Home>Front>Oppfyller ikke arbeidsmiljøloven
Front Kommunen Nyhet

Oppfyller ikke arbeidsmiljøloven

Sinnes skule oppfyller ikke arbeidsmiljølovens krav til arbeidsplasser, garderober og krav til universell utforming. Men vi varsler ikke pålegg knyttet til dette nå da ombygging er besluttet, skriver Arbeidstilsynet i sin tilsynsrapport. Tilsynet ble gjennomført 18. februar.

I slutten av november 2019 mottok Arbeidstilsynet et tips vedrørende universell utforming, garderobeforholdene, arbeidslokaler for lærerne, stor takrasfare, samt dårlige lys- og temperaturforhold for ansatte ved Sinnes skule.

Hensikten med tilsynet var å få en gjennomgang av saken og sakens gang med alle involverte parter, samt å foreta en befaring på Sinnes skule.

Følgende tema var sentrale i tilsynet på Sinnes skule:

 Arbeidslokaler mm

 Virksomhetens rutiner for å redusere farer og problemer i arbeidet

Annonse

 Virksomheten vurdert risikoen for skade på eller fare for arbeidstakernes helse og sikkerhet

 Virksomheten iverksatt rutiner for å avdekke, forebygge og eventuelt rette opp overtredelse av krav fastsatt i arbeidsmiljøloven.

Foto: Rektor Åse-Berit Fidjeland og senioringeniør Halvdan Jentoft under befaringen på tilsynsmøte.

Garderobeforholdene oppfyller ikke arbeidsmiljøloven.

Snøras var et aktuelt tema som ble tatt opp på tilsynsmøte og på befaringen med de ansatte. De ansatte på skolen opplyste at snøras var tatt opp i diverse møter, vernerunder og avviksmeldinger siden 2012.

Tiltak og rutiner for å hindre farlige situasjoner ved snøras er iverksatt:

Det gjøres løpende vurderinger av rasfaren både av tilsynslærere og vedlikeholdspersonell.

 Brukere av skolen gjøres oppmerksom på rasfare. Gjelder også leietakere av skolen.

 Brukere og vedlikeholdspersonell har ansvar for å sperre av farlige område når det er nødvendig (i snøfallsperioder ol).

 I spesielt utsatte perioder brukes kun innganger som er i gavlvegger.

 Vedlikeholdspersonell rensker tak for snø som bygger seg opp. Prosedyre er utarbeidet.

 Når snøen har bygget seg opp så mye at den hindrer utsyn fra klasserom, skal denne fjernes ned til under vindushøyde.

 Sperremateriell er innkjøpt og gjort lett tilgjengelig.

 Skilt med advarsel mot takras henges opp i vintersesongen.

Vaktmester som skal fjerne snø ved behov er stadig på utlån til andre enheter. I de tilfeller der vaktmester ikke er tilstede blir det ikke sendt erstatter.

Avviksrapport datert 13.01.2015 beskriver uhell i forbindelse med rydding av snø fra tak, hvor vaktmester ble dekket av snø som raste fra taket og måtte graves ut.

Arbeidstilsynet varsler pålegg om snøras på skolen.

Arbeidstilsynet vurderer å gi et pålegg til virksomheten. Et eget brev vil følge om den videre oppfølgingen.

Det er ikke montert snøfangere eller innført andre adekvate tiltak som hindrer at snø på taket fører til farlige situasjoner på bakkenivå vinterstid.

Arbeidstilsynet mener at kartleggingen og risikovurderingen for å reduserer risikoen for snøras ikke er tilstrekkelige og varsler derfor pålegg om ny kartlegging og risikovurdering. Det systematiske HMS-arbeidet som er gjennomført har ikke ført til tilstrekkelige risikoreduserende tiltak.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 3-1 andre ledd bokstav c og 4-1 første ledd og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1.

Arbeidstilsynet mener at gjennomførte tiltak og iverksatte rutiner for å reduserer risikoen for snøras ikke er tilstrekkelige og varsler derfor pålegg.

Avvikssystem fungerer ikke

Under tilsynet fremkom det opplysninger som tyder på at kommunen ikke har et avvikssystem som fungerer i tilstrekkelig grad.

Kommunen har avvikssystemet QM+. Rektor og verneombudet melder fysiske avvik pr e-post. Det er manglende tilbakemelding om og når avvik lukkes.

Arbeidstilsynet har mottatt kopi av vernerunderapporter. Så vidt Arbeidstilsynet kan se, er de avvik som er anmerket der, ikke utbedret.

Arbeidsgiver skal iverksette rutine for å avdekke og rette opp avvik knyttet til arbeidsmiljøforhold. Avvik er en overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av arbeidsmiljøloven.

Ut fra de opplysninger som fremkom i tilsynet, synes det ikke som kommunen har en avviksrutine for fysiske avvik som fungerer i tilstrekkelig grad, eventuelt er ikke rutinen i bruk i tilstrekkelig grad. Det er behov for en gjennomgang av avvikssystemet for å avdekke mangler og rette opp feil slik at avvikssystemet fungerer som forutsatt.

Arbeidstilsynet varsler derfor pålegg.