Vi er ferdig med grunnerverv for GP-krysset med nødvendig grunnareal. Prosjektet sendes derfor ut på anbud første uke i februar, sier Steinar Jacobsen, prosjektleder i Statens Vegvesen i Kristiansand.

Jacobsen regner med stor interesse for å gi tilbud på dette arbeidet blant maskinentreprenørene. Ifølge bransjen er det lite jobber ute på anbud for tiden.

Veivesenet vurderer også om de skal dele opp entrepriseformen. Det vil gi prosjektledelsen bedre handlingsrom og tid til å forberede arbeidene. En stor fylling i Svartevatnet inngår i arbeidet. Samtidig må arbeidene mot Agder Energi forberedes.

Reguleringsplanen for GP-området er godkjent. 56 millioner kroner er budsjettet for del 1. Bompengeselskapet Ferde skal finansiere utbyggingen.

Prosjektet er delt i to. Første del tar for seg trafikkavviklingen i krysset med 200 meter gang- og sykkelvei langs fylkesvei 45 mot Tjørhomfjellet. Del to blir lagt inn som opsjon, dersom finansiering gir rom for dette. Det gjelder gang- og sykkelvei helt fram til Tjørhomfjellet.

GP-området skal bli det nye sentrumsområdet i Øvre Sirdal i henhold til målsetninger i kommuneplanens samfunnsdel. Formålet med planen er å legge til rette for næringsutvikling i GP-området, som er et viktig knutepunkt i Øvre Sirdal. Sikre eksisterende og fremtidig næringsareal til ulike behov, samt videre drift av bensinstasjonen. Det legges også til rette for renovasjonsområde, infrastruktur samt forbedring av trafikkforholdene.

Annonse

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-01 11.56.10.png

Reguleringsplanene for veikrysset og næringsområdet vises på dette kartutsnittet.

Næringsområdet er en kommunal reguleringsplan som forutsetter utbygging i privat regi. På begge sider av fylkesvei 975 (retning Ådneram) er det avsatt områder til forretning, kontor, tjenesteyting, bolig og fritidsbolig. Det vises til bestemmelser om å bygge i tre etasjer der toppetasjen kan innredes til beboelse. Både fylkesmannen og fylkeskommunen mener at det må sikres lekeareal før leilighetene kan tas i bruk.

Renovasjonsområdet skal i henhold til planen flyttes til andre side av fylkesveien. Fjellknausen skal fjernes og benyttes til det nye veikrysset, med utfylling i Svartevatnet. IRS ønsker å bruke nedgravde avfallskontainere på det nye området.

Siden dette skal bli framtidens sentrumsområde, er det gjennom kommunedelplan og kommuneplanens samfunnsdel tatt hensyn til at man tillater en høy utnyttelse av byggeområdene.

Infrastrukturen i veivesenets plan med rundkjøring vil gi sikre forhold både for kjørende og myke trafikanter. Det vil bli mer ryddige forhold for gående og kjørende ved eksisterende butikk, med regulerte parkeringsområder og mer atskilte arealer. Det skal etableres tilrettelagte krysningspunkt uten gangfelt for myke trafikanter i nærheten av busstoppene og ved eksisterende butikk.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-01 11.56.50.png