Home>Front>64 fritidsboligenheter i Furåsen
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-12-16 13.56.38.png
Front Hytter

64 fritidsboligenheter i Furåsen

64 fritidsboligenheter er nå planlagt i Furåsen og feltet strekker seg fra Neset og nesten over til Svartevatn. Det kommer også like ved Sinneslia som er under utbygging nå.

Da saken var oppe til behandling i utvalg for teknikk, miljø og landbruk (TLM) ved slutten av fjoråret ble byggherren, Sirdal Invest AS, pålagt å rette opp og innarbeide to pålegg for vann og avløp (VA).

Byggherren ble pålagt å benytte offentlig vannforsyning, etter anbefaling av Mattilsynet. Byggherren ønsket privat vannforsyning. Det ble også satt krav til slokkevann. Da må det inngås en privatrettslig avtale mellom byggherre/utbygger og brannvesenet om bruk av tankbil som erstatning for tilstrekkelig slokkevannskapasitet på ledningsnettet.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-12-16 13.57.35.png

Hyttefeltet er merket med grønt og strekker seg fra Neset og over til Svartevatn som ses i bakgrunnen. Helt oppe til høyre er Tjørhomfjellet.

I planforslaget er det foreslått følgende utnyttelsesgrad, unntatt for fem tomter. Bebygd areal (BYA) 216 kvadratmeter pr tomt, fordelt med maks BYA 130 kvadratmeter for hytte og inntil ett uthus med maks BYA 25 kvadratmeter, 50 kvadratmeter BYA for terrasse og 36 kvadratmeter BYA for parkering for to biler. Det tillates ikke bygd garasje ved hyttene. Så finnes der også noen unntak i bestemmelsene.

Hyttene skal ha saltak eller pultak, det tillates henholdsvis mønehøyde på 6 og 7 meter.

Annonse

Furåsen representerer et flott nærturområde og det er kort vei fra hyttene til oppkjørte skiløyper. Løype- og turveinettet i Furåsen er del av en godt utbygget infrastruktur for utøvelse av friluftsliv videre i flere retninger.

Gjennom utbyggingen i planområdet vil det bli mer tilgjengelige ski- og turløyper. Disse vil være mulig å bruke også for allmenheten og således være positive bidrag for folkehelse.

Byggherre har i rekkefølgekrav fått pålegg om oppgradering av skiløypa fra Nessetfossen til Tjørhom.

Bru over Nessetfossen (ved Sinneslia) er gjennomført. Sirdalsløyper har kommet med henvendelse hvor de påpeker behov for videre oppgradering av løypa mot Tjørhom sommerstid. Med oppgradering av løypa fra Nessetfossen til Tjørhom vil den fungere som gang- og sykkelvei, som alternativ til at folk går langs fylkesvei 468 gjennom Ukvigldalen. Trafikkmessig vil dette være positivt.

Det er tatt inn rekkefølgekrav om at oppgradering av skiløypa fra bru Nessetfossen til Tjørhom til tur- og skiløype skal være gjennomført innen det gis ferdigsattest til den 25. av de nye fritidsboligene.

Grunneiere av Sirdal Invest AS er Ole Johan Tjørhom og Helga og Geir Magne Hadland.