Home>Front>Fidjeland blir ny ”hytteby” med 470 hytter
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-01-14 09.08.41.png
Front Hytter Nyhet

Fidjeland blir ny ”hytteby” med 470 hytter

Fidjeland seiler opp som ny ”hytteby”i Sirdal. Detaljregulering for 60 nye hytter ved Finnstølbekken er nå annonsert for oppstart. Fra før finnes det 233 hytter, mens 177 nye er under planlegging eller bygging. Det betyr 470 hytter totalt for ”hyttebyen” Fidjeland. Det kommer til å bli merkbart, en dobling i forhold til før.

Solhytten Eiendom AS skal bygge ut området ved Finnstølbekken. Det er hovedsakelig Jenny Kristin Fidjeland som er grunneier. Planområdet ligger på sørsiden av Jogla. I kommunedelplan Sirdal Nord er området avsatt til fritidsbebyggelse. Området ligger øst for veien opp til Smølåsen, hvor det i dag er 104 fritidsboliger utbygd.

I sørøst går planområdet litt opp i lia mot Grubbetødnane, for å sikre nok terreng for skiløype/turtraseer.

Målet med planarbeidet er å avsette ca 60 hyttetomter med kjørbar atkomst og teknisk infrastruktur. Eksisterende avkjørsel fra veien til Smølåsen vil bli benyttet. De fem hyttetomtene som følger med fra nordøstre del av Smølåsen-planen kan etter nærmere vurdering bli relokalisert.

Tilrettelegging av nye turveier/-stier er også aktuelt, både for internt bruk og i tilknytning til omkringliggende områder. Ellers vil det legges vekt på å sikre gode leke-/fellesareal innenfor ny plan. Det er ikke ansett å være behov for konsekvensutredning etter forskriften.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-01-14 09.10.05.png

Planområdet er merket med rødt og skal gi plass til 60 hytter. Elva Jogla er grenseområde mot nord. Til venstre ser vi Smølåsen. Ovenfor ligger Statoil-hyttene og Sirdal Høyfjellshotel.

Annonse

”Hytteby”

Etter ny kommunedelplan for Sirdal Nord er det blitt fart i planer og utbygginger på Fidjeland. 233 hytter er ferdig utbygd. Smølåsen er størst med 104 hytter. Ovenfor Høyfjellshotellet er det 47 hytter, mens det nedenfor er 44. På Degodden finnes det 28.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-08-04 08.58.27.png

Dette kartet viser Surtekvæv og den planlagte utbyggingen som vil komme der i løpet av 2019-2020

Foruten de 60 nye fritidsboliger som er under planlegging, er 177 til under planlegging eller bygging. 24 på Tverrli er utsolgt. Disse ligger like bak garasjeanlegget til Fidjeland skitrekk. To nye felt langs hovedtraséen for Fidjeland Skitrekk er under planlegging.

88 fritidsboliger skal Fidjeland Fjellgrend bygge ut på Smedvig Eiendom etter at Eigersund Eiendomsutvikling inngikk avtale med Smedvig Eiendom i 2015 om å bygge ut dette området. Surtekvæv heter dette området.

Jagoskvæven er et annet felt lang elva Jogla som er under planlegging og utbygging. Dette ligger like ovenfor Høyfjellshotellet og parallelt med Surtekvæv. Her er det Sinneshyttå og Solhytten Eiendom som skal bygge 30 fritidsboliger av høy standard og på cirka 200-250 kvadratmeter. Grunneiere her er Myrna og Ivica M. Refulle Fidjeland.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-08-04 08.54.22.png

Dette kartet viser godt hvor utbyggingen for Jagoskvæven kommer.