Home>Kommunen>Kvævens innlegg overrasker politikerne
Kommunen Nyhet

Kvævens innlegg overrasker politikerne

Forfatter, lærer og sauebonde Tore Kvæven kom torsdag med et overraskende leserinnlegg i Sirdalmedia.no. Han var misfornøyd med politikken i Sirdal kommune og hvordan innbyggerne i Øvre Sirdal blir behandlet. Derfor ønsket han folkeavstemning og deretter grensejustering for å bli medlem av Gjesdal kommune.

Vi har utfordret gruppelederne i Sirdal kommunestyre angående dette problemet og her følger svarene:

Foto: Mye uenigheter om Sinnes skules framtid.

Ingvild Fagerheim Skadberg, Venstre

Vi vil ta signalene fra innbyggerne på alvor, og tenker derfor at initiativet Tore Kvæven tar til en folkeavstemning er god, så må vi se veien videre derfra. Det kan bli et godt utgangspunkt for fruktbare diskusjoner fremover om kommunens utvikling. Som det fremgår i Kvævens leserbrev, og mange andre ytringer i denne debatten de siste månedene, er det fakta og vedtak som er fattet over tid som gjør at denne reaksjonen kommer. Flere ønsker å fremstille dette som et opprør og et forsøk på  å splitte, og slik ser ikke jeg det. Jeg tror dette er et reelt forsøk på en løsning, og i debatten som kommer håper jeg på flere konkrete forslag både fra innbyggere og politikere i hele kommunen.

Morten Ovedal, FrP & Sirdalslisten

Annonse

Jeg har registrert at det er litt støy.

Etter å ha lest innlegget til Tore Kvæven mener jeg det ikke stemmer helt med virkeligheten. Det har aldri blitt investert mer i Øvre Sirdal enn det gjøres nå. Eksempelvis går nesten hele investeringsbudsjettet for 2019 til investeringer i Øvre Sirdal. Å påstå at dette er en nedprioritering av Øvre Sirdal blir etter min mening feil.

Sirdal har nå vært en kommune i 60 år, hvorav 56 av disse årene har vært med en ordfører fra Øvre Sirdal. Kanskje er det her skoen trykker?

Rolf Hompland, Kristelig Folkeparti

Vi i KrF kan godt forstå frustrasjonen til Tore Kvæven, og vil poengtera at vi ikkje har gått inn for nokon av dei kutta som han nemner. Tvert imot er vi oppriktig lei oss for at fleirtalet ville ha det heilt annleis enn oss. Det verste er at det ser ut som eit planlagt angrep på ungdomsskulen på Sinnes. Elevane blir tvinga til Tonstad i byggjeperioden, samtidig med at det innføres fritt skuleval. I seg sjølv er jo dette ei sjølvmotseiing.

Men vi må ikkje gløyma alle dei gode vedtaka for Øvre Sirdal vi var med på i forrige periode: Ny arealplan for Sirdal nord, GP kryss og næringsområde, bru over Nesefossen, ladestasjon for elbilar, enorm oppgradering av vatn og avløpsnettet, ny rensestasjon på Handeland, oppgradering av fiber, veg og løyper, 3-årig avtale om løypekjøring, store kommunale tilskot til Sirdal arena, oppfiksing for kafedrift på fjellmuseet, vedtak om Sinnes skule, prøveprosjekt med bruksendring på hytter til fastbuande og så vidare. Mykje av dette er alt sett ut i livet og kan heldigvis ikkje gjerast om av det nye fleirtalet i kommunestyret.

Det er tydeleg at vi har fått eit nytt politisk tyngdepunkt etter valet i haust. Vi har alt fått mange uheldige vedtak for Sirdal og eg er redd for at det blir fleire framover. Likevel vil eg advara mot dei tankane Tore Kvæven har om endring av kommunegrensa, det er ennå vanskelegare å bli høyrt i ein stor kommune. Hugs på at takken Sirdal fekk for forskottering av betre veg på andre sida av fylkesgrensa i Hunnedalen, var ein ny bomstasjon der bare Sirdalstrafikken skulle betala.

Thor Jørgen Tjørhom, Senterpartiet:

Ja Jeg har fått med meg dette Tore Kvæven skriver.

Vi må få til en balansert utvikling i hele kommunen, det er viktig at politisk ledelse er seg bevist på en balansert samfunnsutvikling. En stor grad av sysselsettingen utenom offentlige arbeidsplasser har sin tyngde i øvre dalen til tross for et lavere folketall i nord. Aktiviteter og sysselsetting i en del av kommunen er viktig for hele kommunen.

For å unngå en opprivende debatt her, er det viktig at institusjoner som han her peker på, blir videreført, det er for tiden en manglende fokus her.

I kjølvannet av grensejustering som her pekes på, vil det også få konsekvenser for fylkestilhørighet, så dette er en stor sak.

Det som skjer og skjedde i forbindelse med budsjettvedtaket er uheldig, «vi må så for å høste».

Potensielle for positiv utvikling vi jeg påstå er god, vi må samhandle, skape optimisme og sammen skape bedre omdømme for kommunen. Her trengs en stor politisk strategi og endring for til.

Renseanlegget på Handeland krever investeringer.

Rolf Guddal, Arbeiderpartiet

Jeg har ingen kommentarer, viser til uttalelser fra ordfører Jonny Liland.

Varaordfører Isak Liland, Høyre

Jeg er først og fremst overrasket over Tore Kvævens utspill.  Utspillet er forsåvidt en gjentagelse av faren, tidligere ordfører Torjus Kvæven sitt standpunkt i tidligere leserinnlegg og utspillene tydeligvis rotfeste i Senterpartiet i Sirdal.  Meningene må vi ha respekt for og det er et fullt legitimt utspill å komme med.  Men jeg følger ikke Kvævens resonnement, og jeg synes heller ikke det er fornuftig å fronte det.

For meg er det mest spesielle er at utspillet nå kommer 3 uker etter at det er vedtatt en skoleutbygging til 27 millioner kroner på Sinnes. I tillegg bygger kommunen for tiden gjennomgangsboliger på Myraleitet, har nylig lagt ut nytt boligfelt på Myraleitet,  ruster opp brannstasjonen på Svartevatn, gjør store investeringer i infrastruktur (30 mill i 2020) og bidrar sterkt til prosjektene om utbedring av GP-krysset og til rassikring ved Ortevatn.    Dette er etter min oppfatning en kraftig satsing i øvre Sirdal.

For øvrig mener jeg Kvæven har feil fokus i denne saken og bruker sin gode energi feil.

Hvordan de lokalsamfunn man tilhører utvikler seg er i størst grad avhengig av folk som bor der og hva man gjør ut av situasjonen. Slik er det alle steder, også i øvre Sirdal.  Man må snu seg og se på hvilke muligheter som finnes, hva man kan bidra med, tenke positivt, man må ønske seg naboer, man må ønske seg, og tilrettelegge for mer næringsliv og arbeidsplasser, men må rett og slett se på hvilke muligheter som finnes og spille på disse.     I denne sammenheng har hele Sirdal et helt unikt utgangspunkt, men det hele er opp til innbyggerne selv.

Hvilken kommune man tilhører er i denne sammenheng av underordnet betydning. Kommunen skal tilrettelegge og sette rammevilkår men utviklingen er det vi, innbyggerne, som må stå for.

At det er Senterpartiet og Kvæven-familien som fronter endringer av kommunekartet er uventet og endringen vil selvsagt ha betydning for hele Sirdal.  Blir Sirdal kommune enda mindre enn i dag, slik Kvæven ønsker, er det naturlig at man må se hvor resten av Sirdal skal gjøre seg hen.  Dette er en stor diskusjon som berører oss alle, hele befolkningen. Sirdal har nettopp vært igjennom en slik prosess og jeg har en følelse av de fleste av oss ikke ønsker seg en ny slik igjen allerede nå.  Dette kan man for øvrig også lese ut av de fleste partiers politiske program, også Sp sitt.

En betraktning jeg også ha gjort er hva Kvæven egentlig vil oppnå.  Hva som vil bli bedre av å tilhøre Gjesdal enn Sirdal.  Det kunne jeg tenkt meg å få utdypet.

Sirdal er kjent for å levere gode, og svært billige tjenester i eldreomsorgen, på helsesektoren, i skole, barnehage og SFO og de fleste andre områder.

Hvorfor mener Kvæven dette bli bedre for sirdølene ved å bli en del av Gjesdal kommune ?

Vil de eldre få det bedre på Solåsheimen enn på Sirdalsheimen ?   Vil øvredølene ha samme kvalitet og kapasitet på legevaktsordning og tilgjengelighet til helsetjenester ?   Hva med tilbudet om hjemmesykepleie ?

Dirdal/Gilja skole ligger ikke langt fra Sinnes.  Vil Gjesdal opprettholde en skole for 40-50 elever på Sinnes når man har dette alternativet?    Gjesdal kommune er ikke kjent for å ha spesielt god økonomi og må nok også måtte prioritere i pengebruken.

En funfact er også at i Sirdal utgjør befolkningen ovenfor Dorgefoss ca. 15% av folketallet.  I Gjesdal vil man utgjøre ca. 2%.     Hvilken representasjon vil det gi i folkevalgte fora ?   Hva tilsier at 2% av befolkningen skal få større innflytelse og bedre tilbud enn de 98 andre %-ene i Gjesdal ?

Oppsummert tror jeg at jeg vil skrive dette utspillet på frustrasjonens konto.

Senterpartiet har i 54 av de siste 60 år (siden kommunesammenslåingen) styrt Sirdal kommune og øvre Sirdal har hatt ordføreren i 56 av disse 60 år.

Med ovennevnte som utgangspunkt kommer utspillene ifra Kvæven-familien i et noe spesielt lys når man da hevder at øvre Sirdal i lang tid har blitt nedprioritert og at utviklingen bremses. Man har faktisk selv har sittet ved roret i det meste av tiden.

Men sånn er det.     Hard er min kommunes lov.

Min anbefaling er at vi alle setter en fot i bakken, puster med magen og setter søkelys og fokuserer på det positive og på mulighetene vi har.

Å dyrke misnøye er ikke heldig for noen av oss.

Flertallet ønsker å bygge ned den kommunale aktiviteten ved Kvæven.