Home>Front>Foreslår iverksetting av Sinnes skule
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-26 10.10.33.png
Front Kommunen

Foreslår iverksetting av Sinnes skule

Rådmann Inge H. Stangeland foreslår overfor formannskapet i Sirdal at inngått avtale om ombygging og påbygging av Sinnes skule iverksettes. Rådmannen foreslår at det bevilges 14 millioner kroner til prosjektet i 2020. I budsjettet er det avsatt en ramme på 17 millioner kroner som skal fordeles av formannskapet. Saken kommer opp i formannskapet i morgen torsdag.

Saken gjelder tilbakemelding om ekstern gjennomgang av forhold ved prosjekt ombygging og rehabilitering av Sinnes skule utført av Rambøll AS. Konsulentfirmaet har gått gjennom en del forhold ved prosjektering og kontrakt basert på innspill fra formannskapet.

Bakgrunn

Det er inngått kontrakt med Bilstad Bygg AS, Moi om en totalentreprise for ombygging og rehabilitering av Sinnes skule. Kontrakten er inngått med utgangspunkt i kommunestyrevedtak i september 2019.

Rådmannen la inn midler i forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2021 til gjennomføring av prosjektet ved skolen, 14 + 14,5 millioner kroner i 2020 og 2021. Kommunestyret vedtok i sin budsjettbehandling å ta ut midler avsatt til skolen og la formannskapet ha en ny gjennomgang av bevilgningen.

Det skulle utføres en ekstern gjennomgang av kontrakten og prosjektet. Rambøll AS har utført en gjennomgang av dokumenter og avtaler + hatt en befaring på Sinnes skule. Det samme gjør bestillingen av forhold som formannskapet ønsket nærmere undersøkt.

Annonse

Rambølls rapport tar opp ulike forhold ved prosjektet og kontrakten på Sinnes skule, spesielt med tanke på å avdekke risiko for Sirdal kommune som byggherre. Rapporten fra Rambøll AS peker spesielt på mulig risiko knyttet til forsterking av tak på gammel del knyttet til snølaster og risiko knyttet til grunnforhold. Totalentrepenøren har tatt forbehold om behov for forsterking av takkonstruksjoner i «midtre del over småskoletrinnet».

Rambøll mener nybygget er nøkternt i materialvalg og at det er lite som lønner seg å trekke ut/gå ned på bygningsstandard. Det er ikke krav om sprinkling av nybygg. I utgangspunktet er det kun nye bygningsdeler som omfattes av ny teknisk forskrift, TEK 17. Et viktig råd for å ha god kostnadskontroll med prosjektet er restriktiv praksis for endringsmeldinger som medfører tillegg.

Rådmannen har foreslått å benytte Tjørhom grendehus som midlertidige skolelokaler i byggeperioden fremfor leie av brakkemoduler. Kommunen har nylig fått henvendelse fra Sirdal Høyfjellshotell som er interessert i å leie ut deler av sin bygningsmasse til midlertidige skolelokaler. Dette alternativet må i så fall undersøkes med tanke på pris, egnethet av lokaler og uteområder, transport og klimatiske forhold. Før en slik undersøkelse foreligger mener rådmannen fortsatt at Tjørhom Grendehus peker seg ut som den mest aktuelle løsningen for midlertidige lokaler.

Det er aktuelt å søke tilskudd fra ENOVA til ENØK-tiltak ved prosjektet. Eventuelle tilskudd vil kunne komme til fratrekk på avsatt ramme til prosjektet.

Foto: Rådmann Inge H. Stangeland vil iverksette bygging av Sinnes skule.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Sirdalmedia delt folder:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-11-07 15.05.31.png

Rådmann Inge H. Stangeland

Vurdering

Rambølls rapport peker på flere forhold som kan medføre risiko for kommunen som byggherre og som må følges opp i byggeprosjektet.

Problemstillinger med snølaster og ras fra tak er et forhold som har vært ved skolen i mange år og som må løses uansett gjennomføring av prosjektet på Sinnes skule eller ei. Det er ikke fastslått fra kommunen at dagens tak er sterkt nok til å tåle store taklaster med snø. Dagens løsning er «organisatoriske» tiltak med nedtaking av snø og sikring av uteområder ved snøfall av et visst omfang. Skal det gjøres noe med dagens situasjon kan det komme tilleggsregninger.

Så vidt rådmannen har forstått diskusjoner under anbudsrunden har det ikke kommet frem opplysninger som tilsier store problemer med grunnforholdene i området for bygging.

Samlet sett mener rådmannen at prosjektet bør gjennomføres i tråd med inngått kontrakt, men at kommunen bør ta høyde for uforutsette kostnader inntil 1,5 millioner kroner.