Home>Front>Foreldreprotest på skoleflytting
Front

Foreldreprotest på skoleflytting

Uttalelse fra FAU ved Sinnes Skule
FAU ved Sinnes skule vil uttrykke vår sterke bekymring for, og klage på det vedtaket som ble gjort i formannskapet 6. februar; å flytte ungdomsskoletrinnet på Sinnes skule til Tonstad. Uten konsekvensutredning eller mulighet for uttalelser, har formannskapet fullstendig kjørt over foreldre, elever og ansatte ved skolen, ved å fastslå at det beste for ungdomsskoleelene vil være å frakte dem til Tonstad i byggeperioden.

Vi vil likevel takke og berømme politikerne i Sirdal kommune, som nå endelig har vedtatt at Sinnes skule skal bygges om i henhold til inngått kontrakt med Bilstad Bygg AS. Vi er glade for at vi nå kan fokusere på elevene og finne det beste alternativet for dem i byggeperioden. Derfor stiller vi et stort spørsmålstegn ved vedtaket om å skysse ungdomsskoleelevene til Tonstad skule.

Vedtaket har skapt stor usikkerhet og frustrasjon for skolens elever, foreldre og ansatte som oppgitt tenker på den lange reisetiden til Tonstad. For mange elever vil dette bety at opptil to timer av hverdagen må tilbringes i en skolebuss, og for enkelte inntil 10 mil med reisevei, og dette skal pågå over halvannet år. Med 190 skoledager i året blir samlet sum nærmere 380 timer sittende i en buss. En vanlig arbeidsmåned er til sammenligning 150 timer.

Regnet mot reisetid kommer man opp mot nærmere tre måneder. Det er voldsomme tall og virker som et lite gjennomtenkt vedtak av flertallet i formannskapet. Man må også huske på at dette i realiteten blir en skikkelig melkerute for elevene, med flere stopp underveis. Kreativitet og læring reduseres kraftig ved lange og omfattende skoledager.

Både vi som foreldre og høyt kvalifiserte lærere mener det pedagogiske utbyttet vil gå vesentlig ned. Spesielt 10. klasse er et krevende år, og vi er bekymret for at elevene blir påført ytterligere belastning ved den lange reiseveien og tiden de må tilbringe med transport. Trivselen kommer garantert til å synke og FAU mener dette er en unødvendig belastning våre barn skal behøve å ta.

Gode og tilrettelagte læringsforhold samt variasjon, rekreasjon og søvn er særdeles viktig i barne- og ungdomsårene. Det samme gjelder sosialisering og tid til fritidsakiviteter. Kognitive evner er uhyre viktig for senere integrering i det voksne samfunnet, men dette svekkes ved store belastninger. Denne allmenne kunnskapen er altså nå enkelte av de folkevalgte villige til å heve seg over.

Annonse

For mange vil dagen måtte starte grytidlig og det blir liten tid igjen etter skolen til restitusjon, aktiviteter og tid med familie og venner. Dette er barn vi snakker om. Kommunen er pålagt å lage trygge og gode rammer for den oppvoksende generasjonen. Politikere i Sirdal kommune burde ikke være bekjent av at såkalte økonomiske hensyn, skal veie tyngre enn ungenes hensyn, behov og trivsel.

FAU vil på det sterkeste understreke at trivsel og læring ikke skal måles i penger. At det er uendelig viktig å skape et trygt og godt oppvekst- og læringsmiljø for elevene våre, tror vi det er fortsatt bred politisk enighet om.

Foto: Foreldrene protesterer å flytte ungdomstrinnet til Tonstad i byggeperioden.

FAU-leder Karine Tjørhom Myhra.

Å flytte ungdomsskoletrinnet til Tonstad i byggeperioden går på akkord med ovennevnte, noe som ikke er akseptabelt for hverken, elever, foreldre eller ansatte. Ikke nå og ikke senere. I tilfelle glemselsens lunefulle veier har inntatt gangene på rådhuset, vil vi igjen påpeke at da Tonstad skule ble bygget, ble det etter store protester mot å bruke Lunde skule, bevilget midler til brakkerigg og andre fasiliteter med beløp i millionklassen. Foreldrene på Tonstad protesterte kraftig fordi veien var for lang. Og de ble hørt. Veien fra Ådneram til Tonstad er vesentlig lenger. Det er altså 50 mil i uka i ren kjøring , som flertallet i formannskapet nå er villige til å pålegge våre unger. Det bryter med all fornuft og hensynet til barnets beste.

Det ble samme uke fattet vedtak om fritt skolevalg i Sirdal. Da har ikke politikerne mandat til å tvinge elevene til Tonstad. Våre elever, og vi som foreldre, har valgt et utdannelsesløp ved Sinnes skule, som også inkluderer ungdomsskoletrinnet.

Skolebytte medfører usikkerhet for elevene. De vil bli tatt ut av et kjent, trygt og godt miljø med dyktige faglærere, samtidig som man splitter venner på tvers av trinnene. Ingen av elevene ønsker dette. Burde ikke først og fremst deres hensyn og valg bli ivaretatt?

Pedagogisk profitterer elevene på mindre klasser med tett oppfølging. At Høyre mener bytte av skole er til det beste for elevene, er det ingen som kjenner seg igjen i. Å bytte skole siste året med viktige avgangseksamener, er mildt sagt uheldig. Elevene kommer til et nytt miljø, nye rutiner og nye læremetoder.

Hvilke garantier har vi for at flyttingen av ungdomsskoletrinnet ikke blir en permanent løsning? Er dette en følge av dagens sentraliseringspolitikk til AP og Høyre?

Vi stiller også spørsmål ved hvordan ferier er tenkt avviklet? Sinnes skule følger Rogaland i høst- og vinterferier. Skitrekkene og butikker stoler på den solide og gode arbeidskraften som elevene tilfører i denne perioden. Mye av grunnlaget for ekstra inntekter og videre arbeid blir lagt. Likeledes legger foreldre opp planer og tilrettelagte arbeidsdager til det beste for ungene sine, i samme periode. Noen har barn i flere aldre. Separate ferier vil for mange familier ikke lenger få hverdagen til å gå opp.

Vi vil på det sterkeste protestere på det fattede vedtaket og be politikerne se på alternativer som er langt bedre. Vi vil komme med anbefalinger vi mener er gode alternativ for å trygge rammene til våre barn.

Alternativ 1 er Grendehuset på Tjørhom. At det positive referatet fra befaringen 10. januar ikke ble nevnt med ett ord, eller ble gjenstand for en god debatt i formannskapet, er for oss uforståelig. Ble alle partier opplyst om befaringen og konklusjonen av denne? Det er snakk om småbeløp for å ruste opp det eneste offentlige forsamlingshuset øvre dalen har igjen. Samtidig får man lukket et gammelt brannavvik. Her har kommunen villig leid ut huset med avvik til lag, foreninger og barnehagedrift. Dette er alvorlig og må rettes uavhengig av vedtaket. Midlene foreslåes tatt fra vedlikeholdsmidler og er dermed en minimal belastning for kommunen, men et solid løft for Øvre Sirdal og lokalsamfunnet.

Alternativ 2 er eiendommen til Magne og Anne Grethe Nerheim Ådneram på Sinnes (Myre camping). FAU mener dette er et meget godt alternativ somsamtidig imøtekommer politikernes ønske om innsparinger. Familien har ledige lokaler på gården som er tilpasset møtevirksomhet med fasiliteter, toaletter og et trygt og avskjermet uteområde. Gården ligger i kort gangavstand til skolen og medfører ingen belastninger for ungene eller ekstra utgifter til transport. Dagens bussrute kan videreføres uten endringer. Nærheten til skolen forenkler logistikken og elevene kan fortsatt benytte svømmehall , gymsal med mer. De ønsker å stille lokalene til disposisjon for skolen, noe som medfører en langt lavere kostnad for kommunen.

Alternativ 3 er Sirdal Høyfjellshotell. Hotellet har alle nødvendige fasiliteter, inkludert svømmebasseng og fint uteområde på baksiden som ikke sjenerer hverken gjester eller besøkende. Hotellet ligger landlig til og har enkel tilkomst med buss, samt flere rom til separat undervisning.

Vi vil til slutt påpeke at FAU ikke ble gjort kjent med, eller fikk noen signaler om, at flytting av elevene skulle opp som egen sak til behandling i formannskapet. Dermed ble det heller ikke gitt noen mulighet for uttalelser eller innspill. Det er sterkt kritikkverdig og vi stiller spørsmål ved prosedyrene som ble lagt til grunn.

Vi mener at formannskapet her har trådt kraftig over demokratiets grunnprinsipper og unnlatt å høre på berørte parter og de mest sårbare; nemlig elevene.

Formannskapet har vært villig til å bruke store summer på en rapport fra Rambøll om kompetansen til tilbyder og økonomiske forhold. Hvorfor er det ikke like viktig å utrede påvirkningen på ungene og konsekvensene? Og hvorfor fikk ikke FAU melding om vedtaket før det stod i avisen?

FAU forventer med dette å bli tatt med på råd, samt en skriftlig tilbakemelding på vår henvendelse fra rådmann og formannskap hvor man imøtekommer våre innspill og klage med konstruktive svar. Men la FAU være veldig tydelige. Våre unger skal ikke under noen omstendigheter bytte skole til Tonstad skule. Men vi er imøtekommende og behjelpelige med å finne fullgode lokaler i vårt nærområde, som vi alle kan leve med i ombyggingsperioden.

På vegne av FAU ved Sinnes Skule

……………………………………………………….

Karine Tjørhom Myhra

leder FAU

På vegne av berørte elever i perioden:

Aadne Ådneram

Olaug Ådneram

Siri Fidjeland

Thomas Nygård

Anne Fosse Tjørhom

Tore Inge Tjørhom

Ranveig Førland

Tormod Førland

Svein Rune Skilnand

Bjørg Hilde Fidjeland

Odd Kjetil Kvalvågnes

Ingeborg Selma Kvæven

Bjørg Åse Lunde

Hans Norheim

Kari Andersen

Helin Morel

Linda Grubben

Roger Grubben

Anders Tjørhom

Birgitta Tjørhom

Cathrine Tjørhom

Lise Kleiberg

Roy Kleiberg

Andre Karoliussen

Lena Bøgwald

Erik Kolbeinsen

Wenche Svanes

Morten Josdal