er planlagt i Tjomlid og det er avsatt midler i rådmannens langstidsbudsjett (kraftfondet) til dette næringsområde i 2021, viktig at infrastruktur fremlegges i forkant.

For boliger på Tjomlid er det ikke tilknytningsplikt.