Home>Kommunen>Ikke prisdifferensiering
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-02-22 10.18.37.png
Kommunen Nyhet

Ikke prisdifferensiering

Rådmann Inge H. Stangeland foreslår overfor Sirdal kommunestyre å ikke innføre differensierte priser mellom fastboende og andre besøkende (hyttefolk/turister) ved besøk i Tonstadbadet.

Forslag til vedtak er;

  • Definisjonen på en familie endres til 2 voksne og 2 barn under 16 år.
  • Prisen på årskort for en familie økes fra 1800 til 2400. Dette gjøres gjeldende fra 1. september.
  • Ordinær familiebillett (engangsbillett) fjernes

Bakgrunn

Tonstadbadet startet opp driften i 2011. Gjennom disse årene har en gjort seg noen erfaringer når det gjelder billettkategorier og priser som ønskes belyst i denne saken.

Dette gjelder blant annet årskort for familier som ansatte ved Tonstadbadet ser at har blitt utnyttet ved for eksempel at den har blir brukt i mange ledd som barnebarn, slektninger osv. Vi har også eksempler på at årskort kjøpt av hytteturister har blitt delt med hyttenaboer og andre familier.

Litt av utfordringen har vært at nåværende familiebillett gjelder for 2 voksne og 4 barn. Det normale for en slik billettkategori er 2 voksne og 2 barn.

Annonse

Disse forholdene har betydd at Tonstadbadet har gått glipp av en del billettinntekter.

Tall fra 2019 viser at vi har cirka 515 000 i billettinntekt og 11368 besøkende. Inntekt på de ulike billettkategoriene viser følgende:

*Familiebillett med fri entre inntekt 166 800 antall billetter 3398 stk = ca 50 kr pr badende *Årskortbrukere inntekt 140.000 antall bruk av årskort 5107 stk = ca 27 kr pr badende

*Resten av billettene 208200 antall billetter 2863 stk = ca 72 kr pr badende
*Solgte årskort i 2019 er 102 stk (72 stk til sirdøler og 30 til turister)

Vurdering:

Enhet for kultur ser behovet for å gjøre noen justeringer.
Blant annet vil en foreslå at familie fra nå av blir definert som 2 voksne og 2 barn under 16 år. Dette vil bety en mer oversiktlig kategori som vil være lettere for ansatte ved Tonstadbadet og følge opp og administrere.

Fram til nå har vi ikke hatt noe godt registreringssystem for passering inn til badet. Men nå er det kjøpt inn ny kasse som et ledd for å tilfredsstille ny kassalov. Dette gir de ansatte ved Tonstadbadet mulighet til å registrere og skanne årskortholdere på en grei måte. I praksis betyr dette at Tonstadbadet nå lager årskort som hver enkelt må skanne ved bruk.

Videre foreslås det at prisen på ordinært familieårskort settes opp til kroner 2400,- Dette vil være mer i tråd med prisene som andre bad i regionen tar og vil kunne føre til noe økte billettinntekter ved badet totalt sett.

Videre mener enhet for kultur at ordinær familiebillett fjernes (engangsbillett)
Dette med bakgrunn i det som er skrevet over og at dette er en kategori som ikke er vanlig å ha ved andre bad. Denne kategorien blir i hovedsak brukt i helger og ferier av tilreisende som fyller opp billetten med 6 personer.

Differensierte priser:

I forhold til spørsmål rundt å differensiere billettpriser mellom lokale (innbyggere) og eksterne brukere har kommunen mottatt et notat fra advokat Gard Erik Garlie .

Problemstillingen som advokaten fikk presentert var direkte knyttet opp mot om kommunen kunne tilby rabatterte priser i Tonstadbadet til fastboende, mens andre (eksempelvis hyttefolk) betaler en annen pris.

Konklusjonen fra advokat Garlie på dette spørsmålet var at det prinsipielle om differensiert brukerbetaling vil være en ulovlig forskjellsbehandling. Det er et grunnleggende forvaltningsrettslig prinsipp at borgerne skal behandles likt. Prinsippet er en del av den såkalte myndighetsmisbrukslæren. Det er ikke slik at forskjellsbehandling i seg selv er ulovlig. Det er den usaklige forskjellsbehandling som innebærer myndighetsmisbruk.

Videre skriver han at

«Det vil fort kunne fremstå som om hytteeiere og andre subsidierer inngangsbillettene til fastboende. Jeg legger også vekt på at inngang i Tonstadbadet ikke er et «knapphetsgode» hvor det er behov for å prioritere brukere etter kapasitet eller særskilte behov. Dessuten er det, så vidt jeg forstår, ingen reelle alternativer til Tonstadbadet slik at brukerne ikke har noen mulighet til å påvirke billettprisene ved å gå andre steder.»