Home>Front>Bakken gård med 20 fritidsboligenheter
Front Hytter

Bakken gård med 20 fritidsboligenheter

Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) skal neste tirsdag behandle ny reguleringsplan for Bakken Gård på Sinnes, like ovenfor Fjellstua. Planen vil etter forslaget legges ut for offentlig ettersyn og inneholde 20 fritidsboligenheter. Grunneier er Signe Lise Årsland.

Formålet for planen er å tilrettelegge for ni mindre frittliggende fritidsboligenheter og oppføring av et leilighetsbygg med inntil åtte fritidsboligenheter fordelt på 1,5 etasje.

Eksisterende løe planlegges revet for å gi plass til leilighetsbygget, som planlegges med en underetasje for parkering til garasje-/lagerformål for traktor, redskaper og lignende.

Planen omfatter også tre eksisterende fritidsboligenheter. De nye planene vil erstatte dagens campingdrift på området.

Foto: Bakken Gård reguleres til 20 fritidsboligenheter. Gården er innrammet i svart og den grå massen til venstre er Fjellstua.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-01-28 17.47.17.png

Området ved Soleidalen, Sinnes. Her framgår at området har eksisterende infrastruktur og høy utnyttelse med mange leilighetsbygg med fritidsboligenheter. Bakken Gård ligger midt på bilde og nederst.

Annonse

Bakken Gård har sentral beliggenhet på Sinnes og ligger mellom 575 – 590 meter over havet. Området består i dag av gårdstun med våningshus, driftsbygning, samt oppstillingsplass for 15 campingvogner.

Campingvogn-oppstillingsplassen fjernes og eldre driftsbygning rives. Leilighetsbygget er foreslått med sokkeletasje hvor det skal være parkeringsplass for 12 biler og bruk til næringsformål på 110 kvadratmeter.

Kommunen vil tillate å sikre høy arealutnyttelse rundt knutepunkt med eksisterende infrastruktur/utbyggingsområder. Området skal tilkobles offentlig vann- og avløpsnett. Så må det inngås avtale med kommunen om brannvannsforsyning ved bruk av tankbil.

Kommunen vil også ta inn rekkefølgekrav for fritidsboligenhetene for opparbeidelse av sammenhengende gangvei fra rundkjøringen på fylkesvei 975 til Soleidalen.

I forslag til reguleringsplan for Bakken Gård er det naturlig å ta inn rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei fra GP-krysset til Tjørhomfjellet. Sirdal kommune har vært i dialog med fylkeskommunen for å finne riktig beløp pr fritidsboligenhet som bidrag til finansiering av de siste 700 meter av gang- og sykkelveien til Tjørhomfjellet.

Den sorte streken inn fra fylkesvei 975 i rundkjøringen, markerer hva som er kommunal vei. Resten oppover er privat. Grafikk: Alf Reidar Surdal.

Bakken Gård ses midt på tegningen nederst. Til venstre er Sinnes Terrasse, Sinnes Panorama og Fjellstua.