Home>Arkiv>Byggestart – uenig om elevene plassering
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Sirdalmedia delt folder:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-21 18.44.54.png
Arkiv Kommunen

Byggestart – uenig om elevene plassering

Sirdal formannskap sikret flertall for ombygging og påbygging av Sinnes skule torsdag. Uenigheten kom til dreie seg om plasseringen av elevene i byggetiden.

Høyre fikk med seg Arbeiderpartiet (fire stemmer totalt) for forslaget som er gjengitt nedenfor. Senterpartiet og Kristelig folkeparti (2 stemmer) var enig i byggingen og støttet rådmannens forslag, men mente administrasjonen skulle ta seg av elevenes plassering i byggeperioden.

Fremskrittspartiet/Sirdalslista ville stoppe hele prosjektet.

Vedtaket ble da:

Prosjekt for ombygging/påbygging av Sinnes skole, jfr. vedtak 05.09.2019, sak 103/19.

Finansiering og gjennomføring:

Annonse

Prosjektet har en totalramme som vedtatt i kommunestyret i ovennevnte sak, kr. 27 mill kr over 2 år (2020-2021).

I hht. Kommunestyrets budsjettvedtak for 2020 i sak 160/19 av 19.12.2019 og kvalitetssikringsrapport fra Rambøll av 04.02.2020 legges følgende punkter til grunn for prosjektet:

 • Alle forbehold og uklarheter i kontrakten skal avklares før byggestart, jfr. Rambøllrapport  avsnitt 9, underpunkt 2 og 3 samt avsnitt 7.
 • Kommunens egen byggekontroll tas over eget budsjett (eiendom).  Jfr. Kommunestyrets andre kulepunkt i sak 160/19 samt Rambøllrapport, Avsnitt 9  Forbehold og uklarheter,  2. kulepunkt under avsnitt 1.
 • Beskrivelse og ansvar for kommunens egen byggeledelse / innleid byggeledelse /

oppfølging av prosjekt framlegges formannskapet innen byggestart.

 • For å unngå tilleggskostnader skal ingen endringer eller tilleggsbestillinger gjøres

uten godkjenning,  jfr. tilråding i Rambøll-rapport, punkt 7.

 • Sikringsarbeider på eksisterende midtre del av bygget, Rambøll-rapport punkt 3, siste avsnitt.  Sikringsarbeider igangsettes ikke før vurderinger av gammelt tak og konstruksjon er gjort og evt. nødvendige tiltak er prissatt.  Vurdering legges fram

for formannskapet for godkjenning.

 • Reservepott 1,5 mill (rådmannens avsetning) dekkes inn av Enova-tilskudd.
 • Midlertidig skolegang løses for ungdomstrinnet ved å gå på Tonstad skole.  Ingen ekstra kostnader pga eksisterende transport benyttes, jfr. rådmannens utredning.
 • Midlertidig skoleløsning for barne- og mellomtrinn løses ved bruk av egne lokaler evt. løsning / tilbud fra andre aktører.  Finansieres over skolens løpende budsjett.
 • Tjørhom grendehus opprustes ikke i forbindelse med midlertidig skolegang, nytt ventilasjonsanlegg kjøpes ikke inn.
 • Enova-tilskudd omsøkes.  Innvilget tilskudd utover reservepott går til reduksjon av totalrammen.

Rådmannen skal følge konklusjon og anbefalinger i punkt 5 i rapport fra Forvaltningsrevisjon av januar 20015, Planlegging og styring av investeringsprosjekter, herunder:

 • Risikovurderinger og risikohåndtering.  Risikostyring ivaretas løpende i gjennomføring og oppfølging.
 • Økonomisk oppfølging og sikring av korrekt informasjon av status i prosjektet.
 • Etablering av en plan for rapportering og kommunikasjon i prosjektet, samt innhold og frekvens i rapportering.   Legges fram for formannskapet før byggestart.
 • Risiko rapporteres sammen med fremdriftsvurderingene av prosjektet.
 • Styring av endringer.

Foto: Isak Liland og Høyre fikk flertall for sitt forslag om ombygging og påbygging av Sinnes skule.

— slutt på saksprotokoll —