Home>Energi>Får ikke tilskudd til flomsikringstiltak
Energi Nyhet

Får ikke tilskudd til flomsikringstiltak

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har avslått søknaden fra Sirdal kommune om tilskudd til flomsikringstiltak. Begrunnelse; søknaden kan ikke prioriteres innenfor tilskuddsordningens økonomisk ramme.

Sirdal kommune søkte om tilskudd på 20 millioner kroner til gjennomføring av flomsikringstiltak i Tonstad sentrum. Tiltakene omfatter utvidelse av elveløpet under bru over Sira ved Tonstad (Fv. 42) og flomverk langs vestsiden og østsiden av Sira. Ifølge søknaden er det i alt 44 bygg som skal sikres. Av dette er det 15 boenheter og 29 andre bygg.

Begrunnelse for avslaget

Med bakgrunn i årlige bevilgninger i statsbudsjettets kap. 1820, post 60 forvalter NVE en

tilskuddsordning der kommuner kan søke tilskudd til utredning, planlegging eller gjennomføring av

fysiske sikringstiltak mot flom og skred og til miljøtiltak i vassdrag. Tilskuddsmidlene forvaltes i tråd med Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag. Dette

Annonse

regelverket er utarbeidet i henhold til reglement og bestemmelser for økonomistyring i staten og fastsatt

av Olje- og energidepartementet.

Det følger av tilskuddsregelverket at NVE vil vurdere om tiltakene tilfredsstiller nærmere angitte

tildelingskriterier. Søknaden fra Sirdal kommune er i samsvar med tildelingskriteriene.

Ettersom midlene ikke dekker alle de behov for tiltak som blir meldt skal NVE derfor prioritere de

tiltakene som har høyest samfunnsmessig nytte i forhold til kostnadene. Tilskuddsordningen er ikke

rettighetsbasert, og søker har derfor ikke krav på tilskudd selv om alle kriterier for tildeling er oppfylt.

Nytten av å gjennomføre det aktuelle tiltaket har etter våre analyser en netto nåverdi på ca. 10 millioner kroner. Tiltaket har dermed en bra nytte/kost verdi, men på grunn av at begrensede økonomiske rammer, når tiltaket ikke opp blant de tiltak som kan prioriteres i år.