Home>Front>4.445 fritidsboligenheter
Front Hytter Nyhet

4.445 fritidsboligenheter

4.445 fritidsboligenheter (hytter) er registrert i kommunens matrikkel ved årsskiftet, bekrefter Rune Risnes, avdelingsingeniør ved oppmålingsavdelingen i Sirdal kommune.

Hytteutviklingen i Sirdal kommune har skutt i været fra 2.000 registrerte enheter i 1998, til 4.445 nå. En vekst på hele 122 prosent. En gjennomsnittlig vekst på 111 fritidsboligenheter pr år i denne perioden.

Sirdal har ambisjoner om å vokse som hyttekommune. I tillegg legges til rette for mer boligbygging og næring. I Kommunedelplan Sirdal Nord planen er grunnlaget lagt for en slik utvikling. Men fortetting skal prioriteres i henhold til nasjonale føringer. Innenfor eksisterende utbyggingsområder bør fortetting prioriteres framfor å ta nye arealer i bruk. Denne planen ble vedtatt i desember 2018.

I planforslaget er 125 områder endret fra vedtatt kommuneplan, derav 44 områder foreslått utlagt til fritidsbebyggelse, 15 til ulike næringsformål, 18 til boligformål og 4 til masseuttak, foruten 9 løypetraseer (ski og sykkel) og 2 nye strekninger med gang – og sykkelvei.

Kommuneplanen består av to hoveddeler, en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommuneplanens arealdel er et virkemiddel for å nå målene i samfunnsdelen og støtter opp om dens visjoner og strategier.

Hyttevekst på 122 prosent siden 1998.

Kommuneplanens arealdel for Sirdal Nord viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk og er et langsiktig styringsverktøy for kommunen. Planen tar vare på viktige fellesverdier, samtidig som den legger grunnlaget for vekst på en forutsigbar og bærekraftig måte. Planen legger til grunn nasjonale, regionale og kommunale føringer noe som vil lette arbeidet med fremtidige regulerings- og bebyggelsesplaner, og kan gi raskere beslutninger i enkeltsaker.

Annonse