Home>Front>Flomsonekartlegging
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-29 12.56.04.png
Front Kommunen Nyhet

Flomsonekartlegging

En omfattende og detaljert flomsonekartlegging i er utført i Sira vassdraget på strekningen Kilen ( nordre ende av Ortevatn) til dam Handeland. Kartleggingen er utført av Norconsult på oppdrag fra Sirdal kommune og Sira-Kvina kraftselskap.

Kartet på slutten av artikkel gir en oversikt over det kartlagte området.

Resultatene av dette arbeidet gir en god oversikt over hvilke områder som er utsatt for flom ved ulike gjentaksintervaller.

Dette brukes blant annet i arealplanlegging, byggesaksbehandling og beredskapssammenheng. Her følger sammendraget fra rapporten.

Det er utarbeidet flomsonekart for 20-, 200- og 200-årsflommen i et endret klima i år 2100. Alle topografiske data er oppgitt i UTM sone 32 og høydereferanse NN2000. Flomsonekartene presenterer oversvømt areal som følge av flomhendelser med et gitt gjentaksintervall.

Grunnlaget for flomsonekartene er terrengmodell, detaljert høydedata for elvebunn i utvalgte tverrprofiler og ved konstruksjoner, flomberegninger, og kartanalyser. Vannstander i sidevassdrag og bekker er ikke beregnet og flomfaren der er ikke kartlagt.

Annonse

Flomberegningen fra 2019 er lagt til grunn og dokumentert i rapport «Flomberegning for Sira- og Kvinavassdraget». I denne flomberegningen ble flomfrekvensanalyse benyttet til å finne flomstørrelser for Sira, samt laget en egen modell som simulerer overløp ved flomsituasjon i Sira-Kvina anleggssystemet.

Regnflommene vil øke

Beregninger NVE har utført samt beregninger fra Norsk klimaservicesentre viser at det forventes en økning i flomvannføringene på 20 prosent frem mot år 2100. Det antas at størrelsene på smelteflommene i Sira-vassdraget ikke vil øke, mens regnflommene vil øke.

Hydrauliske beregninger er utført i 2D Hec-Ras og etterbehandlet i QGIS for å forbedre lesbarheten av resultatene. Observerte vannstander fra desember 2015, Synne-flommen, er brukt for å kalibrere modellen.

Det er 11 bruer langs beregningsstrekningen. To vil ikke bli berørt ved 20-årsflommen, resten vil bli overtoppet. For nærmere informasjon samt vannstanden ved utvalgte tverrsnitt kan en se ved å gå inn i tabellen i rapporten.

Ved 20-årsflom i Sira vil utbredelsen av flommen være stor ved flomslettene Fidjeland, og Fidjelandsvatnet, Asksthøl, Hønelona, Lange bakken øst for Sinnesvatn, Neset, Tjørhom og Ytre Evja.

Ved 200- og 200-årsflom frem mot år 2100 vil ytterligere areal ved de tidligere nevnte flomslettene oversvømmes. I tillegg kan det nevnes flomsletter ved Stora Neset, flomslett nedstrøms Aksthøl og Sageneset.

Sirdalsveien/F468 vil bli oversvømt i største delen av stekningen Øysteinsevja-Tjørhom og Hønelona- Bruvollklatten ved alle gjentaksintervaller. Sidelandsveien vil i mindre grad påvirket ved Fidjelandsvatnet.

Sikkerhetsmarginen dekker opp usikkerhet i grunnlagsmateriale og beregninger. En sikkerhetsmargin bør legges til ved praktisk bruk. Det er NVE som kommer med et påslag på de beregnede vannstandene. Inntil da foreslås en sikkerhetsmargin på 0,5 meter der hvor hastigheten er høy og 0,3 for resten av strekningen.

Drenering utformes

I kommuneplanarbeidet kan flomsonene benyttes direkte for å identifisere områder som ikke bør legges ut som byggeområder, uten nærmere vurdering av fare og mulige tiltak. Ved detaljplanlegging og i dele- og byggesaker, må kommunen ta hensyn til at flomsonekartene har begrenset nøyaktighet. I områdene nær grensen for faresonen er det særlig viktig at høyden på terrenget blir kontrollert mot beregnede flomvannstander. Det er også viktig å huske at for å unngå flomskade, må dreneringen til et bygg utformes slik at avløpet også fungerer under flom.

Områder som er utsatt for flomfare, skal settes av som hensynssoner – flomfare på arealplankart, og det skal knyttes bestemmelser til området som avgrenser eller setter vilkår for arealbruken (for eksempel rekkefølgekrav). Sirdal kommune må vurdere om hensynssonen også skal omfatte område som blir oversvømt ved 200-årsflom i et endret klima i 2100. Dette blir anbefalt blant annet fordi kommunen må legge denne kunnskapen til grunn ved behandling av framtidige søknader om byggetillatelse.

Flomsonene kan også benyttes til å planlegge beredskaps- og trygghetstiltak, som evakuering, bygging av voller og så videre.

Erosjon og masseavlagring i forbindelse med store flommer er et usikkerhetsmoment som ikke er kartlagt.

Rapporten i sin helhet kan hentes på lenken nedenfor https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4228/gl_planarkiv.aspx?planid=2016008

Arealer som oversvømmes ved ulike gjentaksintervaller kan også ses digitalt på https://kommunekart.com/klient/listerkart

For de ønsker å se detaljer i den 166 sider store rapporten, er det gode detaljillustrasjoner og kart som viser flomsonene.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-29 12.58.44.png

Flomsonekartet fra Kilen til dam Handeland.