Home>Nyhet>Boligtomter på Kvæven og Tjørhom
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-01-14 08.38.04.png
Nyhet

Boligtomter på Kvæven og Tjørhom

På sikt vil det være muligheter for å bygge seg bolig på Tjørhom og på Kvæven. Oppstart av reguleringsarbeid for begge områdene er i gang. På Tjørhom vil det komme plass for fem boenheter, og det samme forventes på Kvæven når detaljregulering der er ferdig.

På Tjørhom skal det komme tre tomter for eneboliger og en vertikaldelt bolig med plass for to boenheter. Området er i kommunedelplanen avsatt til boligformål.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-01-14 12.50.13.png

Området som er avsatt til boligformål i Tjørhom sentrum.

Sirdal kommune har annonsert oppstart av detaljreguleringsarbeid for et lite boligfelt ved Kvæven og Sirdal Fjellmuseum.

Varslingsområdet er på ca. 100 dekar. Området er regulert til offentlig bebyggelse, bolig, vann og avløpsanlegg, parkering, grav- og urnelund, samt jord- og skogbruksformål i en eldre plan Kvæven – Del av Kvævemoen. Det omfattende området er for å fornye planer etter dagens lovverk.

Hensikten med planarbeidet er primært å tilrettelegge for et mindre antall boliger i et begrenset areal i nordlig del av planområdet. Tomtene får adkomst fra eksisterende avkjørsel men med ny vei inn til tomtene. Planen omfatter også kommunens område ved Sirdal Fjellmuseum hvor området blir hensiktsmessig regulert og oppdatert i henhold til gjeldende lovverk, samt område ved Kvævemoen kapell. Eksisterende avkjørsler til området blir regulert inn. Det blir ellers mindre justeringer av arealformålene.

Annonse

Ny reguleringsplan vil erstatte sammenfallende del av reguleringsplan for Kvæven – Del av Kvævemoen samt mindre deler av reguleringsplan for Kvæven golfbane og reguleringsplan for Kvæven kro. Det kan være aktuelt at deler av reguleringsplan for Kvæven – Del av Kvævemoen vil bli opphevet.